آمار کل " صادرات به" کشور (قرقيزستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 غرب تهران قرقيزستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 80,130 32,622,080,803 Rls. 1,033,546 $
2 9 1395 غرب تهران قرقيزستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 118,080 6,455,368,656 Rls. 200,736 $
3 12 1395 غرب تهران قرقيزستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 107,430 6,186,814,992 Rls. 190,956 $
4 12 1395 غرب تهران قرقيزستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 46,797 3,982,886,242 Rls. 122,921 $
5 1 1395 غرب تهران قرقيزستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 18,000 3,662,064,000 Rls. 120,960 $
6 6 1395 غرب تهران قرقيزستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 132,300 3,636,056,790 Rls. 116,370 $
7 10 1395 غرب تهران قرقيزستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 43,900 3,621,025,650 Rls. 111,945 $
8 12 1395 غرب تهران قرقيزستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 115,800 3,376,671,840 Rls. 104,220 $
9 11 1395 غرب تهران قرقيزستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 59,504 3,275,362,503 Rls. 101,157 $
10 8 1395 غرب تهران قرقيزستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 56,159 3,158,911,224 Rls. 99,487 $
11 3 1395 غرب تهران قرقيزستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 39,735 3,033,491,330 Rls. 99,361 $
12 10 1395 غرب تهران قرقيزستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 55,123 3,031,298,732 Rls. 93,709 $
13 9 1395 غرب تهران قرقيزستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 52,808 2,966,572,770 Rls. 92,270 $
14 5 1395 غرب تهران قرقيزستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 55,008 2,903,142,130 Rls. 93,514 $
15 6 1395 غرب تهران قرقيزستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 37,195 2,898,855,310 Rls. 93,106 $
16 5 1395 غرب تهران قرقيزستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 28,251 2,623,444,362 Rls. 84,753 $
17 12 1395 غرب تهران قرقيزستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 26,045 2,533,449,240 Rls. 78,135 $
18 3 1395 غرب تهران قرقيزستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 45,506 2,483,188,490 Rls. 81,363 $
19 10 1395 غرب تهران قرقيزستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 25,480 2,474,286,360 Rls. 76,440 $
20 6 1395 غرب تهران قرقيزستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 46,080 2,433,977,856 Rls. 78,336 $
21 10 1395 غرب تهران قرقيزستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 38,892 2,326,262,923 Rls. 71,867 $
22 6 1395 غرب تهران قرقيزستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 43,052 2,320,212,633 Rls. 74,159 $
23 5 1395 غرب تهران قرقيزستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 50,201 2,292,625,610 Rls. 74,171 $
24 12 1395 غرب تهران قرقيزستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 21,454 2,084,813,904 Rls. 64,362 $
25 1 1395 غرب تهران قرقيزستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 26,340 2,073,353,100 Rls. 68,484 $
26 1 1395 غرب تهران قرقيزستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 24,490 1,928,367,090 Rls. 63,674 $
27 1 1395 غرب تهران قرقيزستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 34,524 1,789,031,720 Rls. 59,122 $
28 11 1395 غرب تهران قرقيزستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 58,200 1,695,121,560 Rls. 52,380 $
29 7 1395 غرب تهران قرقيزستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 59,400 1,687,464,900 Rls. 53,460 $
30 8 1395 غرب تهران قرقيزستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 56,400 1,617,365,880 Rls. 50,760 $
31 7 1395 غرب تهران قرقيزستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 15,200 1,432,296,000 Rls. 45,600 $
32 4 1395 غرب تهران قرقيزستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 14,850 1,375,035,750 Rls. 44,550 $
33 3 1395 غرب تهران قرقيزستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 14,610 1,336,201,380 Rls. 43,830 $
34 12 1395 غرب تهران قرقيزستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 21,600 1,329,983,280 Rls. 41,040 $
35 12 1395 غرب تهران قرقيزستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 13,483 1,310,830,743 Rls. 40,449 $
36 9 1395 غرب تهران قرقيزستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 13,400 1,290,058,200 Rls. 40,200 $
