آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 غرب تهران قزاقستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 313,809 24,046,681,836 Rls. 789,808 $
2 4 1395 غرب تهران قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 65,000 18,354,901,600 Rls. 598,000 $
3 2 1395 غرب تهران قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 63,690 17,052,765,285 Rls. 562,865 $
4 12 1395 غرب تهران قزاقستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,700 14,681,961,838 Rls. 453,119 $
5 4 1395 غرب تهران قزاقستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 168,700 12,938,076,218 Rls. 421,747 $
6 12 1395 غرب تهران قزاقستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 155,832 12,593,431,563 Rls. 388,679 $
7 11 1395 غرب تهران قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 42,000 12,505,836,000 Rls. 386,400 $
8 12 1395 غرب تهران قزاقستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 55,400 10,840,141,500 Rls. 334,500 $
9 1 1395 غرب تهران قزاقستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 141,752 10,679,041,390 Rls. 352,743 $
10 9 1395 غرب تهران قزاقستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 124,400 9,774,337,440 Rls. 303,440 $
11 2 1395 غرب تهران قزاقستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 124,367 9,461,141,352 Rls. 311,964 $
12 11 1395 غرب تهران قزاقستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 105,584 8,546,728,461 Rls. 263,959 $
13 8 1395 غرب تهران قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 6,286,896,000 Rls. 198,000 $
14 7 1395 غرب تهران قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 21,710 6,250,275,900 Rls. 198,990 $
15 3 1395 غرب تهران قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 6,160,853,600 Rls. 202,400 $
16 5 1395 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 197,747 5,514,528,990 Rls. 177,972 $
17 3 1395 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 194,845 5,331,463,164 Rls. 174,908 $
18 5 1395 غرب تهران قزاقستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 45,159 5,256,554,600 Rls. 170,060 $
19 9 1395 غرب تهران قزاقستان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 21,100 4,728,020,460 Rls. 147,580 $
20 7 1395 غرب تهران قزاقستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 49,305 4,646,010,150 Rls. 147,915 $
21 11 1395 غرب تهران قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 69,530 4,501,246,160 Rls. 139,060 $
22 1 1395 غرب تهران قزاقستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 56,995 4,484,154,995 Rls. 148,183 $
23 3 1395 غرب تهران قزاقستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 56,235 4,453,422,182 Rls. 146,347 $
24 2 1395 غرب تهران قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 53,840 4,243,199,974 Rls. 139,984 $
25 3 1395 غرب تهران قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 88,220 3,982,303,440 Rls. 130,653 $
26 2 1395 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 145,303 3,966,389,241 Rls. 130,799 $
27 5 1395 غرب تهران قزاقستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 49,446 3,826,873,170 Rls. 123,615 $
28 2 1395 غرب تهران قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 62,500 3,788,625,000 Rls. 125,000 $
29 6 1395 غرب تهران قزاقستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 47,566 3,716,419,242 Rls. 118,914 $
30 12 1395 غرب تهران قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 15,000 3,622,488,000 Rls. 111,750 $
31 12 1395 غرب تهران قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 124,858 3,478,743,524 Rls. 107,362 $
32 4 1395 غرب تهران قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 54,670 3,374,779,100 Rls. 109,340 $
33 5 1395 غرب تهران قزاقستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 40,800 3,155,268,000 Rls. 102,000 $
34 3 1395 غرب تهران قزاقستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 40,800 3,103,656,000 Rls. 102,000 $
35 6 1395 غرب تهران قزاقستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 58,032 3,071,604,744 Rls. 98,654 $
36 12 1395 غرب تهران قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 102,314 2,984,962,528 Rls. 92,083 $
37 12 1395 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 102,042 2,975,702,474 Rls. 91,837 $
38 1 1395 غرب تهران قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 48,880 2,960,252,800 Rls. 97,760 $
39 6 1395 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 100,159 2,813,454,033 Rls. 90,143 $
40 10 1395 غرب تهران قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 43,000 2,784,164,000 Rls. 86,000 $
41 11 1395 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 99,584 2,734,167,062 Rls. 84,460 $
42 7 1395 غرب تهران قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 40,500 2,544,210,000 Rls. 81,000 $
43 12 1395 غرب تهران قزاقستان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 22,170 2,489,829,810 Rls. 76,830 $
44 9 1395 غرب تهران قزاقستان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 6,000 2,440,224,992 Rls. 76,041 $
45 11 1395 غرب تهران قزاقستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 43,776 2,408,570,935 Rls. 74,419 $
46 8 1395 غرب تهران قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 83,304 2,386,062,768 Rls. 74,973 $
47 10 1395 غرب تهران قزاقستان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 9,110 2,305,118,480 Rls. 71,260 $
48 8 1395 غرب تهران قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 35,070 2,233,334,340 Rls. 70,140 $
49 4 1395 غرب تهران قزاقستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 26,984 2,184,483,403 Rls. 70,972 $
50 1 1395 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 82,789 2,181,646,775 Rls. 72,061 $
