آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 غرب تهران تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 3,957,220 84,810,109,690 Rls. 2,620,262 $
2 5 1395 غرب تهران تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 4,396,320 79,267,334,231 Rls. 2,559,563 $
3 12 1395 غرب تهران تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 3,115,100 70,054,543,450 Rls. 2,162,000 $
4 1 1395 غرب تهران تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 752,113 59,233,397,340 Rls. 1,956,823 $
5 6 1395 غرب تهران تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 3,205,510 58,041,996,458 Rls. 1,859,182 $
6 9 1395 غرب تهران تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 3,072,610 57,582,431,112 Rls. 1,793,734 $
7 12 1395 غرب تهران تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 667,514 56,229,849,855 Rls. 1,735,530 $
8 7 1395 غرب تهران تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,925,385 53,365,880,815 Rls. 1,696,264 $
9 4 1395 غرب تهران تركمنستان 27132000 قيرنفت 5,620,226 51,735,754,916 Rls. 1,686,432 $
10 3 1395 غرب تهران تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 3,130,497 49,854,601,400 Rls. 1,636,049 $
11 10 1395 غرب تهران تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,611,327 48,991,994,334 Rls. 1,514,594 $
12 4 1395 غرب تهران تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,664,176 47,636,444,374 Rls. 1,550,349 $
13 1 1395 غرب تهران تركمنستان 27132000 قيرنفت 2,935,205 47,522,447,179 Rls. 1,570,284 $
14 5 1395 غرب تهران تركمنستان 27132000 قيرنفت 4,941,290 45,776,832,615 Rls. 1,476,043 $
15 3 1395 غرب تهران تركمنستان 27132000 قيرنفت 4,594,340 42,436,407,060 Rls. 1,392,618 $
16 8 1395 غرب تهران تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,223,940 40,990,132,152 Rls. 1,289,889 $
17 5 1395 غرب تهران تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 487,280 39,266,641,702 Rls. 1,266,865 $
18 2 1395 غرب تهران تركمنستان 27132000 قيرنفت 2,759,235 34,878,288,140 Rls. 1,150,595 $
19 2 1395 غرب تهران تركمنستان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 109,000 31,848,474,000 Rls. 1,050,000 $
20 2 1395 غرب تهران تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,945,660 25,555,637,590 Rls. 842,713 $
21 3 1395 غرب تهران تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 300,510 23,174,273,182 Rls. 778,866 $
22 11 1395 غرب تهران تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 234,363 19,832,196,884 Rls. 612,818 $
23 10 1395 غرب تهران تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 225,348 18,936,365,778 Rls. 585,446 $
24 6 1395 غرب تهران تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 224,211 18,220,458,465 Rls. 582,947 $
25 4 1395 غرب تهران تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 145,444 11,597,124,020 Rls. 379,237 $
26 1 1395 غرب تهران تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,045,790 11,275,240,585 Rls. 372,401 $
27 10 1395 غرب تهران تركمنستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 330,000 11,092,125,660 Rls. 343,530 $
28 11 1395 غرب تهران تركمنستان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 68,433 8,862,167,108 Rls. 273,732 $
29 6 1395 غرب تهران تركمنستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 107,188 8,661,418,381 Rls. 277,219 $
30 12 1395 غرب تهران تركمنستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 96,872 8,627,212,478 Rls. 266,274 $
31 3 1395 غرب تهران تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 84,090 8,514,172,135 Rls. 280,030 $
32 1 1395 غرب تهران تركمنستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 110,845 8,302,999,850 Rls. 274,306 $
33 2 1395 غرب تهران تركمنستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 108,360 8,213,631,300 Rls. 270,900 $
34 5 1395 غرب تهران تركمنستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 102,885 7,957,649,896 Rls. 257,212 $
35 12 1395 غرب تهران تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 339,630 7,651,634,720 Rls. 236,045 $
36 2 1395 غرب تهران تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 94,613 7,456,020,400 Rls. 245,992 $
37 9 1395 غرب تهران تركمنستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 90,760 7,401,182,340 Rls. 230,284 $
38 8 1395 غرب تهران تركمنستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,500 7,167,043,800 Rls. 225,400 $
39 11 1395 غرب تهران تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 80,280 7,080,288,438 Rls. 218,744 $
40 12 1395 غرب تهران تركمنستان 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 5,000 7,071,173,600 Rls. 218,300 $
41 5 1395 غرب تهران تركمنستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 76,933 6,923,836,701 Rls. 223,114 $
42 12 1395 غرب تهران تركمنستان 15153000 روغن کرچک و ا جزا ء آن 5,000 6,400,659,200 Rls. 197,600 $
43 11 1395 غرب تهران تركمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 53,640 6,094,226,600 Rls. 188,300 $
44 4 1395 غرب تهران تركمنستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 80,462 6,071,724,470 Rls. 198,533 $
45 5 1395 غرب تهران تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 97,260 6,024,871,400 Rls. 194,520 $
46 10 1395 غرب تهران تركمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 55,150 5,884,998,000 Rls. 182,000 $
47 3 1395 غرب تهران تركمنستان 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 71,180 5,817,501,680 Rls. 191,120 $
48 5 1395 غرب تهران تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 252,415 5,768,096,605 Rls. 186,280 $
49 3 1395 غرب تهران تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 89,960 5,486,427,600 Rls. 179,920 $
50 10 1395 غرب تهران تركمنستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 166,410 5,468,900,912 Rls. 169,121 $
