آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 غرب تهران عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 642,715 1,348,573,596,265 Rls. 43,439,317 $
2 3 1395 غرب تهران عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 1,492,350 1,323,803,441,386 Rls. 43,463,537 $
3 8 1395 غرب تهران عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 1,052,442 1,255,854,722,810 Rls. 39,532,207 $
4 5 1395 غرب تهران عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 841,020 1,174,910,572,560 Rls. 37,968,656 $
5 2 1395 غرب تهران عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 1,150,950 1,080,224,814,372 Rls. 35,648,247 $
6 9 1395 غرب تهران عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 1,219,500 812,412,797,943 Rls. 25,274,493 $
7 11 1395 غرب تهران عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 1,117,940 747,023,408,278 Rls. 23,080,642 $
8 1 1395 غرب تهران عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 730,320 743,899,457,785 Rls. 24,579,557 $
9 7 1395 غرب تهران عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 672,390 698,138,026,978 Rls. 22,153,378 $
10 6 1395 غرب تهران عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 555,000 664,402,118,210 Rls. 21,250,970 $
11 12 1395 غرب تهران عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 955,380 508,221,654,320 Rls. 15,686,390 $
12 4 1395 غرب تهران عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 589,820 462,577,721,570 Rls. 15,057,833 $
13 10 1395 غرب تهران عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 414,450 314,255,093,010 Rls. 9,716,487 $
14 7 1395 غرب تهران عراق 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 226,000 283,653,000,000 Rls. 9,000,000 $
15 9 1395 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 2,996,870 182,453,601,720 Rls. 5,680,789 $
16 10 1395 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 2,718,700 174,430,457,140 Rls. 5,392,950 $
17 12 1395 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 2,686,560 170,253,373,120 Rls. 5,254,088 $
18 6 1395 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 2,588,355 159,562,550,900 Rls. 5,113,962 $
19 8 1395 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 3,478,347 158,300,446,635 Rls. 4,992,155 $
20 7 1395 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 2,451,460 148,889,634,760 Rls. 4,730,354 $
21 11 1395 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 2,409,020 148,418,932,600 Rls. 4,585,322 $
22 3 1395 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 2,524,770 145,475,907,800 Rls. 4,777,598 $
23 5 1395 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 2,323,020 142,716,409,900 Rls. 4,606,639 $
24 2 1395 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 2,448,840 140,238,439,180 Rls. 4,625,898 $
25 5 1395 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 3,171,306 138,604,781,871 Rls. 4,476,825 $
26 3 1395 غرب تهران عراق 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 704,550 129,229,210,000 Rls. 4,235,000 $
27 9 1395 غرب تهران عراق 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 622,350 125,696,574,000 Rls. 3,909,000 $
28 7 1395 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 3,035,118 119,957,789,625 Rls. 3,813,824 $
29 7 1395 غرب تهران عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 330,641 114,175,899,782 Rls. 3,624,512 $
30 4 1395 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 2,460,057 113,370,593,571 Rls. 3,690,084 $
31 12 1395 غرب تهران عراق 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 573,555 113,198,940,000 Rls. 3,493,500 $
32 3 1395 غرب تهران عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 395,200 111,050,499,950 Rls. 3,644,400 $
33 5 1395 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,366,868 108,892,858,233 Rls. 3,515,830 $
34 4 1395 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,844,000 108,475,610,580 Rls. 3,530,848 $
35 7 1395 غرب تهران عراق 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 567,300 107,151,770,000 Rls. 3,410,000 $
36 11 1395 غرب تهران عراق 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 546,975 106,476,482,000 Rls. 3,290,000 $
37 5 1395 غرب تهران عراق 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 537,840 101,388,445,000 Rls. 3,269,800 $
38 2 1395 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,318,925 99,834,584,460 Rls. 3,292,491 $
39 2 1395 غرب تهران عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 336,550 99,258,697,960 Rls. 3,274,440 $
40 9 1395 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 5,291,750 98,557,723,494 Rls. 3,069,006 $
41 3 1395 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,182,997 96,229,770,829 Rls. 3,160,021 $
42 6 1395 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 2,248,221 92,291,226,728 Rls. 2,956,266 $
43 8 1395 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,522,210 92,170,492,440 Rls. 2,906,731 $
44 10 1395 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 4,888,340 91,699,412,263 Rls. 2,835,449 $
45 4 1395 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,088,765 89,294,031,295 Rls. 2,906,048 $
46 9 1395 غرب تهران عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 254,000 87,972,195,150 Rls. 2,739,525 $
47 12 1395 غرب تهران عراق 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 368,847 86,356,224,000 Rls. 2,664,000 $
48 3 1395 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,932,390 85,574,936,939 Rls. 2,808,018 $
49 4 1395 غرب تهران عراق 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 419,352 81,300,554,310 Rls. 2,654,767 $
50 2 1395 غرب تهران عراق 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 384,060 80,783,136,000 Rls. 2,664,000 $
