آمار کل " صادرات به" کشور (بلغارستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 غرب تهران بلغارستان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 4,368 101,737,888,704 Rls. 3,138,508 $
2 6 1395 غرب تهران بلغارستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 16,560 38,770,190,331 Rls. 1,240,527 $
3 4 1395 غرب تهران بلغارستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 20,620 19,458,048,400 Rls. 631,960 $
4 5 1395 غرب تهران بلغارستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 418,000 14,724,912,352 Rls. 475,583 $
5 7 1395 غرب تهران بلغارستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 330,000 11,437,262,100 Rls. 362,340 $
6 7 1395 غرب تهران بلغارستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 180,000 7,915,320,000 Rls. 252,000 $
7 12 1395 غرب تهران بلغارستان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 112,500 4,519,242,000 Rls. 139,500 $
8 8 1395 غرب تهران بلغارستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 66,000 3,575,028,600 Rls. 112,200 $
9 1 1395 غرب تهران بلغارستان 27132000 قيرنفت 86,913 1,407,726,950 Rls. 46,498 $
10 2 1395 غرب تهران بلغارستان 79031000 گرد روي 20,125 1,292,821,208 Rls. 42,673 $
11 5 1395 غرب تهران بلغارستان 79031000 گرد روي 20,000 1,275,346,600 Rls. 41,260 $
12 4 1395 غرب تهران بلغارستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 19,000 879,652,500 Rls. 28,500 $
13 3 1395 غرب تهران بلغارستان 70132220 ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده به صورت ماشيني باكليشه يابگونه اي ديگر تزئين شده . 18,323 837,877,224 Rls. 27,484 $
14 8 1395 غرب تهران بلغارستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 17,100 812,232,900 Rls. 25,650 $
15 3 1395 غرب تهران بلغارستان 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 12,000 547,902,000 Rls. 18,000 $
16 11 1395 غرب تهران بلغارستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 10,800 524,539,800 Rls. 16,200 $
17 6 1395 غرب تهران بلغارستان 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 10,000 468,795,000 Rls. 15,000 $
18 11 1395 غرب تهران بلغارستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 10,000 420,732,000 Rls. 13,000 $
19 7 1395 غرب تهران بلغارستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 21,000 396,408,600 Rls. 12,600 $
20 6 1395 غرب تهران بلغارستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 20,000 372,852,000 Rls. 12,000 $
21 6 1395 غرب تهران بلغارستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 7,450 349,252,275 Rls. 11,175 $
22 3 1395 غرب تهران بلغارستان 48236900 سيني ها ،ديس ها ،بشقاب ها ،فنجان ها وغيره ازكاغذ يامقوا . 2,770 337,264,120 Rls. 11,080 $
23 11 1395 غرب تهران بلغارستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,250 311,647,875 Rls. 9,625 $
24 3 1395 غرب تهران بلغارستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,062 279,612,654 Rls. 9,186 $
25 6 1395 غرب تهران بلغارستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 59,417 275,042,026 Rls. 8,800 $
26 8 1395 غرب تهران بلغارستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 41,010 273,103,731 Rls. 8,609 $
27 3 1395 غرب تهران بلغارستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 65,235 257,952,240 Rls. 8,463 $
28 6 1395 غرب تهران بلغارستان 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم ؛ پلي سولفورها ؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 22,000 220,260,480 Rls. 7,040 $
29 6 1395 غرب تهران بلغارستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 1,000 156,265,000 Rls. 5,000 $
30 3 1395 غرب تهران بلغارستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 2,490 134,540,380 Rls. 4,420 $
31 6 1395 غرب تهران بلغارستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,300 121,886,700 Rls. 3,900 $
32 9 1395 غرب تهران بلغارستان 69071000 کاشيوچهارگوش, مکعب بزرگ وکوچک وا شياءهمانند بزرگترين ضلع ،كمتر از7سانتيمتر ,بدون لعاب وبدون ورني,ا زسرا ميک, برا ي موزا ئيک کاري 22,000 106,747,502 Rls. 3,326 $
33 12 1395 غرب تهران بلغارستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 21,550 99,784,204 Rls. 3,081 $
34 9 1395 غرب تهران بلغارستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 21,210 99,354,306 Rls. 3,090 $
35 8 1395 غرب تهران بلغارستان 69071000 کاشيوچهارگوش, مکعب بزرگ وکوچک وا شياءهمانند بزرگترين ضلع ،كمتر از7سانتيمتر ,بدون لعاب وبدون ورني,ا زسرا ميک, برا ي موزا ئيک کاري 21,650 98,901,389 Rls. 3,110 $
36 7 1395 غرب تهران بلغارستان 69071000 کاشيوچهارگوش, مکعب بزرگ وکوچک وا شياءهمانند بزرگترين ضلع ،كمتر از7سانتيمتر ,بدون لعاب وبدون ورني,ا زسرا ميک, برا ي موزا ئيک کاري 21,243 94,088,952 Rls. 2,981 $
37 6 1395 غرب تهران بلغارستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 20,000 84,642,300 Rls. 2,700 $
38 11 1395 غرب تهران بلغارستان 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 45,900 59,422,140 Rls. 1,836 $
39 3 1395 غرب تهران بلغارستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 370 56,312,150 Rls. 1,850 $
40 6 1395 غرب تهران بلغارستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 350 9,907,201 Rls. 317 $
مجموع کل
214,800,766,894 ريال
مجموع کل
6,761,072 دلار
[1]