آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 غرب تهران اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 264,000 64,329,408,000 Rls. 2,112,000 $
2 2 1395 غرب تهران اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 264,000 64,041,024,000 Rls. 2,112,000 $
3 5 1395 غرب تهران اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 240,000 59,382,528,000 Rls. 1,920,000 $
4 11 1395 غرب تهران اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 192,000 49,716,480,000 Rls. 1,536,000 $
5 1 1395 غرب تهران اسپانيا 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 192,000 46,502,400,000 Rls. 1,536,000 $
6 10 1395 غرب تهران اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 168,000 43,478,016,000 Rls. 1,344,000 $
7 4 1395 غرب تهران اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 168,000 41,329,536,000 Rls. 1,344,000 $
8 12 1395 غرب تهران اسپانيا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 4,500 41,008,509,120 Rls. 1,265,070 $
9 12 1395 غرب تهران اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 144,000 37,333,440,000 Rls. 1,152,000 $
10 8 1395 غرب تهران اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 144,000 36,571,392,000 Rls. 1,152,000 $
11 3 1395 غرب تهران اسپانيا 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 43,880 30,000,314,041 Rls. 984,119 $
12 6 1395 غرب تهران اسپانيا 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 46,900 29,417,712,090 Rls. 946,790 $
13 9 1395 غرب تهران اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 96,000 24,660,864,000 Rls. 768,000 $
14 6 1395 غرب تهران اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 96,000 24,028,416,000 Rls. 768,000 $
15 11 1395 غرب تهران اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 193,300 18,772,920,150 Rls. 579,900 $
16 3 1395 غرب تهران اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,350 16,675,943,280 Rls. 547,111 $
17 12 1395 غرب تهران اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 12,447,744,000 Rls. 384,000 $
18 7 1395 غرب تهران اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 12,120,960,000 Rls. 384,000 $
19 7 1395 غرب تهران اسپانيا 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 15,008 11,785,032,000 Rls. 375,200 $
20 12 1395 غرب تهران اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 107,100 10,410,629,400 Rls. 321,300 $
21 3 1395 غرب تهران اسپانيا 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 15,574 7,204,146,660 Rls. 236,310 $
22 2 1395 غرب تهران اسپانيا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 4,290 6,899,262,174 Rls. 227,486 $
23 10 1395 غرب تهران اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 65,170 6,328,463,190 Rls. 195,510 $
24 3 1395 غرب تهران اسپانيا 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 8,020 6,112,516,468 Rls. 200,812 $
25 3 1395 غرب تهران اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 62,220 5,677,599,600 Rls. 186,660 $
26 1 1395 غرب تهران اسپانيا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 3,102 5,021,639,392 Rls. 166,208 $
27 3 1395 غرب تهران اسپانيا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 2,139 3,190,981,248 Rls. 104,957 $
28 2 1395 غرب تهران اسپانيا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 47,600 2,818,159,800 Rls. 93,000 $
29 8 1395 غرب تهران اسپانيا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 46,100 2,769,164,550 Rls. 87,150 $
30 5 1395 غرب تهران اسپانيا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 42,100 2,713,426,500 Rls. 87,600 $
31 10 1395 غرب تهران اسپانيا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 49,100 2,665,776,150 Rls. 82,350 $
32 3 1395 غرب تهران اسپانيا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 22,200 1,481,619,600 Rls. 48,600 $
33 9 1395 غرب تهران اسپانيا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 22,300 1,432,327,050 Rls. 44,550 $
34 12 1395 غرب تهران اسپانيا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 23,300 1,414,565,550 Rls. 43,650 $
35 7 1395 غرب تهران اسپانيا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 22,000 1,389,892,500 Rls. 44,250 $
36 1 1395 غرب تهران اسپانيا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 22,900 1,344,210,000 Rls. 44,400 $
37 5 1395 غرب تهران اسپانيا 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 20,155 1,313,979,625 Rls. 42,325 $
38 2 1395 غرب تهران اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,740 1,281,091,988 Rls. 42,212 $
39 3 1395 غرب تهران اسپانيا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 11,950 1,149,407,079 Rls. 37,761 $
40 9 1395 غرب تهران اسپانيا 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 4,950 875,310,975 Rls. 27,225 $
41 9 1395 غرب تهران اسپانيا 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 12,844 867,176,772 Rls. 26,972 $
42 6 1395 غرب تهران اسپانيا 27101910 روغن موتور 14,446 717,568,880 Rls. 22,960 $
43 4 1395 غرب تهران اسپانيا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 14,150 647,999,250 Rls. 21,225 $
44 3 1395 غرب تهران اسپانيا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 450 630,936,000 Rls. 20,700 $
45 4 1395 غرب تهران اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,240 575,734,390 Rls. 18,821 $
46 8 1395 غرب تهران اسپانيا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 10,650 507,238,200 Rls. 15,975 $
47 11 1395 غرب تهران اسپانيا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 402 78,626,562 Rls. 2,429 $
48 4 1395 غرب تهران اسپانيا 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 1,400 2,925,050 Rls. 95 $
مجموع کل
741,125,013,284 ريال
مجموع کل
23,703,683 دلار
[1]