آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 غرب تهران لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 59,540 217,752,230,017 Rls. 6,730,098 $
2 7 1395 غرب تهران لبنان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 40,010 141,053,594,987 Rls. 4,479,965 $
3 8 1395 غرب تهران لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 46,600 124,776,770,455 Rls. 3,927,113 $
4 11 1395 غرب تهران لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 14,833 61,829,998,905 Rls. 1,910,397 $
5 6 1395 غرب تهران لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 20,100 48,528,910,329 Rls. 1,548,021 $
6 9 1395 غرب تهران لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 138,942 39,927,952,656 Rls. 1,241,976 $
7 10 1395 غرب تهران لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 116,396 34,053,684,114 Rls. 1,052,636 $
8 8 1395 غرب تهران لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 106,550 30,981,026,025 Rls. 972,575 $
9 12 1395 غرب تهران لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,000 30,946,842,048 Rls. 954,678 $
10 4 1395 غرب تهران لبنان 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 115,500 24,435,292,000 Rls. 798,800 $
11 3 1395 غرب تهران لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 60,000 14,638,400,000 Rls. 480,000 $
12 12 1395 غرب تهران لبنان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 99,397 14,266,281,600 Rls. 440,100 $
13 2 1395 غرب تهران لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 41,466 12,985,574,862 Rls. 428,118 $
14 4 1395 غرب تهران لبنان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 152,675 12,961,999,809 Rls. 420,681 $
15 3 1395 غرب تهران لبنان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 154,210 12,891,823,548 Rls. 424,077 $
16 7 1395 غرب تهران لبنان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 139,880 12,060,610,390 Rls. 382,670 $
17 3 1395 غرب تهران لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,790 11,446,129,365 Rls. 376,035 $
18 5 1395 غرب تهران لبنان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 130,587 11,132,034,865 Rls. 359,113 $
19 4 1395 غرب تهران لبنان 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 48,470 11,079,698,000 Rls. 362,200 $
20 3 1395 غرب تهران لبنان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 30,512 10,209,942,776 Rls. 335,280 $
21 8 1395 غرب تهران لبنان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 19,350 8,660,866,860 Rls. 272,380 $
22 12 1395 غرب تهران لبنان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 92,410 8,238,273,848 Rls. 254,127 $
23 2 1395 غرب تهران لبنان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 13,000 7,486,323,000 Rls. 247,000 $
24 10 1395 غرب تهران لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 7,310,648,000 Rls. 226,000 $
25 2 1395 غرب تهران لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,770 7,042,364,054 Rls. 232,046 $
26 5 1395 غرب تهران لبنان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 16,152 6,831,357,280 Rls. 221,008 $
27 4 1395 غرب تهران لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,380 6,682,499,780 Rls. 217,820 $
28 7 1395 غرب تهران لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,418,044,000 Rls. 204,000 $
29 12 1395 غرب تهران لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 23,400 6,063,782,400 Rls. 187,200 $
30 2 1395 غرب تهران لبنان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 67,927 5,753,351,459 Rls. 189,798 $
31 11 1395 غرب تهران لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 5,695,712,000 Rls. 176,000 $
32 1 1395 غرب تهران لبنان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 66,499 5,536,449,800 Rls. 182,872 $
33 6 1395 غرب تهران لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 9,540 4,775,647,680 Rls. 152,640 $
34 7 1395 غرب تهران لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 840 4,640,339,085 Rls. 147,009 $
35 12 1395 غرب تهران لبنان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 46,080 4,106,615,040 Rls. 126,720 $
36 10 1395 غرب تهران لبنان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 45,800 4,070,704,000 Rls. 125,950 $
37 4 1395 غرب تهران لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,750 3,907,198,870 Rls. 127,979 $
38 6 1395 غرب تهران لبنان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 45,276 3,895,513,083 Rls. 124,509 $
39 6 1395 غرب تهران لبنان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 53,000 3,300,310,000 Rls. 106,000 $
40 8 1395 غرب تهران لبنان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 50,120 3,182,820,480 Rls. 100,240 $
41 11 1395 غرب تهران لبنان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 48,000 3,106,752,000 Rls. 96,000 $
42 10 1395 غرب تهران لبنان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 46,990 3,039,736,600 Rls. 93,980 $
