آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 151,710 29,357,444,976 Rls. 905,968 $
2 12 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 141,502 28,764,096,000 Rls. 888,000 $
3 6 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 52,677 27,361,810,620 Rls. 877,028 $
4 10 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 115,084 23,290,560,000 Rls. 720,000 $
5 8 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 115,088 22,800,564,978 Rls. 720,033 $
6 3 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 103,156 20,762,845,310 Rls. 683,663 $
7 10 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 35,981 17,778,132,448 Rls. 550,492 $
8 1 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 38,365 12,748,935,900 Rls. 421,215 $
9 2 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 24,800 12,654,638,271 Rls. 417,273 $
10 8 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 21,586 11,756,028,300 Rls. 367,900 $
11 12 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 208,250 8,773,385,075 Rls. 270,725 $
12 11 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 21,040 8,313,921,200 Rls. 256,880 $
13 5 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 19,929 6,805,684,900 Rls. 219,220 $
14 12 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 22,770 5,165,351,730 Rls. 159,390 $
15 2 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 20,749 4,407,979,807 Rls. 145,243 $
16 3 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 12,337 4,136,349,360 Rls. 135,707 $
17 4 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 9,654 3,807,476,120 Rls. 124,468 $
18 7 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 72259100 ک ک آبكاري شده يا اندوده شده با روي به طريقه الكتروليت 43,570 3,639,812,508 Rls. 115,881 $
19 12 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 46,333 3,575,193,056 Rls. 110,291 $
20 9 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 30,912 2,975,990,976 Rls. 92,736 $
21 9 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 6,766 2,952,179,454 Rls. 91,994 $
22 7 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 7,837 2,862,990,090 Rls. 91,149 $
23 12 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 6,380 2,757,304,960 Rls. 85,060 $
24 11 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 13,496 2,620,659,123 Rls. 80,937 $
25 4 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 27,878 2,563,326,255 Rls. 83,634 $
26 3 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 27,879 2,549,702,706 Rls. 83,634 $
27 11 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 11,000 2,403,068,885 Rls. 74,249 $
28 12 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 20,608 2,003,530,368 Rls. 61,824 $
29 7 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 21,196 2,000,579,821 Rls. 63,589 $
30 10 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 8,521 1,927,791,040 Rls. 59,647 $
31 9 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 8,660 1,902,896,850 Rls. 59,330 $
32 10 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 150,044 1,892,907,916 Rls. 58,517 $
33 11 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 5,134 1,827,781,010 Rls. 56,474 $
34 2 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 18,410 1,675,506,096 Rls. 55,248 $
35 8 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 8,697 1,421,376,567 Rls. 44,609 $
36 5 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 7,588 1,311,634,940 Rls. 42,434 $
37 3 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 5,784 1,247,456,634 Rls. 40,919 $
38 12 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 4,579 1,112,470,848 Rls. 34,344 $
39 2 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 5,518 1,041,762,777 Rls. 34,351 $
40 2 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 28301000 سولفور سديم 100,000 909,810,000 Rls. 30,000 $
41 4 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 10,254 860,147,123 Rls. 28,037 $
42 3 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 39269060 پريفرم (PET) 18,720 741,907,296 Rls. 24,336 $
43 9 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 8,440 689,090,043 Rls. 21,473 $
44 5 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 66,000 605,043,152 Rls. 19,544 $
45 2 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 4,392 571,603,296 Rls. 18,848 $
46 7 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,888 567,385,294 Rls. 17,975 $
47 3 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 28301000 سولفور سديم 60,000 548,748,000 Rls. 18,000 $
48 12 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 4,650 502,076,000 Rls. 15,500 $
49 2 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 2,640 438,407,112 Rls. 14,456 $
50 11 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 3,000 323,790,000 Rls. 10,000 $
51 6 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 6,200 193,768,600 Rls. 6,200 $
52 3 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 4,740 144,475,200 Rls. 4,740 $
53 2 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 27011190 سايرآنترا سيت ها بدون ماده فرا ر 2,040 132,377,355 Rls. 4,365 $
54 12 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84682000 ماشين آلات ودستگاههاي گازي, برا ي لحيم کاري, زرد جوشکاري, وياجوشكاري 495 64,165,860 Rls. 1,980 $
55 6 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 333 20,878,434 Rls. 666 $
56 10 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 3 3,655,324 Rls. 113 $
مجموع کل
304,268,455,964 ريال
مجموع کل
9,620,289 دلار
[1]