آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيكستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 غرب تهران تاجيكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,300 22,408,766,784 Rls. 714,816 $
2 3 1395 غرب تهران تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 373,200 8,167,383,756 Rls. 268,032 $
3 11 1395 غرب تهران تاجيكستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 180,100 6,998,399,040 Rls. 216,120 $
4 4 1395 غرب تهران تاجيكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,741,024,000 Rls. 220,800 $
5 4 1395 غرب تهران تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 270,648 6,206,021,881 Rls. 202,357 $
6 3 1395 غرب تهران تاجيكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,195,480,000 Rls. 204,000 $
7 3 1395 غرب تهران تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 242,624 5,602,955,493 Rls. 183,857 $
8 10 1395 غرب تهران تاجيكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 24,480 5,546,751,840 Rls. 171,360 $
9 6 1395 غرب تهران تاجيكستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 144,500 5,434,131,000 Rls. 173,400 $
10 12 1395 غرب تهران تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 202,032 5,164,497,110 Rls. 159,380 $
11 11 1395 غرب تهران تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 189,700 4,965,220,408 Rls. 153,406 $
12 6 1395 غرب تهران تاجيكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 106,243 4,781,868,854 Rls. 153,246 $
13 8 1395 غرب تهران تاجيكستان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 20,190 4,654,699,236 Rls. 146,388 $
14 5 1395 غرب تهران تاجيكستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 36,000 4,206,029,520 Rls. 135,880 $
15 9 1395 غرب تهران تاجيكستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 42,121 4,054,460,862 Rls. 126,362 $
16 11 1395 غرب تهران تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 155,030 3,982,328,673 Rls. 123,021 $
17 8 1395 غرب تهران تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 146,942 3,880,889,962 Rls. 122,557 $
18 8 1395 غرب تهران تاجيكستان 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 13,445 3,832,244,136 Rls. 120,693 $
19 5 1395 غرب تهران تاجيكستان 84146090 ---ساير كلاهك ها كه بزرگترين ضلع افقي آنها حداكثر 120 سانتيمتر باشد غير از هود آشپزخانه 13,034 3,801,677,565 Rls. 122,457 $
20 5 1395 غرب تهران تاجيكستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 40,823 3,785,770,230 Rls. 122,469 $
21 8 1395 غرب تهران تاجيكستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 71,900 3,723,033,600 Rls. 117,200 $
22 1 1395 غرب تهران تاجيكستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 40,335 3,664,666,710 Rls. 121,006 $
23 12 1395 غرب تهران تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 130,513 3,609,890,100 Rls. 111,405 $
24 8 1395 غرب تهران تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 158,569 3,568,692,078 Rls. 112,266 $
25 10 1395 غرب تهران تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 125,088 3,435,790,662 Rls. 106,288 $
26 5 1395 غرب تهران تاجيكستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 44,240 3,396,861,006 Rls. 109,739 $
27 11 1395 غرب تهران تاجيكستان 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 15,498 3,394,290,570 Rls. 104,830 $
28 10 1395 غرب تهران تاجيكستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 84,000 3,257,856,000 Rls. 100,800 $
29 9 1395 غرب تهران تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 141,957 3,248,002,686 Rls. 101,318 $
30 9 1395 غرب تهران تاجيكستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 4,667 3,238,248,720 Rls. 100,720 $
31 10 1395 غرب تهران تاجيكستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 21,450 3,236,900,000 Rls. 100,000 $
32 8 1395 غرب تهران تاجيكستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 86,625 3,189,634,732 Rls. 100,658 $
33 5 1395 غرب تهران تاجيكستان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 20,500 3,172,785,000 Rls. 102,500 $
34 3 1395 غرب تهران تاجيكستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 85,000 3,104,778,000 Rls. 102,000 $
35 10 1395 غرب تهران تاجيكستان 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 21,110 3,026,969,000 Rls. 93,500 $
36 7 1395 غرب تهران تاجيكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 127,628 2,992,081,970 Rls. 95,050 $
37 2 1395 غرب تهران تاجيكستان 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 69,520 2,954,829,600 Rls. 97,400 $
38 10 1395 غرب تهران تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 121,480 2,910,296,790 Rls. 89,910 $
39 5 1395 غرب تهران تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 124,260 2,854,125,996 Rls. 92,250 $
40 4 1395 غرب تهران تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 120,794 2,781,158,872 Rls. 90,595 $
41 5 1395 غرب تهران تاجيكستان 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 10,380 2,767,287,600 Rls. 89,400 $
42 5 1395 غرب تهران تاجيكستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 46,800 2,479,960,000 Rls. 80,000 $
43 2 1395 غرب تهران تاجيكستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 32,304 2,455,763,464 Rls. 81,059 $
44 3 1395 غرب تهران تاجيكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 30,357 2,445,956,284 Rls. 80,356 $
45 12 1395 غرب تهران تاجيكستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 62,350 2,424,317,640 Rls. 74,820 $
46 8 1395 غرب تهران تاجيكستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 62,000 2,355,950,400 Rls. 74,400 $
47 9 1395 غرب تهران تاجيكستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 61,000 2,353,453,200 Rls. 73,200 $
48 7 1395 غرب تهران تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 104,124 2,326,163,889 Rls. 73,941 $
49 6 1395 غرب تهران تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 82,200 2,316,135,600 Rls. 73,980 $
50 7 1395 غرب تهران تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 78,308 2,221,838,710 Rls. 70,478 $