51 8 1395 غرب تهران قزاقستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 75,465 2,159,156,478 Rls. 67,918 $
52 12 1395 غرب تهران قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,000 2,107,040,000 Rls. 65,000 $
53 4 1395 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 76,852 2,031,190,463 Rls. 66,367 $
54 10 1395 غرب تهران قزاقستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 67,795 1,972,576,056 Rls. 61,015 $
55 6 1395 غرب تهران قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 73,961 1,969,205,961 Rls. 63,031 $
56 3 1395 غرب تهران قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 67,725 1,857,359,550 Rls. 60,925 $
57 7 1395 غرب تهران قزاقستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 11,163 1,854,443,750 Rls. 58,750 $
58 11 1395 غرب تهران قزاقستان 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 14,067 1,820,945,016 Rls. 56,268 $
59 12 1395 غرب تهران قزاقستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 60,815 1,774,224,928 Rls. 54,733 $
60 7 1395 غرب تهران قزاقستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 61,740 1,748,161,926 Rls. 55,566 $
61 10 1395 غرب تهران قزاقستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 53,780 1,741,073,720 Rls. 53,780 $
62 6 1395 غرب تهران قزاقستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 54,380 1,693,121,300 Rls. 54,380 $
63 7 1395 غرب تهران قزاقستان 58042900 دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 9,700 1,675,723,500 Rls. 53,350 $
64 2 1395 غرب تهران قزاقستان 28301000 سولفور سديم 180,000 1,636,753,500 Rls. 54,000 $
65 9 1395 غرب تهران قزاقستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 20,400 1,636,641,000 Rls. 51,000 $
66 10 1395 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 66,840 1,613,389,080 Rls. 49,905 $
67 7 1395 غرب تهران قزاقستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 20,400 1,607,367,000 Rls. 51,000 $
68 6 1395 غرب تهران قزاقستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 20,400 1,595,637,000 Rls. 51,000 $
69 4 1395 غرب تهران قزاقستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 20,400 1,564,629,000 Rls. 51,000 $
70 2 1395 غرب تهران قزاقستان 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 5,700 1,556,903,700 Rls. 51,300 $
71 11 1395 غرب تهران قزاقستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 30,000 1,554,192,000 Rls. 48,000 $
72 2 1395 غرب تهران قزاقستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 20,400 1,546,677,000 Rls. 51,000 $
73 1 1395 غرب تهران قزاقستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 20,400 1,544,535,000 Rls. 51,000 $
74 2 1395 غرب تهران قزاقستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 12,400 1,533,089,838 Rls. 50,582 $
75 9 1395 غرب تهران قزاقستان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 1,800 1,508,144,000 Rls. 46,799 $
76 2 1395 غرب تهران قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 19,350 1,490,563,200 Rls. 49,200 $
77 4 1395 غرب تهران قزاقستان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 7,113 1,490,236,000 Rls. 48,400 $
78 7 1395 غرب تهران قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 50,400 1,427,070,960 Rls. 45,360 $
79 2 1395 غرب تهران قزاقستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 24,314 1,290,400,859 Rls. 42,549 $
80 7 1395 غرب تهران قزاقستان 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 5,000 1,260,680,000 Rls. 40,000 $
81 5 1395 غرب تهران قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 53,217 1,238,339,403 Rls. 39,912 $
82 12 1395 غرب تهران قزاقستان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,741 1,145,315,886 Rls. 35,342 $
83 10 1395 غرب تهران قزاقستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 20,160 1,109,521,728 Rls. 34,272 $
84 11 1395 غرب تهران قزاقستان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,207 1,089,669,914 Rls. 33,654 $
85 12 1395 غرب تهران قزاقستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 17,360 1,004,617,000 Rls. 31,000 $
86 9 1395 غرب تهران قزاقستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 23,932 1,000,281,912 Rls. 31,112 $
87 8 1395 غرب تهران قزاقستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 30,000 975,963,690 Rls. 30,630 $
88 1 1395 غرب تهران قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 42,000 953,662,500 Rls. 31,500 $
89 8 1395 غرب تهران قزاقستان 58042900 دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 5,500 946,331,100 Rls. 29,700 $
90 4 1395 غرب تهران قزاقستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 4,071 940,080,280 Rls. 30,532 $
91 2 1395 غرب تهران قزاقستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 10,924 865,846,938 Rls. 28,544 $
92 6 1395 غرب تهران قزاقستان 32041610 --- گرانول مستربچ 60,000 844,749,000 Rls. 27,000 $
93 5 1395 غرب تهران قزاقستان 28301000 سولفور سديم 90,000 835,866,000 Rls. 27,000 $
94 1 1395 غرب تهران قزاقستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 14,567 771,398,385 Rls. 25,491 $
95 4 1395 غرب تهران قزاقستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 4,400 746,933,000 Rls. 24,200 $
96 5 1395 غرب تهران قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 11,000 682,990,000 Rls. 22,000 $
97 7 1395 غرب تهران قزاقستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 4,680 676,194,480 Rls. 21,528 $
98 7 1395 غرب تهران قزاقستان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,536 662,316,972 Rls. 21,052 $
99 11 1395 غرب تهران قزاقستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 3,550 620,705,430 Rls. 19,170 $
100 12 1395 غرب تهران قزاقستان 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 13,420 608,862,716 Rls. 18,788 $
مجموع کل
368,825,782,638 ريال
مجموع کل
11,794,294 دلار