آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 غرب تهران ايتاليا 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 343,460 296,621,341,200 Rls. 9,164,880 $
2 12 1395 غرب تهران ايتاليا 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 152,560 116,361,870,480 Rls. 3,590,640 $
3 8 1395 غرب تهران ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 21,150 49,709,031,739 Rls. 1,567,461 $
4 6 1395 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 630,540 43,671,357,735 Rls. 1,399,065 $
5 8 1395 غرب تهران ايتاليا 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 52,200 34,601,121,540 Rls. 1,092,690 $
6 4 1395 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 441,100 29,682,545,800 Rls. 967,160 $
7 3 1395 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 461,275 27,688,054,860 Rls. 909,180 $
8 2 1395 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 513,550 27,135,691,224 Rls. 894,846 $
9 7 1395 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 413,300 24,377,843,145 Rls. 774,558 $
10 11 1395 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 392,600 23,793,303,210 Rls. 735,075 $
11 2 1395 غرب تهران ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 20,220 19,822,791,832 Rls. 653,928 $
12 10 1395 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 305,320 19,791,078,450 Rls. 611,400 $
13 6 1395 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 491,482 19,274,951,401 Rls. 616,349 $
14 12 1395 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 301,150 18,933,840,150 Rls. 584,295 $
15 8 1395 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 327,250 18,022,953,015 Rls. 566,880 $
16 6 1395 غرب تهران ايتاليا 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 24,803 17,587,000,000 Rls. 564,863 $
17 12 1395 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 271,700 14,667,353,280 Rls. 452,430 $
18 5 1395 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 221,880 13,922,263,800 Rls. 449,640 $
19 9 1395 غرب تهران ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,000 13,470,137,610 Rls. 420,023 $
20 7 1395 غرب تهران ايتاليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 7,600 12,212,939,973 Rls. 388,193 $
21 10 1395 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 288,423 11,188,712,508 Rls. 346,108 $
22 3 1395 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 277,717 10,145,113,649 Rls. 333,260 $
23 1 1395 غرب تهران ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 5,768 9,907,493,750 Rls. 327,250 $
24 1 1395 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 200,300 9,369,858,750 Rls. 309,720 $
25 5 1395 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 247,814 9,235,290,739 Rls. 297,376 $
26 12 1395 غرب تهران ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 7,066 9,145,039,008 Rls. 282,324 $
27 12 1395 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 303,505 9,070,942,846 Rls. 279,969 $
28 2 1395 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 244,938 8,911,368,814 Rls. 293,925 $
29 1 1395 غرب تهران ايتاليا 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي (Nonplasticised) 516,060 8,662,798,873 Rls. 286,177 $
30 5 1395 غرب تهران ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 12,000 8,529,707,230 Rls. 275,953 $
31 3 1395 غرب تهران ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 5,259 8,464,713,614 Rls. 278,642 $
32 8 1395 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 209,645 7,981,090,571 Rls. 251,574 $
33 9 1395 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 108,100 7,641,155,340 Rls. 237,840 $
34 7 1395 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 188,376 7,392,908,947 Rls. 234,777 $
35 6 1395 غرب تهران ايتاليا 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 407,880 6,427,160,634 Rls. 206,854 $
36 11 1395 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 163,745 6,360,240,450 Rls. 196,495 $
37 9 1395 غرب تهران ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,172,992,000 Rls. 192,000 $
38 6 1395 غرب تهران ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,440 5,292,672,466 Rls. 169,396 $
39 10 1395 غرب تهران ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 5,284,500,000 Rls. 163,364 $
40 7 1395 غرب تهران ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 43,600 5,098,702,320 Rls. 161,928 $
41 3 1395 غرب تهران ايتاليا 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 88,432 4,309,136,380 Rls. 141,490 $
42 2 1395 غرب تهران ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 3,031 4,189,276,490 Rls. 138,250 $
43 1 1395 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 103,756 3,769,449,425 Rls. 124,507 $
44 9 1395 غرب تهران ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 2,986 3,757,962,600 Rls. 117,180 $
45 4 1395 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 100,986 3,721,023,528 Rls. 121,183 $
46 1 1395 غرب تهران ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,950 3,370,909,325 Rls. 111,343 $
47 7 1395 غرب تهران ايتاليا 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي (Nonplasticised) 202,020 3,230,114,296 Rls. 102,488 $
48 4 1395 غرب تهران ايتاليا 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 65,738 3,225,508,979 Rls. 105,179 $
49 2 1395 غرب تهران ايتاليا 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 65,704 3,188,259,747 Rls. 105,125 $
50 1 1395 غرب تهران ايتاليا 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 65,367 3,166,170,205 Rls. 104,586 $
51 6 1395 غرب تهران ايتاليا 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 62,397 2,872,198,944 Rls. 92,440 $
52 7 1395 غرب تهران ايتاليا 06031990 ساير گل وغنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 6,926 2,850,035,415 Rls. 90,291 $
53 4 1395 غرب تهران ايتاليا 51031000 خرده پشم يا خرده موي نرم (کرک ) حيوا ن , باستثناي ا لياف کهنه و پس مانده آنها. 19,715 2,597,611,983 Rls. 84,160 $
