آمار کل " صادرات به" کشور (استراليا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 غرب تهران استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 20,050 46,531,766,424 Rls. 1,437,852 $
2 9 1395 غرب تهران استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 12,550 34,707,403,170 Rls. 1,079,853 $
3 5 1395 غرب تهران استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 17,048 19,285,489,256 Rls. 623,106 $
4 2 1395 غرب تهران استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 11,390 18,690,258,951 Rls. 616,545 $
5 3 1395 غرب تهران استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 10,880 17,596,828,133 Rls. 577,859 $
6 7 1395 غرب تهران استراليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 4,400 16,190,567,190 Rls. 515,459 $
7 10 1395 غرب تهران استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 26,942 8,808,353,112 Rls. 272,390 $
8 5 1395 غرب تهران استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 16,580 5,528,200,431 Rls. 178,061 $
9 10 1395 غرب تهران استراليا 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 5,975 4,813,758,750 Rls. 149,375 $
10 6 1395 غرب تهران استراليا 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 38,725 3,325,338,021 Rls. 106,493 $
11 10 1395 غرب تهران استراليا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,670 3,058,440,756 Rls. 94,906 $
12 2 1395 غرب تهران استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 9,630 2,880,430,476 Rls. 94,912 $
13 6 1395 غرب تهران استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 6,200 2,770,119,693 Rls. 88,539 $
14 11 1395 غرب تهران استراليا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 500 1,745,120,850 Rls. 53,925 $
15 7 1395 غرب تهران استراليا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 11,000 1,557,319,500 Rls. 49,500 $
16 5 1395 غرب تهران استراليا 39241010 ظروف ملامين 10,000 1,547,900,000 Rls. 50,000 $
17 12 1395 غرب تهران استراليا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 23,398 1,516,283,992 Rls. 46,796 $
18 11 1395 غرب تهران استراليا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 25,500 1,485,415,800 Rls. 45,900 $
19 2 1395 غرب تهران استراليا 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 26,881 1,465,932,552 Rls. 48,387 $
20 8 1395 غرب تهران استراليا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 20,365 1,322,721,636 Rls. 41,572 $
21 11 1395 غرب تهران استراليا 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 17,845 1,201,358,037 Rls. 37,103 $
22 5 1395 غرب تهران استراليا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 13,550 1,136,100,950 Rls. 36,725 $
23 10 1395 غرب تهران استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 11,520 1,104,412,200 Rls. 34,140 $
24 6 1395 غرب تهران استراليا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 17,000 1,063,758,000 Rls. 34,000 $
25 12 1395 غرب تهران استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,950 993,209,736 Rls. 30,648 $
26 2 1395 غرب تهران استراليا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 910 967,400,808 Rls. 31,912 $
27 9 1395 غرب تهران استراليا 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 10,481 923,370,414 Rls. 28,822 $
28 5 1395 غرب تهران استراليا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,200 894,096,000 Rls. 28,800 $
29 3 1395 غرب تهران استراليا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,700 869,799,700 Rls. 28,490 $
30 3 1395 غرب تهران استراليا 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 10,330 864,680,673 Rls. 28,407 $
31 7 1395 غرب تهران استراليا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 14,750 854,622,375 Rls. 27,075 $
32 8 1395 غرب تهران استراليا 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 6,700 853,928,400 Rls. 26,800 $
33 10 1395 غرب تهران استراليا 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 1,000 805,650,000 Rls. 25,000 $
34 7 1395 غرب تهران استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 10,784 724,009,792 Rls. 22,976 $
35 3 1395 غرب تهران استراليا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,800 710,166,600 Rls. 23,400 $
36 3 1395 غرب تهران استراليا 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 4,110 692,974,274 Rls. 22,766 $
37 3 1395 غرب تهران استراليا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 10,760 653,310,400 Rls. 21,520 $
38 8 1395 غرب تهران استراليا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 1,536 646,022,325 Rls. 20,275 $
