آمار کل " صادرات به" کشور (روماني) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 غرب تهران روماني 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 220,000 7,715,915,989 Rls. 249,028 $
2 6 1395 غرب تهران روماني 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 110,160 5,154,419,312 Rls. 165,240 $
3 7 1395 غرب تهران روماني 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 3,428 4,154,886,110 Rls. 131,830 $
4 11 1395 غرب تهران روماني 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 3,000 3,870,495,200 Rls. 119,600 $
5 9 1395 غرب تهران روماني 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 65,382 3,574,343,796 Rls. 111,106 $
6 5 1395 غرب تهران روماني 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 66,880 3,108,336,021 Rls. 100,319 $
7 4 1395 غرب تهران روماني 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 63,812 2,943,413,967 Rls. 95,718 $
8 2 1395 غرب تهران روماني 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 1,579 2,500,187,718 Rls. 82,502 $
9 12 1395 غرب تهران روماني 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 71,160 2,408,434,128 Rls. 74,296 $
10 11 1395 غرب تهران روماني 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 43,759 2,124,373,870 Rls. 65,638 $
11 7 1395 غرب تهران روماني 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 44,280 2,089,639,620 Rls. 66,420 $
12 3 1395 غرب تهران روماني 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 44,040 2,006,242,200 Rls. 66,060 $
13 9 1395 غرب تهران روماني 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 84,230 1,781,486,985 Rls. 55,511 $
14 12 1395 غرب تهران روماني 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 61,980 1,607,002,104 Rls. 49,588 $
15 9 1395 غرب تهران روماني 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 23,000 1,478,946,000 Rls. 46,000 $
16 5 1395 غرب تهران روماني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 58,514 1,446,958,920 Rls. 46,812 $
17 4 1395 غرب تهران روماني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 54,273 1,395,988,210 Rls. 45,367 $
18 10 1395 غرب تهران روماني 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 64,789 1,394,618,365 Rls. 43,085 $
19 7 1395 غرب تهران روماني 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 1,000 1,350,243,198 Rls. 42,918 $
20 7 1395 غرب تهران روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 28,190 1,330,401,195 Rls. 42,285 $
21 3 1395 غرب تهران روماني 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 16,800 1,256,923,500 Rls. 41,170 $
22 9 1395 غرب تهران روماني 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 9,675 1,005,961,800 Rls. 31,400 $
23 3 1395 غرب تهران روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 21,000 958,828,500 Rls. 31,500 $
24 3 1395 غرب تهران روماني 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 19,500 890,340,750 Rls. 29,250 $
25 7 1395 غرب تهران روماني 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 42,395 883,188,700 Rls. 27,980 $
26 9 1395 غرب تهران روماني 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 20,000 828,857,852 Rls. 25,845 $
27 5 1395 غرب تهران روماني 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 22,000 770,575,578 Rls. 24,891 $
28 6 1395 غرب تهران روماني 39269060 پريفرم (PET) 9,097 757,865,001 Rls. 24,223 $
29 8 1395 غرب تهران روماني 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 18,800 714,384,960 Rls. 22,560 $
30 10 1395 غرب تهران روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 14,130 683,030,070 Rls. 21,195 $
31 11 1395 غرب تهران روماني 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,617 642,755,529 Rls. 19,851 $
32 2 1395 غرب تهران روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 14,123 642,347,971 Rls. 21,184 $
33 8 1395 غرب تهران روماني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 19,930 634,729,989 Rls. 19,990 $
34 1 1395 غرب تهران روماني 39269060 پريفرم (PET) 8,736 619,966,880 Rls. 20,488 $
35 5 1395 غرب تهران روماني 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 7,725 616,036,300 Rls. 19,930 $
36 1 1395 غرب تهران روماني 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 458 593,390,000 Rls. 19,600 $
37 1 1395 غرب تهران روماني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 21,000 568,260,000 Rls. 18,764 $
38 12 1395 غرب تهران روماني 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 21,590 559,889,152 Rls. 17,272 $
39 9 1395 غرب تهران روماني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 21,174 543,589,449 Rls. 16,939 $
40 6 1395 غرب تهران روماني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 21,331 531,318,775 Rls. 17,065 $
41 12 1395 غرب تهران روماني 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 12,400 505,549,200 Rls. 15,600 $
42 3 1395 غرب تهران روماني 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 346 454,942,600 Rls. 14,980 $
43 7 1395 غرب تهران روماني 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,310 441,238,000 Rls. 14,000 $
44 12 1395 غرب تهران روماني 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,100 401,846,800 Rls. 12,400 $
45 10 1395 غرب تهران روماني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 14,671 379,914,953 Rls. 11,737 $
46 7 1395 غرب تهران روماني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 14,159 357,536,755 Rls. 11,327 $
47 9 1395 غرب تهران روماني 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 8,951 344,141,454 Rls. 10,742 $
48 5 1395 غرب تهران روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 7,050 328,300,875 Rls. 10,575 $
49 6 1395 غرب تهران روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 7,000 328,156,500 Rls. 10,500 $
50 4 1395 غرب تهران روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 7,000 322,129,500 Rls. 10,500 $
51 11 1395 غرب تهران روماني 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 8,600 284,714,905 Rls. 8,797 $
52 12 1395 غرب تهران روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 5,688 276,453,864 Rls. 8,532 $
53 12 1395 غرب تهران روماني 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 630 187,215,239 Rls. 5,777 $
54 11 1395 غرب تهران روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 33,350 177,326,000 Rls. 5,479 $
55 7 1395 غرب تهران روماني 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 1,390 174,639,600 Rls. 5,560 $
56 12 1395 غرب تهران روماني 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 450 164,465,525 Rls. 5,075 $
57 6 1395 غرب تهران روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 2,200 158,140,180 Rls. 5,060 $
58 11 1395 غرب تهران روماني 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 5,450 88,647,735 Rls. 2,739 $
59 7 1395 غرب تهران روماني 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 113 72,580,527 Rls. 2,307 $
60 9 1395 غرب تهران روماني 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 185 36,143,100 Rls. 1,128 $
61 6 1395 غرب تهران روماني 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 300 14,642,316 Rls. 468 $
مجموع کل
73,637,299,292 ريال
مجموع کل
2,343,703 دلار
[1]