آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 غرب تهران افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 38,833,405 479,431,014,500 Rls. 15,092,854 $
2 7 1395 غرب تهران افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 34,538,330 435,049,682,498 Rls. 13,818,095 $
3 1 1395 غرب تهران افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 29,975,159 407,823,802,888 Rls. 13,472,351 $
4 4 1395 غرب تهران افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 31,311,335 384,673,244,532 Rls. 12,527,786 $
5 2 1395 غرب تهران افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 30,198,310 377,063,468,755 Rls. 12,438,784 $
6 3 1395 غرب تهران افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 28,832,649 351,246,109,276 Rls. 11,533,501 $
7 6 1395 غرب تهران افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 26,661,205 332,847,346,646 Rls. 10,668,280 $
8 5 1395 غرب تهران افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 24,609,983 304,923,537,940 Rls. 9,844,863 $
9 9 1395 غرب تهران افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 23,140,875 297,154,892,445 Rls. 9,255,948 $
10 9 1395 غرب تهران افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 19,705,065 253,089,172,554 Rls. 7,881,276 $
11 10 1395 غرب تهران افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 14,430,980 186,716,314,214 Rls. 5,772,456 $
12 10 1395 غرب تهران افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 10,689,668 138,295,273,098 Rls. 4,275,796 $
13 8 1395 غرب تهران افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 10,259,476 130,636,276,742 Rls. 4,108,438 $
14 11 1395 غرب تهران افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 9,543,145 123,541,660,478 Rls. 3,817,183 $
15 8 1395 غرب تهران افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 1,152,130 109,834,299,646 Rls. 3,456,206 $
16 8 1395 غرب تهران افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 4,651,490 104,762,696,516 Rls. 3,298,415 $
17 6 1395 غرب تهران افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 1,092,765 102,366,223,485 Rls. 3,279,235 $
18 5 1395 غرب تهران افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 1,091,650 101,460,944,745 Rls. 3,274,476 $
19 7 1395 غرب تهران افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 951,520 89,893,463,835 Rls. 2,854,777 $
20 8 1395 غرب تهران افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 131,365 76,991,389,803 Rls. 2,422,625 $
21 9 1395 غرب تهران افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 797,145 76,807,732,545 Rls. 2,391,415 $
22 11 1395 غرب تهران افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 5,377,419 69,613,216,158 Rls. 2,150,949 $
23 5 1395 غرب تهران افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 33,738 65,506,195,593 Rls. 2,110,422 $
24 3 1395 غرب تهران افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 639,323 58,252,092,693 Rls. 1,913,155 $
25 10 1395 غرب تهران افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 135,147 57,403,424,025 Rls. 1,774,271 $
26 11 1395 غرب تهران افغانستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 1,017,141 55,967,704,904 Rls. 1,729,138 $
27 6 1395 غرب تهران افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 4,301,141 53,800,431,398 Rls. 1,720,530 $
28 7 1395 غرب تهران افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 65,496 53,695,789,521 Rls. 1,704,565 $
29 2 1395 غرب تهران افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 573,190 52,131,795,720 Rls. 1,719,628 $
30 3 1395 غرب تهران افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 79,724 51,287,853,986 Rls. 1,685,865 $
31 10 1395 غرب تهران افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 519,090 50,357,705,730 Rls. 1,557,270 $
32 4 1395 غرب تهران افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 508,841 46,700,570,961 Rls. 1,522,781 $
33 2 1395 غرب تهران افغانستان 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 59,750 44,836,032,384 Rls. 1,477,828 $
34 5 1395 غرب تهران افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,490,920 44,717,783,456 Rls. 1,444,722 $
35 9 1395 غرب تهران افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 2,554,688 42,342,072,570 Rls. 1,318,484 $
36 11 1395 غرب تهران افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 423,305 41,101,471,162 Rls. 1,269,843 $
37 12 1395 غرب تهران افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 97,070 40,677,954,678 Rls. 1,254,933 $
38 10 1395 غرب تهران افغانستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 722,912 39,766,442,614 Rls. 1,228,951 $
39 10 1395 غرب تهران افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 2,068,674 39,022,798,546 Rls. 1,206,370 $
40 9 1395 غرب تهران افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 397,029 38,249,393,457 Rls. 1,191,047 $
41 7 1395 غرب تهران افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,734,336 37,274,296,389 Rls. 1,184,414 $
42 9 1395 غرب تهران افغانستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 680,844 37,186,474,119 Rls. 1,157,436 $
43 7 1395 غرب تهران افغانستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 664,960 36,121,770,140 Rls. 1,145,548 $
44 12 1395 غرب تهران افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 336,815 32,741,113,140 Rls. 1,010,457 $
45 3 1395 غرب تهران افغانستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 22,200 32,595,556,000 Rls. 1,072,000 $
46 4 1395 غرب تهران افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,814,240 32,341,783,948 Rls. 1,052,255 $
47 11 1395 غرب تهران افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 107,724 32,308,420,342 Rls. 998,118 $
48 7 1395 غرب تهران افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,770,150 31,407,474,440 Rls. 998,862 $
49 4 1395 غرب تهران افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 52,441 31,162,279,630 Rls. 1,018,727 $
50 2 1395 غرب تهران افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 276,893 29,390,485,119 Rls. 969,133 $
