آمار کل " صادرات به" کشور (سوئد) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 غرب تهران سوئد 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 297,810 38,593,476,480 Rls. 1,191,240 $
2 4 1395 غرب تهران سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 10,830 12,444,551,945 Rls. 403,193 $
3 6 1395 غرب تهران سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 10,800 8,833,031,012 Rls. 282,832 $
4 7 1395 غرب تهران سوئد 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 124,470 7,837,369,020 Rls. 248,940 $
5 11 1395 غرب تهران سوئد 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 66,310 6,847,892,840 Rls. 211,520 $
6 7 1395 غرب تهران سوئد 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 5,200 6,022,862,379 Rls. 191,439 $
7 12 1395 غرب تهران سوئد 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 1,260 4,619,701,408 Rls. 142,513 $
8 8 1395 غرب تهران سوئد 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 61,550 3,905,093,600 Rls. 123,100 $
9 2 1395 غرب تهران سوئد 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 69,494 3,582,113,169 Rls. 118,191 $
10 10 1395 غرب تهران سوئد 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 25,600 3,312,435,200 Rls. 102,400 $
11 3 1395 غرب تهران سوئد 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 60,370 3,291,284,635 Rls. 108,065 $
12 6 1395 غرب تهران سوئد 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 40,445 2,531,953,730 Rls. 80,890 $
13 1 1395 غرب تهران سوئد 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 39,942 2,417,885,340 Rls. 79,884 $
14 1 1395 غرب تهران سوئد 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 22,936 1,910,196,090 Rls. 63,074 $
15 2 1395 غرب تهران سوئد 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 29,614 1,895,356,517 Rls. 62,516 $
16 9 1395 غرب تهران سوئد 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 15,760 1,770,139,560 Rls. 55,160 $
17 10 1395 غرب تهران سوئد 85399090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8539 غيرمذكور 4,413 1,749,218,100 Rls. 54,075 $
18 11 1395 غرب تهران سوئد 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 15,390 1,578,117,432 Rls. 48,740 $
19 8 1395 غرب تهران سوئد 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 24,060 1,527,906,240 Rls. 48,120 $
20 6 1395 غرب تهران سوئد 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 23,614 1,420,646,903 Rls. 45,429 $
21 11 1395 غرب تهران سوئد 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 16,579 1,386,625,605 Rls. 42,835 $
22 11 1395 غرب تهران سوئد 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 13,031 1,366,523,316 Rls. 42,204 $
23 11 1395 غرب تهران سوئد 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 12,000 1,359,918,000 Rls. 42,000 $
24 10 1395 غرب تهران سوئد 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 11,723 1,328,305,220 Rls. 41,063 $
25 9 1395 غرب تهران سوئد 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 19,800 1,269,972,000 Rls. 39,600 $
26 4 1395 غرب تهران سوئد 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 20,240 1,235,854,400 Rls. 40,480 $
27 9 1395 غرب تهران سوئد 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 22,122 1,204,139,352 Rls. 37,402 $
28 2 1395 غرب تهران سوئد 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 13,031 1,180,756,491 Rls. 38,950 $
29 3 1395 غرب تهران سوئد 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 16,640 1,064,491,680 Rls. 34,951 $
30 1 1395 غرب تهران سوئد 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 9,678 1,025,505,075 Rls. 33,873 $
31 7 1395 غرب تهران سوئد 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 9,160 1,011,973,900 Rls. 32,060 $
32 4 1395 غرب تهران سوئد 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,370 985,303,395 Rls. 31,923 $
33 3 1395 غرب تهران سوئد 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 18,105 981,211,460 Rls. 32,210 $
34 9 1395 غرب تهران سوئد 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 14,616 927,843,978 Rls. 28,843 $
35 5 1395 غرب تهران سوئد 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 16,242 911,719,116 Rls. 29,454 $
36 3 1395 غرب تهران سوئد 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 9,600 804,672,000 Rls. 26,400 $
37 6 1395 غرب تهران سوئد 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 11,257 801,518,491 Rls. 25,679 $
38 11 1395 غرب تهران سوئد 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 11,074 716,820,020 Rls. 22,148 $
39 4 1395 غرب تهران سوئد 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 12,611 711,929,070 Rls. 23,319 $
40 9 1395 غرب تهران سوئد 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 8,250 661,876,875 Rls. 20,625 $
41 10 1395 غرب تهران سوئد 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 11,270 541,746,516 Rls. 16,748 $
42 10 1395 غرب تهران سوئد 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,148 539,512,710 Rls. 16,679 $
43 4 1395 غرب تهران سوئد 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 6,625 516,018,060 Rls. 16,902 $
44 12 1395 غرب تهران سوئد 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,600 466,790,400 Rls. 14,400 $
45 9 1395 غرب تهران سوئد 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 7,000 451,164,000 Rls. 14,000 $
46 6 1395 غرب تهران سوئد 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 39,800 434,323,470 Rls. 13,930 $
47 7 1395 غرب تهران سوئد 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 8,344 410,439,695 Rls. 13,003 $
48 7 1395 غرب تهران سوئد 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 14,290 383,388,490 Rls. 12,146 $
49 11 1395 غرب تهران سوئد 49100000 تقويم از هر نوع، چاپکشده، همچنين تقويم به صورت دسته كه اوراق آن به مرور ايام كنده يا باطل ميکشود. 2,800 362,644,800 Rls. 11,200 $
