آمار کل " صادرات به" کشور (برزيل) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 غرب تهران برزيل 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 44,100 29,119,232,800 Rls. 951,920 $
2 5 1395 غرب تهران برزيل 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,400 12,895,714,986 Rls. 416,609 $
3 8 1395 غرب تهران برزيل 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,200 11,140,109,190 Rls. 352,926 $
4 8 1395 غرب تهران برزيل 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,670 5,755,593,665 Rls. 182,341 $
5 2 1395 غرب تهران برزيل 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,050 5,531,857,089 Rls. 182,407 $
6 2 1395 غرب تهران برزيل 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,850 1,176,930,216 Rls. 38,808 $
7 12 1395 غرب تهران برزيل 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 9,950 508,044,539 Rls. 15,677 $
8 6 1395 غرب تهران برزيل 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 8,540 398,019,510 Rls. 12,810 $
9 4 1395 غرب تهران برزيل 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 3,000 277,785,000 Rls. 9,000 $
مجموع کل
66,803,286,995 ريال
مجموع کل
2,162,498 دلار
[1]