آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 غرب تهران ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 5,317,125 195,557,897,763 Rls. 6,460,544 $
2 1 1395 غرب تهران ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 5,802,500 188,035,046,573 Rls. 6,215,138 $
3 8 1395 غرب تهران ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 3,608,000 122,547,264,840 Rls. 3,853,344 $
4 2 1395 غرب تهران ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 2,701,625 100,840,513,387 Rls. 3,326,613 $
5 1 1395 غرب تهران ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 2,333,375 84,756,700,050 Rls. 2,800,050 $
6 9 1395 غرب تهران ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 1,960,750 67,221,295,317 Rls. 2,094,081 $
7 5 1395 غرب تهران ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,622,715 58,058,840,164 Rls. 1,876,530 $
8 3 1395 غرب تهران ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 1,432,750 53,828,515,483 Rls. 1,768,008 $
9 4 1395 غرب تهران ترکيه 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 1,450,625 47,907,622,830 Rls. 1,554,357 $
10 2 1395 غرب تهران ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,297,000 47,199,102,300 Rls. 1,556,400 $
11 2 1395 غرب تهران ترکيه 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 1,495,500 45,161,748,705 Rls. 1,490,615 $
12 2 1395 غرب تهران ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 1,358,500 44,095,816,595 Rls. 1,455,221 $
13 6 1395 غرب تهران ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 873,400 31,739,045,916 Rls. 1,013,908 $
14 8 1395 غرب تهران ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 996,500 30,604,118,814 Rls. 962,264 $
15 3 1395 غرب تهران ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 731,668 26,732,832,420 Rls. 878,001 $
16 4 1395 غرب تهران ترکيه 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 772,500 23,140,918,514 Rls. 755,679 $
17 9 1395 غرب تهران ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 781,500 22,822,468,518 Rls. 711,269 $
18 1 1395 غرب تهران ترکيه 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 741,000 22,056,178,180 Rls. 728,670 $
19 6 1395 غرب تهران ترکيه 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 20,930 21,216,323,387 Rls. 676,879 $
20 2 1395 غرب تهران ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 580,250 21,118,650,300 Rls. 696,300 $
21 11 1395 غرب تهران ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 111,875 20,911,177,660 Rls. 645,992 $
22 2 1395 غرب تهران ترکيه 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 19,943 19,975,326,700 Rls. 658,910 $
23 7 1395 غرب تهران ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,036,670 19,967,498,918 Rls. 633,264 $
24 4 1395 غرب تهران ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 134,327 19,798,859,720 Rls. 642,248 $
25 10 1395 غرب تهران ترکيه 41019000 سايرا زجمله پوست مستطيل شکل پشت تا پهلو(گرده )(butts)نصف پوست مستطيل شكل پشت تاپهلو (گرده )(bends)پوست پهلو(belies) 19,600 19,441,697,916 Rls. 601,017 $
26 4 1395 غرب تهران ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 506,000 19,174,955,031 Rls. 624,405 $
27 2 1395 غرب تهران ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 542,500 19,047,443,825 Rls. 628,464 $
28 11 1395 غرب تهران ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 536,250 18,539,974,035 Rls. 572,715 $
29 10 1395 غرب تهران ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 478,500 18,340,511,994 Rls. 567,979 $
30 8 1395 غرب تهران ترکيه 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 41,675 18,102,524,804 Rls. 569,471 $
31 4 1395 غرب تهران ترکيه 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 35,775 17,996,056,050 Rls. 585,095 $
32 1 1395 غرب تهران ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 500,000 17,837,508,968 Rls. 589,139 $
33 1 1395 غرب تهران ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 480,059 17,437,894,700 Rls. 576,070 $
34 4 1395 غرب تهران ترکيه 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 528,000 17,342,900,058 Rls. 565,302 $
35 6 1395 غرب تهران ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,057,140 17,326,319,233 Rls. 555,227 $
36 7 1395 غرب تهران ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 457,815 16,634,012,805 Rls. 527,741 $
37 5 1395 غرب تهران ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 63,264 16,538,373,234 Rls. 534,462 $
38 5 1395 غرب تهران ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 29,200 16,386,140,855 Rls. 527,819 $
39 2 1395 غرب تهران ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 50,160 16,358,948,870 Rls. 551,760 $
40 10 1395 غرب تهران ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 759,830 16,226,012,514 Rls. 501,751 $
41 3 1395 غرب تهران ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 24,300 16,136,370,620 Rls. 531,326 $
42 7 1395 غرب تهران ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 850,760 16,067,324,748 Rls. 510,456 $
43 4 1395 غرب تهران ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 418,897 15,389,503,340 Rls. 502,676 $
44 2 1395 غرب تهران ترکيه 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 269,500 15,024,435,360 Rls. 495,880 $
45 3 1395 غرب تهران ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 407,000 14,850,924,000 Rls. 488,400 $
46 11 1395 غرب تهران ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 396,000 14,725,770,031 Rls. 455,002 $
47 4 1395 غرب تهران ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 53,142 14,694,497,778 Rls. 478,220 $
48 8 1395 غرب تهران ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 50,903 14,282,601,939 Rls. 448,911 $
49 3 1395 غرب تهران ترکيه 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 15,665 13,928,821,389 Rls. 457,051 $
