آمار کل " صادرات به" کشور (انگلستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 غرب تهران انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 35,060 104,824,726,637 Rls. 3,234,791 $
2 7 1395 غرب تهران انگلستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 39,680 101,627,252,248 Rls. 3,233,504 $
3 2 1395 غرب تهران انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 34,255 62,702,577,685 Rls. 2,067,407 $
4 8 1395 غرب تهران انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 16,824 53,531,035,148 Rls. 1,686,623 $
5 4 1395 غرب تهران انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 19,020 48,054,697,765 Rls. 1,568,810 $
6 9 1395 غرب تهران انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 16,520 45,816,575,337 Rls. 1,427,394 $
7 6 1395 غرب تهران انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 18,420 42,340,013,908 Rls. 1,350,878 $
8 10 1395 غرب تهران انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 15,300 36,979,543,253 Rls. 1,142,437 $
9 5 1395 غرب تهران انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 18,800 32,726,973,041 Rls. 1,054,465 $
10 3 1395 غرب تهران انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 14,356 12,832,206,560 Rls. 422,447 $
11 11 1395 غرب تهران انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,634 11,213,563,514 Rls. 346,476 $
12 4 1395 غرب تهران انگلستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,290 6,685,454,820 Rls. 218,590 $
13 2 1395 غرب تهران انگلستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,580 3,637,935,939 Rls. 119,957 $
14 8 1395 غرب تهران انگلستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 695 2,944,013,980 Rls. 92,783 $
15 7 1395 غرب تهران انگلستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 3,483 2,406,006,000 Rls. 76,600 $
16 6 1395 غرب تهران انگلستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 22,050 2,073,736,350 Rls. 66,150 $
17 4 1395 غرب تهران انگلستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 22,430 2,058,401,100 Rls. 67,290 $
18 6 1395 غرب تهران انگلستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 764 1,845,088,046 Rls. 58,866 $
19 8 1395 غرب تهران انگلستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,870 1,801,395,441 Rls. 56,653 $
20 2 1395 غرب تهران انگلستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,000 1,231,108,256 Rls. 40,636 $
21 2 1395 غرب تهران انگلستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 4,000 934,071,600 Rls. 30,800 $
22 7 1395 غرب تهران انگلستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 19,985 850,297,143 Rls. 26,979 $
23 10 1395 غرب تهران انگلستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 4,550 751,116,800 Rls. 23,240 $
24 6 1395 غرب تهران انگلستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 860 595,588,421 Rls. 19,057 $
25 10 1395 غرب تهران انگلستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 4,700 591,520,640 Rls. 18,302 $
26 5 1395 غرب تهران انگلستان 70080090 سايرشيشه هاي عايق چند جدا ره غيرمذکوردرجاي ديگر 4,450 550,981,200 Rls. 17,800 $
27 10 1395 غرب تهران انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,450 517,960,320 Rls. 16,026 $
28 9 1395 غرب تهران انگلستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,069 510,907,170 Rls. 15,931 $
29 2 1395 غرب تهران انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,600 465,762,066 Rls. 15,358 $
30 2 1395 غرب تهران انگلستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 5,130 427,337,757 Rls. 14,091 $
31 4 1395 غرب تهران انگلستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,700 404,022,850 Rls. 13,090 $
32 11 1395 غرب تهران انگلستان 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 3,000 388,548,000 Rls. 12,000 $
33 9 1395 غرب تهران انگلستان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 3,000 384,444,000 Rls. 12,000 $
34 5 1395 غرب تهران انگلستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,750 337,398,600 Rls. 10,900 $
35 2 1395 غرب تهران انگلستان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 2,300 313,884,450 Rls. 10,350 $
36 7 1395 غرب تهران انگلستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,800 290,008,530 Rls. 9,233 $
37 2 1395 غرب تهران انگلستان 39262010 لباس ومتفرغات لباس همچنين انواع دستكش جهت مصارف پزشکي ازموادپلاستيكي 3,000 272,781,000 Rls. 9,000 $
38 4 1395 غرب تهران انگلستان 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 2,000 246,920,000 Rls. 8,000 $
39 11 1395 غرب تهران انگلستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 274 246,424,496 Rls. 7,614 $
40 4 1395 غرب تهران انگلستان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 500 200,622,500 Rls. 6,500 $
41 7 1395 غرب تهران انگلستان 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 174 197,883,000 Rls. 6,300 $
42 3 1395 غرب تهران انگلستان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 2,385 196,246,840 Rls. 6,428 $
43 9 1395 غرب تهران انگلستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,000 172,999,800 Rls. 5,400 $
44 11 1395 غرب تهران انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,770 171,842,220 Rls. 5,310 $
45 9 1395 غرب تهران انگلستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 11,000 170,436,840 Rls. 5,320 $
46 9 1395 غرب تهران انگلستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 45 154,684,800 Rls. 4,800 $
47 3 1395 غرب تهران انگلستان 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 900 149,597,000 Rls. 4,900 $
48 7 1395 غرب تهران انگلستان 08109020 زرشك تازه 500 141,826,500 Rls. 4,500 $
49 6 1395 غرب تهران انگلستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,000 131,665,800 Rls. 4,200 $
50 5 1395 غرب تهران انگلستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 365 116,448,948 Rls. 3,762 $
51 2 1395 غرب تهران انگلستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 1,350 111,360,744 Rls. 3,672 $
52 11 1395 غرب تهران انگلستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 800 108,743,040 Rls. 3,360 $
53 10 1395 غرب تهران انگلستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,320 107,399,360 Rls. 3,323 $
54 7 1395 غرب تهران انگلستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 1,400 97,072,360 Rls. 3,080 $
55 2 1395 غرب تهران انگلستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 700 89,161,380 Rls. 2,940 $
56 2 1395 غرب تهران انگلستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 7,540 82,245,790 Rls. 2,710 $
57 10 1395 غرب تهران انگلستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 600 81,446,400 Rls. 2,520 $
58 2 1395 غرب تهران انگلستان 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 1,310 79,456,740 Rls. 2,620 $
59 12 1395 غرب تهران انگلستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 110 78,445,242 Rls. 2,421 $
60 2 1395 غرب تهران انگلستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 500 75,740,000 Rls. 2,500 $
61 3 1395 غرب تهران انگلستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 2,500 73,272,000 Rls. 2,400 $
62 10 1395 غرب تهران انگلستان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,000 62,054,400 Rls. 1,920 $
63 2 1395 غرب تهران انگلستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 700 53,072,250 Rls. 1,750 $
64 2 1395 غرب تهران انگلستان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,900 48,978,105 Rls. 1,615 $
65 2 1395 غرب تهران انگلستان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 195 47,261,760 Rls. 1,560 $
66 11 1395 غرب تهران انگلستان 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 1,730 47,054,348 Rls. 1,454 $
67 3 1395 غرب تهران انگلستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 350 42,680,400 Rls. 1,400 $
68 2 1395 غرب تهران انگلستان 20029010 رب گوجه فرنگي 750 37,544,826 Rls. 1,238 $
69 12 1395 غرب تهران انگلستان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 840 32,402,000 Rls. 1,000 $
70 3 1395 غرب تهران انگلستان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 379 28,179,190 Rls. 923 $
71 2 1395 غرب تهران انگلستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 380 26,505,798 Rls. 874 $
72 3 1395 غرب تهران انگلستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 234 21,432,060 Rls. 702 $
73 7 1395 غرب تهران انگلستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 100 4,899,960 Rls. 156 $
مجموع کل
589,652,942,472 ريال
مجموع کل
18,726,086 دلار
[1]