50 9 1395 غرب تهران سوئد 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 3,676 340,292,964 Rls. 10,604 $
51 9 1395 غرب تهران سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 510 311,367,612 Rls. 9,662 $
52 7 1395 غرب تهران سوئد 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 2,640 291,660,600 Rls. 9,240 $
53 2 1395 غرب تهران سوئد 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 3,589 272,044,346 Rls. 8,973 $
54 3 1395 غرب تهران سوئد 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,625 268,595,250 Rls. 8,825 $
55 7 1395 غرب تهران سوئد 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,420 253,782,600 Rls. 8,040 $
56 1 1395 غرب تهران سوئد 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,594 250,343,975 Rls. 8,269 $
57 8 1395 غرب تهران سوئد 08109010 انار تازه 9,300 242,140,752 Rls. 7,626 $
58 9 1395 غرب تهران سوئد 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 3,927 226,819,188 Rls. 7,068 $
59 5 1395 غرب تهران سوئد 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,932 219,061,458 Rls. 7,077 $
60 3 1395 غرب تهران سوئد 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 3,600 218,664,000 Rls. 7,200 $
61 4 1395 غرب تهران سوئد 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 3,008 215,458,617 Rls. 7,043 $
62 5 1395 غرب تهران سوئد 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 2,753 213,025,428 Rls. 6,882 $
63 7 1395 غرب تهران سوئد 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 3,700 210,222,900 Rls. 6,660 $
64 5 1395 غرب تهران سوئد 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 19,200 207,715,200 Rls. 6,720 $
65 4 1395 غرب تهران سوئد 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 3,062 187,878,196 Rls. 6,142 $
66 5 1395 غرب تهران سوئد 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,178 184,609,656 Rls. 5,964 $
67 1 1395 غرب تهران سوئد 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 1,000 181,650,000 Rls. 6,000 $
68 7 1395 غرب تهران سوئد 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 235 177,849,033 Rls. 5,653 $
69 10 1395 غرب تهران سوئد 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 2,981 173,686,510 Rls. 5,369 $
70 10 1395 غرب تهران سوئد 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,670 162,193,740 Rls. 5,014 $
71 9 1395 غرب تهران سوئد 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 6,300 146,994,372 Rls. 4,572 $
72 11 1395 غرب تهران سوئد 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 2,499 145,640,742 Rls. 4,498 $
73 8 1395 غرب تهران سوئد 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 8,700 143,646,048 Rls. 4,524 $
74 11 1395 غرب تهران سوئد 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,200 139,877,280 Rls. 4,320 $
75 3 1395 غرب تهران سوئد 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 650 138,183,500 Rls. 4,550 $
76 3 1395 غرب تهران سوئد 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 1,800 136,665,000 Rls. 4,500 $
77 4 1395 غرب تهران سوئد 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,230 130,692,540 Rls. 4,272 $
78 3 1395 غرب تهران سوئد 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,700 129,072,500 Rls. 4,250 $
79 10 1395 غرب تهران سوئد 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 4,625 127,262,194 Rls. 3,934 $
80 4 1395 غرب تهران سوئد 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,262 124,894,209 Rls. 4,083 $
81 9 1395 غرب تهران سوئد 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 4,471 121,945,800 Rls. 3,800 $
82 5 1395 غرب تهران سوئد 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 1,790 110,815,320 Rls. 3,580 $
83 4 1395 غرب تهران سوئد 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 1,200 110,444,400 Rls. 3,610 $
84 12 1395 غرب تهران سوئد 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 8,000 97,248,000 Rls. 3,000 $
85 1 1395 غرب تهران سوئد 58022000 پاچه هاي حوله باف ا سفنجي وپارچه هاي تاروپودباف اسفنجي همانند,ا زسايرموا دنسجي. 352 95,863,680 Rls. 3,168 $
86 6 1395 غرب تهران سوئد 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 290 94,509,072 Rls. 3,024 $
87 4 1395 غرب تهران سوئد 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 1,700 93,877,740 Rls. 3,069 $
88 2 1395 غرب تهران سوئد 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,090 82,556,600 Rls. 2,725 $
89 6 1395 غرب تهران سوئد 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 700 78,999,480 Rls. 2,520 $
90 7 1395 غرب تهران سوئد 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 540 76,702,950 Rls. 2,430 $
91 9 1395 غرب تهران سوئد 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 650 75,233,340 Rls. 2,340 $
92 5 1395 غرب تهران سوئد 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 500 69,646,500 Rls. 2,250 $
93 2 1395 غرب تهران سوئد 07108000 ساير سبزيجات به استثناي انواع اسفناج وذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 1,872 68,104,323 Rls. 2,247 $
94 10 1395 غرب تهران سوئد 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 350 67,985,400 Rls. 2,102 $
95 9 1395 غرب تهران سوئد 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 720 66,962,160 Rls. 2,088 $
96 3 1395 غرب تهران سوئد 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 1,200 65,599,200 Rls. 2,160 $
97 9 1395 غرب تهران سوئد 68159930 مصنوعات سنگي تراش خورده مورد استفاده در معماري 900 61,086,900 Rls. 1,900 $
98 12 1395 غرب تهران سوئد 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 940 60,957,120 Rls. 1,880 $
99 5 1395 غرب تهران سوئد 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,089 60,669,840 Rls. 1,960 $
100 5 1395 غرب تهران سوئد 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 650 58,348,290 Rls. 1,885 $
مجموع کل
148,923,765,710 ريال
مجموع کل
4,705,620 دلار