50 4 1395 غرب تهران ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 744,095 13,688,799,489 Rls. 445,826 $
51 4 1395 غرب تهران ترکيه 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 236,500 13,319,200,180 Rls. 435,160 $
52 3 1395 غرب تهران ترکيه 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 360,000 13,070,429,160 Rls. 429,292 $
53 7 1395 غرب تهران ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,230 12,865,832,300 Rls. 408,540 $
54 2 1395 غرب تهران ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 444,285 12,516,460,086 Rls. 412,882 $
55 8 1395 غرب تهران ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 677,730 12,437,159,889 Rls. 391,421 $
56 1 1395 غرب تهران ترکيه 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 116,500 12,335,307,250 Rls. 407,750 $
57 9 1395 غرب تهران ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 66,383 12,298,201,839 Rls. 383,229 $
58 12 1395 غرب تهران ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 65,739 12,253,267,632 Rls. 378,099 $
59 5 1395 غرب تهران ترکيه 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 18,570 11,882,300,815 Rls. 384,181 $
60 6 1395 غرب تهران ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 44,277 11,801,850,621 Rls. 377,489 $
61 3 1395 غرب تهران ترکيه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 125,000 11,774,596,614 Rls. 386,826 $
62 11 1395 غرب تهران ترکيه 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 31,844 11,702,864,635 Rls. 361,599 $
63 2 1395 غرب تهران ترکيه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 408,590 11,337,717,786 Rls. 373,914 $
64 7 1395 غرب تهران ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 330,000 11,324,827,570 Rls. 358,778 $
65 9 1395 غرب تهران ترکيه 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 9,200 11,279,100,000 Rls. 350,000 $
66 12 1395 غرب تهران ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 516,170 11,212,227,021 Rls. 346,017 $
67 6 1395 غرب تهران ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 286,000 11,041,933,188 Rls. 352,924 $
68 6 1395 غرب تهران ترکيه 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 17,000 10,959,836,100 Rls. 350,300 $
69 10 1395 غرب تهران ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 213,750 10,781,422,700 Rls. 333,331 $
70 11 1395 غرب تهران ترکيه 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 27,500 10,685,070,000 Rls. 330,000 $
71 5 1395 غرب تهران ترکيه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 46,100 10,215,077,608 Rls. 329,176 $
72 2 1395 غرب تهران ترکيه 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 94,800 10,062,498,600 Rls. 331,800 $
73 10 1395 غرب تهران ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 19,800 9,543,434,338 Rls. 294,787 $
74 12 1395 غرب تهران ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 250,000 9,273,068,750 Rls. 286,250 $
75 8 1395 غرب تهران ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 242,985 9,178,691,568 Rls. 288,722 $
76 12 1395 غرب تهران ترکيه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 28,320 9,173,414,400 Rls. 283,200 $
77 7 1395 غرب تهران ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 16,300 8,812,253,570 Rls. 279,178 $
78 8 1395 غرب تهران ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 16,500 8,776,217,268 Rls. 275,436 $
79 3 1395 غرب تهران ترکيه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 237,460 8,685,193,332 Rls. 284,952 $
80 4 1395 غرب تهران ترکيه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 235,320 8,680,525,152 Rls. 282,434 $
81 6 1395 غرب تهران ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 32,496 8,644,341,445 Rls. 276,961 $
82 5 1395 غرب تهران ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 595,590 8,601,452,332 Rls. 277,733 $
83 11 1395 غرب تهران ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 19,300 8,565,682,788 Rls. 264,667 $
84 3 1395 غرب تهران ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 390,100 8,142,818,111 Rls. 267,777 $
85 5 1395 غرب تهران ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 220,000 7,843,866,624 Rls. 253,440 $
86 10 1395 غرب تهران ترکيه 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 97,100 7,568,442,000 Rls. 234,000 $
87 6 1395 غرب تهران ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 11,800 7,511,724,960 Rls. 241,760 $
88 3 1395 غرب تهران ترکيه 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 124,396 7,398,961,170 Rls. 242,578 $
89 4 1395 غرب تهران ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 13,750 7,103,961,170 Rls. 230,723 $
90 11 1395 غرب تهران ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 198,000 6,927,902,568 Rls. 214,062 $
91 8 1395 غرب تهران ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,901,440,000 Rls. 216,597 $
92 9 1395 غرب تهران ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 142,500 6,869,649,975 Rls. 213,513 $
93 11 1395 غرب تهران ترکيه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 174,680 6,785,440,284 Rls. 209,616 $
94 8 1395 غرب تهران ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 44,542 6,751,872,288 Rls. 212,644 $
95 11 1395 غرب تهران ترکيه 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 2,060 6,695,942,250 Rls. 206,908 $
96 1 1395 غرب تهران ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 39,028 6,678,765,300 Rls. 220,750 $
97 3 1395 غرب تهران ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 29,118 6,544,001,469 Rls. 214,987 $
98 5 1395 غرب تهران ترکيه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 174,340 6,478,189,164 Rls. 209,208 $
99 10 1395 غرب تهران ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 6,473,800,000 Rls. 200,000 $
100 6 1395 غرب تهران ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 44,582 6,439,901,130 Rls. 206,838 $
مجموع کل
2,241,022,221,640 ريال
مجموع کل
72,448,879 دلار