آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 غرب تهران فرانسه 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 13,320 31,588,172,700 Rls. 976,089 $
2 9 1395 غرب تهران فرانسه 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 10,378 24,126,168,640 Rls. 752,297 $
3 4 1395 غرب تهران فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 16,740 15,942,630,940 Rls. 517,786 $
4 9 1395 غرب تهران فرانسه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 559,021 11,891,879,927 Rls. 370,208 $
5 5 1395 غرب تهران فرانسه 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 40,359 8,777,961,423 Rls. 282,513 $
6 11 1395 غرب تهران فرانسه 87021090 --- ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با راننده با موتور پيستوني درونسوز تراكمي - احتراقي غير از نوع هيبريدي 13,000 8,684,750,000 Rls. 268,363 $
7 8 1395 غرب تهران فرانسه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 372,886 8,108,830,493 Rls. 255,241 $
8 11 1395 غرب تهران فرانسه 13019010 باريچه 7,421 7,204,752,060 Rls. 222,630 $
9 10 1395 غرب تهران فرانسه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 326,365 6,881,572,120 Rls. 212,668 $
10 5 1395 غرب تهران فرانسه 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 280,457 5,992,033,739 Rls. 193,377 $
11 6 1395 غرب تهران فرانسه 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 256,321 5,581,218,008 Rls. 178,277 $
12 11 1395 غرب تهران فرانسه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 257,284 5,530,845,043 Rls. 170,851 $
13 4 1395 غرب تهران فرانسه 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 36,254 5,287,529,240 Rls. 172,508 $
14 2 1395 غرب تهران فرانسه 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 232,059 4,962,759,381 Rls. 163,717 $
15 10 1395 غرب تهران فرانسه 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 20,281 4,596,039,658 Rls. 141,967 $
16 6 1395 غرب تهران فرانسه 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 20,345 4,464,567,835 Rls. 142,415 $
17 4 1395 غرب تهران فرانسه 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 209,769 4,382,383,790 Rls. 142,444 $
18 7 1395 غرب تهران فرانسه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 186,241 3,855,484,324 Rls. 122,306 $
19 1 1395 غرب تهران فرانسه 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 139,637 2,977,135,939 Rls. 98,333 $
20 1 1395 غرب تهران فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,370 2,922,692,360 Rls. 96,586 $
21 12 1395 غرب تهران فرانسه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 117,650 2,493,041,265 Rls. 76,938 $
22 8 1395 غرب تهران فرانسه 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 10,120 2,249,311,680 Rls. 70,840 $
23 3 1395 غرب تهران فرانسه 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 10,100 2,154,936,000 Rls. 70,700 $
24 8 1395 غرب تهران فرانسه 13019010 باريچه 2,200 2,095,632,000 Rls. 66,000 $
25 7 1395 غرب تهران فرانسه 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 69,656 1,520,299,558 Rls. 48,438 $
26 12 1395 غرب تهران فرانسه 87089319 ----کلاچ به جزانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 70,032 1,485,562,673 Rls. 45,840 $
27 7 1395 غرب تهران فرانسه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 13,400 1,197,701,280 Rls. 38,069 $
28 11 1395 غرب تهران فرانسه 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 13,517 1,057,382,686 Rls. 32,672 $
29 7 1395 غرب تهران فرانسه 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 17,280 1,031,253,120 Rls. 32,832 $
30 9 1395 غرب تهران فرانسه 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 47,618 1,017,692,280 Rls. 31,654 $
31 12 1395 غرب تهران فرانسه 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 47,048 1,000,000,827 Rls. 30,872 $
32 10 1395 غرب تهران فرانسه 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 14,491 999,506,872 Rls. 30,874 $
33 12 1395 غرب تهران فرانسه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 46,711 991,474,560 Rls. 30,586 $
34 9 1395 غرب تهران فرانسه 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 13,098 983,008,577 Rls. 30,635 $
35 12 1395 غرب تهران فرانسه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 5,109 892,959,300 Rls. 27,555 $
36 3 1395 غرب تهران فرانسه 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 10,247 858,895,920 Rls. 28,179 $
37 2 1395 غرب تهران فرانسه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 23,303 497,791,392 Rls. 16,431 $
38 12 1395 غرب تهران فرانسه 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 23,185 492,818,125 Rls. 15,214 $
39 9 1395 غرب تهران فرانسه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 23,251 490,187,248 Rls. 15,275 $
40 8 1395 غرب تهران فرانسه 08109020 زرشك تازه 7,405 470,247,120 Rls. 14,810 $
41 6 1395 غرب تهران فرانسه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,244 437,542,000 Rls. 14,000 $
42 4 1395 غرب تهران فرانسه 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 350 380,379,660 Rls. 12,354 $
43 7 1395 غرب تهران فرانسه 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 4,481 257,653,498 Rls. 8,172 $
44 5 1395 غرب تهران فرانسه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,155 216,678,000 Rls. 7,000 $
45 2 1395 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 838 216,407,786 Rls. 7,140 $
46 5 1395 غرب تهران فرانسه 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 2,000 186,270,000 Rls. 6,000 $
47 3 1395 غرب تهران فرانسه 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,290 176,848,680 Rls. 5,823 $
48 4 1395 غرب تهران فرانسه 08109020 زرشك تازه 2,880 175,852,800 Rls. 5,760 $
49 11 1395 غرب تهران فرانسه 29221290 ساير املاح دي اتانول امين غير مذكور درجاي ديگر . 5,060 163,761,840 Rls. 5,060 $
50 11 1395 غرب تهران فرانسه 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 3,200 145,638,000 Rls. 4,500 $
51 7 1395 غرب تهران فرانسه 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 1,920 127,270,080 Rls. 4,032 $
52 11 1395 غرب تهران فرانسه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 3,000 106,794,600 Rls. 3,300 $
53 7 1395 غرب تهران فرانسه 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,634 95,928,960 Rls. 3,049 $
54 10 1395 غرب تهران فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 78 91,803,624 Rls. 2,838 $
55 7 1395 غرب تهران فرانسه 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,100 88,877,940 Rls. 2,820 $
56 6 1395 غرب تهران فرانسه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 2,000 68,967,800 Rls. 2,200 $
57 11 1395 غرب تهران فرانسه 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 64,728,000 Rls. 2,000 $
58 10 1395 غرب تهران فرانسه 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 220 40,400,000 Rls. 1,250 $
59 6 1395 غرب تهران فرانسه 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 550 39,578,055 Rls. 1,265 $
60 2 1395 غرب تهران فرانسه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 228 27,678,288 Rls. 912 $
61 1 1395 غرب تهران فرانسه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 580 23,602,800 Rls. 780 $
62 2 1395 غرب تهران فرانسه 40121100 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده درا تومبيلهاي سوا ري 190 14,548,320 Rls. 480 $
63 4 1395 غرب تهران فرانسه 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 315 7,832,258 Rls. 257 $
مجموع کل
200,894,153,092 ريال
مجموع کل
6,335,982 دلار
[1]