آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 300,000 16,608,415,536 Rls. 522,000 $
2 5 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 38,933 15,141,299,502 Rls. 488,293 $
3 4 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 36,436 14,530,811,819 Rls. 473,679 $
4 11 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 32,299 13,372,214,349 Rls. 413,126 $
5 11 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 200,000 11,263,020,000 Rls. 348,000 $
6 8 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 22,612 9,150,031,908 Rls. 287,764 $
7 3 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 341,000 9,007,088,030 Rls. 295,647 $
8 9 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 21,386 8,659,821,363 Rls. 269,954 $
9 10 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 20,836 8,527,720,735 Rls. 264,081 $
10 2 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 22,076 8,380,418,728 Rls. 276,355 $
11 7 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 19,523 7,837,490,576 Rls. 249,347 $
12 3 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 16,544 6,410,880,456 Rls. 210,301 $
13 11 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 5,825,700,000 Rls. 180,000 $
14 9 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 17,000 4,849,135,500 Rls. 150,500 $
15 6 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 11,656 4,741,181,921 Rls. 151,538 $
16 10 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 176,797 4,578,701,102 Rls. 141,438 $
17 6 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 88,000 4,394,368,000 Rls. 140,800 $
18 11 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 16,252 3,395,158,327 Rls. 104,857 $
19 11 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 130,781 3,386,483,310 Rls. 104,624 $
20 12 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 40,800 3,305,718,000 Rls. 102,000 $
21 10 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 03031400 ماهي قزل کآلا (Salmo tratta, Oncorhynchus, mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 18,990 3,212,835,522 Rls. 99,697 $
22 8 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 123,324 3,138,352,888 Rls. 98,661 $
23 1 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 12,300 2,979,060,000 Rls. 98,400 $
24 7 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 03031400 ماهي قزل کآلا (Salmo tratta, Oncorhynchus, mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 16,224 2,839,366,445 Rls. 89,953 $
25 11 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده بجز جگر وتخم ماهي باستثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 20,148 2,608,279,488 Rls. 80,592 $
26 12 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 44,000 2,280,396,800 Rls. 70,400 $
27 12 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 86,947 2,254,107,080 Rls. 69,557 $
28 11 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 61109000 پيراهن يقه اسکي,پولوور,كارديگان ، جليقه ها وهمانند,کشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,018 2,206,068,997 Rls. 68,169 $
29 3 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 145,900 2,197,702,400 Rls. 72,130 $
30 4 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 44,000 2,177,468,800 Rls. 70,720 $
31 2 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 44,000 2,132,838,400 Rls. 70,400 $
32 12 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 21,772 2,116,369,032 Rls. 65,316 $
33 6 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 21,250 1,980,776,250 Rls. 63,750 $
34 8 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 16,300 1,656,184,320 Rls. 52,160 $
35 11 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 20,400 1,650,564,000 Rls. 51,000 $
36 9 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,500 1,428,049,500 Rls. 44,500 $
37 9 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 51,398 1,317,934,257 Rls. 41,119 $
38 12 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 03031400 ماهي قزل کآلا (Salmo tratta, Oncorhynchus, mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 18,945 1,227,711,780 Rls. 37,890 $
39 9 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 1,195,987,425 Rls. 37,113 $
40 5 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 11,100 1,099,628,160 Rls. 35,520 $
41 7 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 20,000 1,071,578,000 Rls. 34,000 $
42 7 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 1,055,123,288 Rls. 33,538 $
43 3 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 04021030 ---شير خشك صنعتي 20,000 1,036,524,000 Rls. 34,000 $
44 1 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 04021030 ---شير خشك صنعتي 20,026 1,030,682,100 Rls. 34,044 $
45 8 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 8,300 987,436,590 Rls. 31,018 $
46 5 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 10,575 981,751,650 Rls. 31,725 $
47 11 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 18,000 932,025,600 Rls. 28,800 $
48 7 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 36,964 930,354,568 Rls. 29,571 $
49 12 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 6,858 920,312,418 Rls. 28,404 $
50 10 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 4,500 906,008,310 Rls. 27,990 $
51 2 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 20,000 836,528,400 Rls. 27,600 $
52 3 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 08109020 زرشك تازه 3,000 819,990,000 Rls. 27,000 $
53 7 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,613 798,197,031 Rls. 25,371 $
54 5 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,569 757,808,962 Rls. 24,517 $
55 5 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 8,000 742,896,000 Rls. 24,000 $
56 3 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 17,376 689,642,170 Rls. 22,589 $
57 3 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 9,219 671,035,272 Rls. 22,011 $
58 12 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 56089000 تورهاي گره باف از ريسماني ياطناب ا زموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 8,430 601,187,136 Rls. 18,546 $
59 2 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 56089000 تورهاي گره باف از ريسماني ياطناب ا زموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 8,440 575,321,040 Rls. 18,990 $
60 6 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,663 558,250,550 Rls. 17,930 $
61 8 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 11,480 547,544,340 Rls. 17,220 $
62 2 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 11,970 543,964,680 Rls. 17,955 $
63 11 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 533,973,000 Rls. 16,500 $
64 6 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 11,290 526,187,385 Rls. 16,935 $
65 6 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 19,685 490,313,980 Rls. 15,780 $
66 1 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 580 470,106,000 Rls. 15,523 $
67 12 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 65,145 456,290,560 Rls. 14,080 $
68 1 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 32049010 --- گرانول مستربچ (Master Bach) 10,000 427,624,200 Rls. 14,120 $
69 5 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 57,881 379,454,592 Rls. 12,272 $
70 6 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 4,000 375,036,000 Rls. 12,000 $
71 12 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 41,220 370,840,890 Rls. 11,445 $
72 2 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,200 354,402,608 Rls. 11,698 $
73 8 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 42,560 285,753,984 Rls. 9,024 $
74 5 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 11,529 285,525,634 Rls. 9,223 $
75 3 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 73201000 ک فنر تيغهکاي و تيغه براي آن 6,355 271,180,560 Rls. 8,897 $
76 4 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 6,336 270,813,312 Rls. 8,870 $
77 12 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,376 263,735,664 Rls. 8,142 $
78 4 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 37,420 260,929,448 Rls. 8,480 $
79 12 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,000 259,328,000 Rls. 8,000 $
80 10 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 5,089 230,564,140 Rls. 7,155 $
81 5 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 2,000 210,514,400 Rls. 6,800 $
82 8 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 1,500 161,935,200 Rls. 5,100 $
83 7 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 2,382 104,916,143 Rls. 3,335 $
84 5 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 14,130 87,487,308 Rls. 2,826 $
85 11 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 73209090 فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور 1,551 70,275,190 Rls. 2,171 $
86 3 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 480 58,521,600 Rls. 1,920 $
87 12 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 380 52,027,680 Rls. 1,605 $
88 6 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 400 49,713,600 Rls. 1,600 $
89 12 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 300 38,899,200 Rls. 1,200 $
مجموع کل
230,405,853,089 ريال
مجموع کل
7,302,871 دلار
[1]