51 3 1395 غرب تهران تاجيكستان 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 9,000 2,210,632,300 Rls. 72,790 $
52 3 1395 غرب تهران تاجيكستان 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 7,700 2,210,632,300 Rls. 72,790 $
53 5 1395 غرب تهران تاجيكستان 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 45,725 2,202,642,750 Rls. 70,950 $
54 4 1395 غرب تهران تاجيكستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 59,000 2,185,242,000 Rls. 70,800 $
55 2 1395 غرب تهران تاجيكستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 60,000 2,183,544,000 Rls. 72,000 $
56 2 1395 غرب تهران تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 96,000 2,183,220,000 Rls. 72,000 $
57 1 1395 غرب تهران تاجيكستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 60,000 2,178,720,000 Rls. 72,000 $
58 5 1395 غرب تهران تاجيكستان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 4,500 2,142,105,000 Rls. 69,000 $
59 2 1395 غرب تهران تاجيكستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 34,904 2,116,824,600 Rls. 69,800 $
60 3 1395 غرب تهران تاجيكستان 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 60,500 2,056,524,588 Rls. 67,458 $
61 6 1395 غرب تهران تاجيكستان 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 60,500 2,033,170,744 Rls. 64,856 $
62 9 1395 غرب تهران تاجيكستان 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 60,500 2,005,559,136 Rls. 62,496 $
63 6 1395 غرب تهران تاجيكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 60,000 1,957,473,000 Rls. 63,000 $
64 5 1395 غرب تهران تاجيكستان 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 55,000 1,940,815,800 Rls. 62,700 $
65 8 1395 غرب تهران تاجيكستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 41,580 1,933,292,200 Rls. 60,747 $
66 2 1395 غرب تهران تاجيكستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 21,000 1,909,467,000 Rls. 63,000 $
67 8 1395 غرب تهران تاجيكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 49,000 1,868,367,600 Rls. 58,800 $
68 11 1395 غرب تهران تاجيكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 60,000 1,864,051,200 Rls. 57,600 $
69 2 1395 غرب تهران تاجيكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 45,500 1,818,540,000 Rls. 60,000 $
70 12 1395 غرب تهران تاجيكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 63,397 1,730,339,358 Rls. 53,394 $
71 4 1395 غرب تهران تاجيكستان 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 22,800 1,697,575,000 Rls. 55,000 $
72 6 1395 غرب تهران تاجيكستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 285 1,690,965,060 Rls. 53,940 $
73 11 1395 غرب تهران تاجيكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 60,521 1,672,435,798 Rls. 51,679 $
74 2 1395 غرب تهران تاجيكستان 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 17,690 1,592,294,445 Rls. 52,577 $
75 4 1395 غرب تهران تاجيكستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 37,100 1,575,071,360 Rls. 51,418 $
76 6 1395 غرب تهران تاجيكستان 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 24,950 1,567,450,000 Rls. 50,000 $
77 5 1395 غرب تهران تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 66,346 1,538,987,938 Rls. 49,759 $
78 2 1395 غرب تهران تاجيكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 23,202 1,455,696,000 Rls. 48,000 $
79 7 1395 غرب تهران تاجيكستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 33,000 1,386,748,000 Rls. 44,000 $
80 6 1395 غرب تهران تاجيكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,050 1,381,268,289 Rls. 44,061 $
81 11 1395 غرب تهران تاجيكستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 21,300 1,379,345,400 Rls. 42,600 $
82 6 1395 غرب تهران تاجيكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 22,000 1,369,940,000 Rls. 44,000 $
83 11 1395 غرب تهران تاجيكستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 56,400 1,269,192,042 Rls. 39,198 $
84 7 1395 غرب تهران تاجيكستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 20,000 1,262,600,000 Rls. 40,000 $
85 2 1395 غرب تهران تاجيكستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 20,440 1,238,500,480 Rls. 40,880 $
86 6 1395 غرب تهران تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 43,257 1,184,331,407 Rls. 37,843 $
87 3 1395 غرب تهران تاجيكستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 19,000 1,158,468,000 Rls. 38,000 $
88 5 1395 غرب تهران تاجيكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 27,261 1,151,272,122 Rls. 37,193 $
89 2 1395 غرب تهران تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 48,384 1,100,297,088 Rls. 36,288 $
90 3 1395 غرب تهران تاجيكستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 29,100 1,073,107,200 Rls. 35,200 $
91 10 1395 غرب تهران تاجيكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 25,000 966,780,000 Rls. 30,000 $
92 9 1395 غرب تهران تاجيكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 25,000 961,110,000 Rls. 30,000 $
93 9 1395 غرب تهران تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 44,820 946,308,906 Rls. 29,538 $
94 1 1395 غرب تهران تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 41,492 942,127,725 Rls. 31,119 $
95 4 1395 غرب تهران تاجيكستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 11,800 941,231,720 Rls. 30,680 $
96 8 1395 غرب تهران تاجيكستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 10,790 889,310,016 Rls. 28,008 $
97 12 1395 غرب تهران تاجيكستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,000 875,448,000 Rls. 27,000 $
98 10 1395 غرب تهران تاجيكستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,260 873,969,120 Rls. 27,120 $
99 5 1395 غرب تهران تاجيكستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 13,000 832,406,300 Rls. 26,930 $
100 5 1395 غرب تهران تاجيكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 27,620 819,507,150 Rls. 26,475 $
مجموع کل
286,843,227,371 ريال
مجموع کل
9,156,357 دلار