51 6 1395 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 936,571 74,920,770,614 Rls. 2,400,544 $
52 12 1395 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 654,990 74,285,506,442 Rls. 2,292,475 $
53 1 1395 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,196,490 72,435,609,900 Rls. 2,392,858 $
54 10 1395 غرب تهران عراق 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 369,660 71,896,616,000 Rls. 2,222,000 $
55 1 1395 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 917,578 71,784,786,661 Rls. 2,371,479 $
56 9 1395 غرب تهران عراق 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 412,250 71,159,451,000 Rls. 2,214,800 $
57 10 1395 غرب تهران عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 212,044 69,355,471,654 Rls. 2,144,303 $
58 8 1395 غرب تهران عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 2,623,100 66,121,251,450 Rls. 2,082,360 $
59 3 1395 غرب تهران عراق 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 335,675 65,636,358,000 Rls. 2,153,000 $
60 11 1395 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,734,999 64,997,395,840 Rls. 2,008,059 $
61 2 1395 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 4,321,340 63,723,936,179 Rls. 2,101,537 $
62 9 1395 غرب تهران عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 2,439,840 62,245,035,455 Rls. 2,249,176 $
63 12 1395 غرب تهران عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 202,400 61,813,355,010 Rls. 1,908,086 $
64 2 1395 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,539,249 58,909,622,750 Rls. 1,941,664 $
65 2 1395 غرب تهران عراق 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 1,241,761 57,650,976,364 Rls. 1,902,640 $
66 7 1395 غرب تهران عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 2,286,480 55,728,807,570 Rls. 1,771,110 $
67 9 1395 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,532,981 55,555,753,266 Rls. 1,729,243 $
68 1 1395 غرب تهران عراق 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 183,450 55,508,351,125 Rls. 1,833,675 $
69 10 1395 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,184,672 54,553,699,487 Rls. 1,687,400 $
70 1 1395 غرب تهران عراق 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 252,230 53,777,280,000 Rls. 1,776,000 $
71 3 1395 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 3,787,800 52,497,686,108 Rls. 1,724,726 $
72 6 1395 غرب تهران عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 165,000 52,123,475,000 Rls. 1,670,500 $
73 8 1395 غرب تهران عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 147,805 50,830,198,305 Rls. 1,599,135 $
74 1 1395 غرب تهران عراق 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 248,973 47,638,484,000 Rls. 1,573,600 $
75 2 1395 غرب تهران عراق 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 262,478 45,874,194,080 Rls. 1,512,040 $
76 3 1395 غرب تهران عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 551,640 45,712,925,741 Rls. 1,499,100 $
77 11 1395 غرب تهران عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 152,300 44,554,028,850 Rls. 1,376,300 $
78 12 1395 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,669,466 43,794,955,259 Rls. 1,351,755 $
79 4 1395 غرب تهران عراق 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 155,740 43,529,161,314 Rls. 1,415,567 $
80 10 1395 غرب تهران عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 87,370 43,192,247,020 Rls. 1,335,355 $
81 5 1395 غرب تهران عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 170,370 42,263,226,080 Rls. 1,362,960 $
82 4 1395 غرب تهران عراق 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 226,920 42,099,860,000 Rls. 1,364,000 $
83 12 1395 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,849,380 41,652,639,037 Rls. 1,285,311 $
84 4 1395 غرب تهران عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 133,147 41,541,564,540 Rls. 1,352,261 $
85 3 1395 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,814,800 41,465,506,500 Rls. 1,361,100 $
86 10 1395 غرب تهران عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 1,584,500 40,724,340,900 Rls. 1,259,352 $
87 12 1395 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 857,387 38,942,994,016 Rls. 1,201,351 $
88 4 1395 غرب تهران عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 154,815 38,025,252,840 Rls. 1,238,520 $
89 1 1395 غرب تهران عراق 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 835,168 37,913,819,820 Rls. 1,252,752 $
90 12 1395 غرب تهران عراق 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 183,000 37,602,560,000 Rls. 1,160,000 $
91 5 1395 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,071,880 37,244,953,782 Rls. 1,201,657 $
92 4 1395 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,072,930 36,922,884,718 Rls. 1,202,293 $
93 12 1395 غرب تهران عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 407,000 36,741,541,954 Rls. 1,133,681 $
94 5 1395 غرب تهران عراق 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 130,280 35,432,364,963 Rls. 1,143,632 $
95 7 1395 غرب تهران عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,169,900 35,239,222,298 Rls. 1,119,697 $
96 8 1395 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,914,956 35,227,135,644 Rls. 1,110,678 $
97 12 1395 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 306,570 34,880,393,984 Rls. 1,076,024 $
98 5 1395 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,493,900 34,716,682,125 Rls. 1,120,425 $
99 6 1395 غرب تهران عراق 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 114,657 33,874,588,192 Rls. 1,085,960 $
100 6 1395 غرب تهران عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 133,675 33,479,983,544 Rls. 1,069,400 $
مجموع کل
18,175,481,525,103 ريال
مجموع کل
581,787,395 دلار