آمار کل " صادرات به" کشور (ايالات متحده آمريكا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 154,760 345,956,609,537 Rls. 10,676,253 $
2 8 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 186,070 342,852,179,663 Rls. 10,756,240 $
3 11 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 249,866 340,050,499,678 Rls. 10,507,280 $
4 9 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 152,950 259,339,185,645 Rls. 8,073,444 $
5 3 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 161,795 203,318,361,502 Rls. 6,671,219 $
6 1 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 159,950 180,047,099,040 Rls. 5,947,805 $
7 4 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 77,980 146,833,388,375 Rls. 4,786,685 $
8 10 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 100,092 135,813,239,414 Rls. 4,200,393 $
9 6 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 81,750 113,936,091,231 Rls. 3,644,628 $
10 7 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 75,120 106,213,982,405 Rls. 3,374,421 $
11 2 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 82,663 103,936,505,310 Rls. 3,425,432 $
12 5 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 98,982 101,884,445,036 Rls. 3,289,610 $
13 5 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 32,555 10,598,359,415 Rls. 341,387 $
14 4 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 816 8,030,276,880 Rls. 260,202 $
15 7 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,700 6,864,693,070 Rls. 217,478 $
16 9 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,080 2,164,662,528 Rls. 67,328 $
17 11 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 14,700 2,086,983,276 Rls. 64,484 $
18 3 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,620 1,854,864,396 Rls. 60,786 $
19 3 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 2,496 1,784,234,505 Rls. 58,604 $
20 1 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 2,625 1,613,039,670 Rls. 53,262 $
21 11 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 11,130 990,503,734 Rls. 30,607 $
22 11 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 11,000 711,964,000 Rls. 22,000 $
23 3 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 4,066 402,507,520 Rls. 13,184 $
24 5 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 7,111 396,211,200 Rls. 12,800 $
25 10 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 214 352,737,258 Rls. 10,898 $
26 10 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 08132000 آلو ,خشک کرده 4,000 291,321,000 Rls. 9,000 $
27 10 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 5,396 258,582,993 Rls. 7,989 $
28 8 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 93 206,388,000 Rls. 6,500 $
29 12 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 13,000 147,492,800 Rls. 4,550 $
30 6 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,400 135,012,960 Rls. 4,320 $
31 10 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 2,024 131,029,712 Rls. 4,048 $
32 12 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 78 88,049,819 Rls. 2,717 $
33 6 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 68 85,789,485 Rls. 2,745 $
34 11 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 1,600 55,926,720 Rls. 1,728 $
35 1 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57050010 جاجيم از موادنسجي حتي آماده مصرف 130 4,569,260 Rls. 151 $
مجموع کل
2,419,436,787,037 ريال
مجموع کل
76,610,178 دلار
[1]