54 5 1395 غرب تهران ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 2,180 2,475,272,800 Rls. 80,080 $
55 12 1395 غرب تهران ايتاليا 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 820 2,340,508,000 Rls. 72,233 $
56 5 1395 غرب تهران ايتاليا 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي (Nonplasticised) 154,600 2,317,662,710 Rls. 74,981 $
57 2 1395 غرب تهران ايتاليا 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 62,608 2,299,452,675 Rls. 75,822 $
58 4 1395 غرب تهران ايتاليا 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي (Nonplasticised) 135,140 2,288,131,857 Rls. 74,583 $
59 11 1395 غرب تهران ايتاليا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 13,600 2,269,670,000 Rls. 70,129 $
60 3 1395 غرب تهران ايتاليا 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي (Nonplasticised) 135,780 2,147,342,382 Rls. 70,437 $
61 12 1395 غرب تهران ايتاليا 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 21,900 2,130,256,800 Rls. 65,700 $
62 12 1395 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 88,977 1,991,408,945 Rls. 61,433 $
63 10 1395 غرب تهران ايتاليا 51031000 خرده پشم يا خرده موي نرم (کرک ) حيوا ن , باستثناي ا لياف کهنه و پس مانده آنها. 15,273 1,980,437,256 Rls. 61,276 $
64 8 1395 غرب تهران ايتاليا 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي (Nonplasticised) 114,360 1,924,558,701 Rls. 60,073 $
65 9 1395 غرب تهران ايتاليا 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي (Nonplasticised) 113,720 1,917,807,150 Rls. 59,650 $
66 8 1395 غرب تهران ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 233,850 1,888,238,520 Rls. 59,340 $
67 12 1395 غرب تهران ايتاليا 51031000 خرده پشم يا خرده موي نرم (کرک ) حيوا ن , باستثناي ا لياف کهنه و پس مانده آنها. 14,205 1,874,388,742 Rls. 57,866 $
68 1 1395 غرب تهران ايتاليا 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 3,250 1,859,760,000 Rls. 61,409 $
69 3 1395 غرب تهران ايتاليا 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 12,000 1,859,646,000 Rls. 61,000 $
70 1 1395 غرب تهران ايتاليا 51031000 خرده پشم يا خرده موي نرم (کرک ) حيوا ن , باستثناي ا لياف کهنه و پس مانده آنها. 13,992 1,855,950,468 Rls. 61,303 $
71 10 1395 غرب تهران ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 19,800 1,774,727,532 Rls. 54,828 $
72 10 1395 غرب تهران ايتاليا 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 43,016 1,669,766,500 Rls. 51,619 $
73 2 1395 غرب تهران ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 25,450 1,635,390,000 Rls. 54,000 $
74 7 1395 غرب تهران ايتاليا 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 41,552 1,565,036,400 Rls. 49,826 $
75 12 1395 غرب تهران ايتاليا 69120011 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سراميك، لعابکزده صنايع دستي 7,600 1,477,531,200 Rls. 45,600 $
76 6 1395 غرب تهران ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 226,940 1,370,175,981 Rls. 43,881 $
77 7 1395 غرب تهران ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,220 1,369,131,875 Rls. 43,375 $
78 10 1395 غرب تهران ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,930 1,361,812,310 Rls. 42,065 $
79 7 1395 غرب تهران ايتاليا 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 9,800 1,292,835,600 Rls. 41,160 $
80 12 1395 غرب تهران ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,190 1,254,250,632 Rls. 38,721 $
81 11 1395 غرب تهران ايتاليا 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 9,083 1,234,545,576 Rls. 38,148 $
82 12 1395 غرب تهران ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 21,920 1,166,451,300 Rls. 36,000 $
83 8 1395 غرب تهران ايتاليا 51099000 نخ, دا را ي کمترا ز85 درصدپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 2,300 1,117,028,610 Rls. 35,130 $
84 8 1395 غرب تهران ايتاليا 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 66,000 1,111,209,660 Rls. 34,980 $
85 4 1395 غرب تهران ايتاليا 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 18,400 1,103,429,600 Rls. 35,837 $
86 7 1395 غرب تهران ايتاليا 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 12,000 1,096,883,750 Rls. 34,750 $
87 3 1395 غرب تهران ايتاليا 51031000 خرده پشم يا خرده موي نرم (کرک ) حيوا ن , باستثناي ا لياف کهنه و پس مانده آنها. 12,986 1,062,656,140 Rls. 34,807 $
88 9 1395 غرب تهران ايتاليا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 995 1,057,219,620 Rls. 32,966 $
89 8 1395 غرب تهران ايتاليا 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 82,060 1,039,404,784 Rls. 32,824 $
90 2 1395 غرب تهران ايتاليا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 5,150 1,036,500,000 Rls. 34,153 $
91 8 1395 غرب تهران ايتاليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 16,000 1,019,616,000 Rls. 32,000 $
92 2 1395 غرب تهران ايتاليا 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 12,000 1,006,828,075 Rls. 33,175 $
93 8 1395 غرب تهران ايتاليا 06031990 ساير گل وغنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 8,516 991,075,176 Rls. 31,213 $
94 8 1395 غرب تهران ايتاليا 73201000 ک فنر تيغهکاي و تيغه براي آن 19,000 978,406,128 Rls. 30,814 $
95 10 1395 غرب تهران ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 21,910 974,833,560 Rls. 30,116 $
96 7 1395 غرب تهران ايتاليا 51031000 خرده پشم يا خرده موي نرم (کرک ) حيوا ن , باستثناي ا لياف کهنه و پس مانده آنها. 7,095 965,575,768 Rls. 30,691 $
97 9 1395 غرب تهران ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 22,945 962,118,675 Rls. 29,925 $
98 5 1395 غرب تهران ايتاليا 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 7,042 940,511,876 Rls. 30,295 $
99 11 1395 غرب تهران ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 19,810 910,514,784 Rls. 28,134 $
100 1 1395 غرب تهران ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 146,440 888,070,480 Rls. 29,348 $
مجموع کل
1,116,731,620,868 ريال
مجموع کل
35,214,406 دلار