43 12 1395 غرب تهران لبنان 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 16,000 2,853,312,000 Rls. 88,000 $
44 6 1395 غرب تهران لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 9,552 2,749,438,986 Rls. 87,878 $
45 2 1395 غرب تهران لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,540 2,452,806,180 Rls. 80,820 $
46 12 1395 غرب تهران لبنان 87043200 وسايل نقليه حمل ونقل کالا,باموتورپيستوني جرقه ا ي -احتراقي ،به وزن ناخالص بيش ا ز5تن 8,400 2,283,636,000 Rls. 70,500 $
47 6 1395 غرب تهران لبنان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 4,682 2,168,382,948 Rls. 69,788 $
48 3 1395 غرب تهران لبنان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 24,480 1,934,946,420 Rls. 63,470 $
49 8 1395 غرب تهران لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,600 1,731,346,650 Rls. 54,450 $
50 6 1395 غرب تهران لبنان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 9,802 1,533,353,850 Rls. 49,350 $
51 12 1395 غرب تهران لبنان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 23,500 1,523,129,000 Rls. 47,000 $
52 2 1395 غرب تهران لبنان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 980 1,208,800,670 Rls. 39,830 $
53 12 1395 غرب تهران لبنان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 13,982 1,199,771,954 Rls. 37,022 $
54 10 1395 غرب تهران لبنان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 800 925,353,920 Rls. 28,631 $
55 7 1395 غرب تهران لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,750 908,887,246 Rls. 28,838 $
56 7 1395 غرب تهران لبنان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 4,842 907,689,600 Rls. 28,800 $
57 12 1395 غرب تهران لبنان 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 3,720 874,854,000 Rls. 27,000 $
58 8 1395 غرب تهران لبنان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 13,000 828,438,000 Rls. 26,000 $
59 9 1395 غرب تهران لبنان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 12,000 773,424,000 Rls. 24,000 $
60 9 1395 غرب تهران لبنان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 8,500 772,732,440 Rls. 24,120 $
61 5 1395 غرب تهران لبنان 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 2,850 754,761,692 Rls. 24,374 $
62 4 1395 غرب تهران لبنان 87043200 وسايل نقليه حمل ونقل کالا,باموتورپيستوني جرقه ا ي -احتراقي ،به وزن ناخالص بيش ا ز5تن 6,095 718,865,000 Rls. 23,500 $
63 5 1395 غرب تهران لبنان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 4,600 714,035,000 Rls. 23,000 $
64 10 1395 غرب تهران لبنان 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 3,720 480,921,600 Rls. 14,880 $
65 7 1395 غرب تهران لبنان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 4,021 456,215,961 Rls. 14,501 $
66 8 1395 غرب تهران لبنان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 78 282,207,392 Rls. 8,912 $
67 5 1395 غرب تهران لبنان 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 1,050 242,151,000 Rls. 7,800 $
68 8 1395 غرب تهران لبنان 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 1,068 233,853,410 Rls. 7,385 $
69 9 1395 غرب تهران لبنان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,276 230,890,659 Rls. 7,207 $
70 2 1395 غرب تهران لبنان 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 3,850 220,598,598 Rls. 7,274 $
71 3 1395 غرب تهران لبنان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 7,320 201,207,600 Rls. 6,600 $
72 2 1395 غرب تهران لبنان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 3,000 163,668,600 Rls. 5,400 $
73 9 1395 غرب تهران لبنان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 2,480 143,013,168 Rls. 4,464 $
74 8 1395 غرب تهران لبنان 70193910 پشم شيشه 2,815 112,362,967 Rls. 3,534 $
75 6 1395 غرب تهران لبنان 27101910 روغن موتور 7,823 97,897,023 Rls. 3,129 $
76 10 1395 غرب تهران لبنان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 5,000 66,967,040 Rls. 2,072 $
77 6 1395 غرب تهران لبنان 27101950 روغن صنعتي 5,097 63,762,906 Rls. 2,038 $
78 2 1395 غرب تهران لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 330 60,011,820 Rls. 1,980 $
79 6 1395 غرب تهران لبنان 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 105 40,640,868 Rls. 1,308 $
80 5 1395 غرب تهران لبنان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 423 39,224,790 Rls. 1,269 $
81 6 1395 غرب تهران لبنان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 190 32,916,450 Rls. 1,050 $
82 6 1395 غرب تهران لبنان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 282 26,286,066 Rls. 846 $
83 5 1395 غرب تهران لبنان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 183 11,251,240 Rls. 364 $
84 6 1395 غرب تهران لبنان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 133 8,264,886 Rls. 266 $
85 6 1395 غرب تهران لبنان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 30 2,815,830 Rls. 90 $
مجموع کل
1,030,739,201,500 ريال
مجموع کل
32,484,551 دلار
[1]