37 2 1395 غرب تهران قرقيزستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 12,870 1,170,925,470 Rls. 38,610 $
38 7 1395 غرب تهران قرقيزستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 11,763 1,110,227,229 Rls. 35,289 $
39 6 1395 غرب تهران قرقيزستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 40,792 1,007,879,418 Rls. 32,214 $
40 4 1395 غرب تهران قرقيزستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 43,020 825,470,140 Rls. 27,038 $
41 1 1395 غرب تهران قرقيزستان 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 42,690 775,079,640 Rls. 25,614 $
42 3 1395 غرب تهران قرقيزستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 7,680 585,331,200 Rls. 19,200 $
43 7 1395 غرب تهران قرقيزستان 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 4,000 566,298,000 Rls. 18,000 $
44 6 1395 غرب تهران قرقيزستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 6,243 505,352,185 Rls. 16,231 $
45 3 1395 غرب تهران قرقيزستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 6,364 505,088,320 Rls. 16,544 $
46 7 1395 غرب تهران قرقيزستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 10,400 489,996,000 Rls. 15,600 $
47 1 1395 غرب تهران قرقيزستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 2,600 480,804,660 Rls. 15,876 $
48 12 1395 غرب تهران قرقيزستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 8,320 458,152,448 Rls. 14,144 $
49 6 1395 غرب تهران قرقيزستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 1,821 425,210,695 Rls. 13,657 $
50 7 1395 غرب تهران قرقيزستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 9,900 404,246,700 Rls. 12,870 $
51 6 1395 غرب تهران قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 7,680 355,858,338 Rls. 11,374 $
52 7 1395 غرب تهران قرقيزستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 8,330 340,138,890 Rls. 10,829 $
53 4 1395 غرب تهران قرقيزستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 11,490 289,546,520 Rls. 9,484 $
54 12 1395 غرب تهران قرقيزستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 4,891 277,328,718 Rls. 8,559 $
55 2 1395 غرب تهران قرقيزستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 6,080 276,299,520 Rls. 9,120 $
56 2 1395 غرب تهران قرقيزستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 9,380 275,655,124 Rls. 9,099 $
57 6 1395 غرب تهران قرقيزستان 39051200 پلي استات وينيل بصورت ديسپرسيون مايع 2,790 217,166,625 Rls. 6,975 $
58 4 1395 غرب تهران قرقيزستان 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,800 194,449,500 Rls. 6,300 $
59 3 1395 غرب تهران قرقيزستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 759 173,776,760 Rls. 5,692 $
60 4 1395 غرب تهران قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 3,840 173,624,110 Rls. 5,687 $
61 3 1395 غرب تهران قرقيزستان 39051200 پلي استات وينيل بصورت ديسپرسيون مايع 2,246 171,425,950 Rls. 5,615 $
62 2 1395 غرب تهران قرقيزستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 3,960 155,963,808 Rls. 5,148 $
63 6 1395 غرب تهران قرقيزستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 1,680 141,228,360 Rls. 4,536 $
64 6 1395 غرب تهران قرقيزستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 1,152 108,127,872 Rls. 3,456 $
65 3 1395 غرب تهران قرقيزستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 560 68,288,640 Rls. 2,240 $
66 3 1395 غرب تهران قرقيزستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 1,848 60,357,810 Rls. 1,977 $
67 6 1395 غرب تهران قرقيزستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,848 57,537,480 Rls. 1,848 $
68 12 1395 غرب تهران قرقيزستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 486 40,923,726 Rls. 1,263 $
69 4 1395 غرب تهران قرقيزستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 384 35,170,560 Rls. 1,152 $
70 12 1395 غرب تهران قرقيزستان 70193910 پشم شيشه 370 29,800,640 Rls. 920 $
71 3 1395 غرب تهران قرقيزستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 481 25,675,730 Rls. 841 $
72 12 1395 غرب تهران قرقيزستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 780 15,159,456 Rls. 468 $
73 7 1395 غرب تهران قرقيزستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 500 9,423,000 Rls. 300 $
74 6 1395 غرب تهران قرقيزستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 60 4,857,060 Rls. 156 $
مجموع کل
138,055,820,255 ريال
مجموع کل
4,375,319 دلار
[1]