51 6 1395 غرب تهران افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 57,333 28,710,398,224 Rls. 921,264 $
52 10 1395 غرب تهران افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,506,130 28,256,685,613 Rls. 873,563 $
53 11 1395 غرب تهران افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 289,441 28,105,015,666 Rls. 868,319 $
54 3 1395 غرب تهران افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 254,393 27,096,411,084 Rls. 890,380 $
55 8 1395 غرب تهران افغانستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 480,933 25,962,842,595 Rls. 817,588 $
56 6 1395 غرب تهران افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 233,349 25,508,314,887 Rls. 816,723 $
57 1 1395 غرب تهران افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,788,155 24,563,407,663 Rls. 869,578 $
58 6 1395 غرب تهران افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,536,889 23,925,710,438 Rls. 766,861 $
59 11 1395 غرب تهران افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,182,795 23,233,462,034 Rls. 717,848 $
60 3 1395 غرب تهران افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,380,990 22,869,663,347 Rls. 750,318 $
61 9 1395 غرب تهران افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 199,615 22,422,050,529 Rls. 698,653 $
62 3 1395 غرب تهران افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 75,235 22,413,690,840 Rls. 735,260 $
63 9 1395 غرب تهران افغانستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 395,997 21,621,635,139 Rls. 673,395 $
64 2 1395 غرب تهران افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 70,060 21,303,945,927 Rls. 702,669 $
65 11 1395 غرب تهران افغانستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 19,154 21,182,352,928 Rls. 654,544 $
66 8 1395 غرب تهران افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 176,301 19,606,366,890 Rls. 617,085 $
67 7 1395 غرب تهران افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 354,528 18,969,295,377 Rls. 602,698 $
68 9 1395 غرب تهران افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 23,736 18,679,556,340 Rls. 582,462 $
69 1 1395 غرب تهران افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 203,270 18,460,856,550 Rls. 609,810 $
70 12 1395 غرب تهران افغانستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 333,948 18,396,110,412 Rls. 567,711 $
71 1 1395 غرب تهران افغانستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 217,928 18,143,847,370 Rls. 599,300 $
72 10 1395 غرب تهران افغانستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 327,424 18,001,619,400 Rls. 556,621 $
73 5 1395 غرب تهران افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 163,330 17,725,130,433 Rls. 571,659 $
74 6 1395 غرب تهران افغانستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 326,885 17,366,645,579 Rls. 556,495 $
75 7 1395 غرب تهران افغانستان 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 9,000 16,961,400,000 Rls. 540,000 $
76 10 1395 غرب تهران افغانستان 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 22,255 16,337,113,600 Rls. 505,480 $
77 5 1395 غرب تهران افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 178,425 16,119,633,030 Rls. 519,665 $
78 12 1395 غرب تهران افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 139,649 15,838,364,728 Rls. 488,775 $
79 10 1395 غرب تهران افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 139,467 15,782,456,838 Rls. 488,140 $
80 5 1395 غرب تهران افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,205,890 15,727,845,080 Rls. 507,980 $
81 3 1395 غرب تهران افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 172,770 15,400,735,920 Rls. 505,689 $
82 11 1395 غرب تهران افغانستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 19,400 15,363,190,800 Rls. 474,700 $
83 4 1395 غرب تهران افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 137,123 14,723,346,690 Rls. 479,934 $
84 12 1395 غرب تهران افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 150,784 14,657,838,574 Rls. 452,351 $
85 11 1395 غرب تهران افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 139,184 14,586,911,731 Rls. 450,660 $
86 8 1395 غرب تهران افغانستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 66,850 14,435,317,264 Rls. 453,960 $
87 4 1395 غرب تهران افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,165,050 13,767,120,876 Rls. 448,228 $
88 5 1395 غرب تهران افغانستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 159,960 13,660,141,347 Rls. 439,889 $
89 12 1395 غرب تهران افغانستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 68,600 13,462,048,470 Rls. 415,458 $
90 11 1395 غرب تهران افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 243,440 13,396,795,192 Rls. 413,848 $
91 12 1395 غرب تهران افغانستان 84021100 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدبخاربيشترا ز45تن درساعت 28,750 13,060,021,000 Rls. 403,000 $
92 3 1395 غرب تهران افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 110,661 12,778,280,593 Rls. 419,927 $
93 11 1395 غرب تهران افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 39,700 12,722,602,860 Rls. 393,030 $
94 5 1395 غرب تهران افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,001,170 12,442,941,228 Rls. 400,468 $
95 1 1395 غرب تهران افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 113,075 12,400,759,034 Rls. 409,717 $
96 3 1395 غرب تهران افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 135,072 12,351,852,000 Rls. 405,216 $
97 10 1395 غرب تهران افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 221,472 12,175,899,400 Rls. 376,502 $
98 8 1395 غرب تهران افغانستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 313,000 12,078,117,870 Rls. 379,990 $
99 12 1395 غرب تهران افغانستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 218,880 12,057,770,882 Rls. 372,096 $
100 5 1395 غرب تهران افغانستان 33051000 شامپوها 265,354 12,006,275,622 Rls. 387,563 $
مجموع کل
7,039,388,725,858 ريال
مجموع کل
224,625,532 دلار