51 5 1395 غرب تهران تركمنستان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 40,700 5,039,327,200 Rls. 162,800 $
52 12 1395 غرب تهران تركمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 43,975 4,990,258,000 Rls. 154,000 $
53 7 1395 غرب تهران تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 211,930 4,903,923,960 Rls. 155,880 $
54 8 1395 غرب تهران تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 72,650 4,616,932,000 Rls. 145,300 $
55 3 1395 غرب تهران تركمنستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 44,861 4,565,495,663 Rls. 149,975 $
56 7 1395 غرب تهران تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 72,450 4,561,274,100 Rls. 144,900 $
57 11 1395 غرب تهران تركمنستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 56,980 4,490,356,948 Rls. 138,754 $
58 1 1395 غرب تهران تركمنستان 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 1,019,500 4,441,577,480 Rls. 146,777 $
59 7 1395 غرب تهران تركمنستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 55,650 4,376,225,100 Rls. 139,100 $
60 2 1395 غرب تهران تركمنستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 54,911 4,321,476,192 Rls. 142,496 $
61 8 1395 غرب تهران تركمنستان 27132000 قيرنفت 449,920 4,285,757,952 Rls. 134,976 $
62 6 1395 غرب تهران تركمنستان 27132000 قيرنفت 453,910 4,238,416,755 Rls. 136,173 $
63 2 1395 غرب تهران تركمنستان 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 8,602 4,006,068,000 Rls. 132,000 $
64 7 1395 غرب تهران تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 47,925 3,920,197,905 Rls. 124,605 $
65 10 1395 غرب تهران تركمنستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 16,814 3,909,387,118 Rls. 120,757 $
66 11 1395 غرب تهران تركمنستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 15,000 3,906,455,500 Rls. 120,700 $
67 8 1395 غرب تهران تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 46,463 3,841,172,991 Rls. 120,803 $
68 11 1395 غرب تهران تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 56,750 3,673,831,300 Rls. 113,500 $
69 2 1395 غرب تهران تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 60,100 3,645,611,200 Rls. 120,200 $
70 11 1395 غرب تهران تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 158,490 3,565,494,511 Rls. 110,149 $
71 12 1395 غرب تهران تركمنستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 43,074 3,488,675,520 Rls. 107,685 $
72 12 1395 غرب تهران تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 46,736 3,465,058,920 Rls. 106,929 $
73 6 1395 غرب تهران تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 147,780 3,458,922,063 Rls. 110,747 $
74 9 1395 غرب تهران تركمنستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 82,550 3,446,991,093 Rls. 107,248 $
75 11 1395 غرب تهران تركمنستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 58,796 3,358,780,320 Rls. 103,750 $
76 3 1395 غرب تهران تركمنستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 43,810 3,340,986,520 Rls. 109,524 $
77 6 1395 غرب تهران تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 149,238 3,340,446,534 Rls. 106,866 $
78 12 1395 غرب تهران تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 142,568 3,212,611,813 Rls. 99,141 $
79 3 1395 غرب تهران تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 467,209 3,186,628,642 Rls. 104,570 $
80 11 1395 غرب تهران تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 126,790 3,155,748,655 Rls. 97,492 $
81 12 1395 غرب تهران تركمنستان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 24,264 3,143,837,952 Rls. 97,056 $
82 4 1395 غرب تهران تركمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 33,740 3,110,563,800 Rls. 101,220 $
83 9 1395 غرب تهران تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 126,550 3,014,362,800 Rls. 93,619 $
84 6 1395 غرب تهران تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 48,000 2,994,624,000 Rls. 96,000 $
85 2 1395 غرب تهران تركمنستان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 24,436 2,961,006,972 Rls. 97,636 $
86 12 1395 غرب تهران تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 125,908 2,926,269,244 Rls. 90,290 $
87 1 1395 غرب تهران تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 47,200 2,856,544,000 Rls. 94,374 $
88 5 1395 غرب تهران تركمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 29,932 2,786,667,612 Rls. 89,796 $
89 11 1395 غرب تهران تركمنستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 20,010 2,752,668,306 Rls. 85,014 $
90 2 1395 غرب تهران تركمنستان 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 174,980 2,604,955,452 Rls. 85,896 $
91 3 1395 غرب تهران تركمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 12,160 2,585,094,400 Rls. 85,120 $
92 10 1395 غرب تهران تركمنستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 22,732 2,482,223,780 Rls. 76,735 $
93 9 1395 غرب تهران تركمنستان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 19,198 2,474,698,992 Rls. 76,792 $
94 1 1395 غرب تهران تركمنستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 22,590 2,462,084,100 Rls. 81,324 $
95 8 1395 غرب تهران تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 103,780 2,451,304,980 Rls. 77,085 $
96 10 1395 غرب تهران تركمنستان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 22,224 2,421,825,404 Rls. 74,905 $
97 3 1395 غرب تهران تركمنستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 22,681 2,381,402,810 Rls. 78,413 $
98 11 1395 غرب تهران تركمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 24,000 2,330,208,000 Rls. 72,000 $
99 8 1395 غرب تهران تركمنستان 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 13,000 2,320,215,866 Rls. 72,819 $
100 7 1395 غرب تهران تركمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 24,500 2,320,027,500 Rls. 73,500 $
مجموع کل
1,474,249,496,526 ريال
مجموع کل
47,117,371 دلار