39 10 1395 غرب تهران استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 750 630,372,786 Rls. 19,561 $
40 12 1395 غرب تهران استراليا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,100 612,492,300 Rls. 18,900 $
41 2 1395 غرب تهران استراليا 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 2,300 552,351,800 Rls. 18,213 $
42 2 1395 غرب تهران استراليا 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 5 540,106,380 Rls. 17,820 $
43 5 1395 غرب تهران استراليا 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 8,400 519,288,000 Rls. 16,800 $
44 10 1395 غرب تهران استراليا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 7,900 514,099,120 Rls. 15,880 $
45 12 1395 غرب تهران استراليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 3,670 513,145,280 Rls. 15,830 $
46 11 1395 غرب تهران استراليا 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 4,050 458,731,350 Rls. 14,175 $
47 2 1395 غرب تهران استراليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,450 453,180,111 Rls. 14,939 $
48 5 1395 غرب تهران استراليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 7 442,569,380 Rls. 14,318 $
49 3 1395 غرب تهران استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,820 441,463,800 Rls. 14,460 $
50 2 1395 غرب تهران استراليا 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 4,817 437,995,359 Rls. 14,451 $
51 2 1395 غرب تهران استراليا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 4,480 407,274,960 Rls. 13,440 $
52 5 1395 غرب تهران استراليا 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,600 392,364,588 Rls. 12,628 $
53 8 1395 غرب تهران استراليا 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 5,418 386,556,816 Rls. 12,133 $
54 12 1395 غرب تهران استراليا 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 2,950 382,402,600 Rls. 11,800 $
55 8 1395 غرب تهران استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,854 373,064,749 Rls. 11,708 $
56 7 1395 غرب تهران استراليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 5 368,499,285 Rls. 11,692 $
57 2 1395 غرب تهران استراليا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 5,930 359,464,740 Rls. 11,860 $
58 2 1395 غرب تهران استراليا 20029010 رب گوجه فرنگي 6,852 342,680,424 Rls. 11,307 $
59 3 1395 غرب تهران استراليا 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 2,725 331,033,000 Rls. 10,900 $
60 10 1395 غرب تهران استراليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,930 325,994,532 Rls. 10,083 $
61 9 1395 غرب تهران استراليا 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 2,305 314,235,726 Rls. 9,751 $
62 7 1395 غرب تهران استراليا 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 11,800 296,991,840 Rls. 9,440 $
63 11 1395 غرب تهران استراليا 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,170 294,959,406 Rls. 9,114 $
64 10 1395 غرب تهران استراليا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,900 281,427,600 Rls. 8,700 $
65 5 1395 غرب تهران استراليا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 4,915 273,885,426 Rls. 8,847 $
66 2 1395 غرب تهران استراليا 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 2,440 271,502,154 Rls. 8,946 $
67 8 1395 غرب تهران استراليا 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 3,825 267,193,080 Rls. 8,415 $
68 8 1395 غرب تهران استراليا 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 1,600 254,016,000 Rls. 8,000 $
69 10 1395 غرب تهران استراليا 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 1,950 252,314,400 Rls. 7,800 $
70 3 1395 غرب تهران استراليا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,750 250,552,500 Rls. 8,250 $
71 8 1395 غرب تهران استراليا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 4,446 248,071,444 Rls. 7,834 $
72 5 1395 غرب تهران استراليا 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 10,400 246,564,510 Rls. 7,940 $
73 3 1395 غرب تهران استراليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,000 244,240,000 Rls. 8,000 $
74 7 1395 غرب تهران استراليا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 4,200 238,268,520 Rls. 7,560 $
75 8 1395 غرب تهران استراليا 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 4,014 237,558,332 Rls. 7,502 $
76 2 1395 غرب تهران استراليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 6,730 237,435,824 Rls. 7,835 $
77 8 1395 غرب تهران استراليا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 5,920 234,989,625 Rls. 7,375 $
78 2 1395 غرب تهران استراليا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,060 228,226,770 Rls. 7,530 $
79 5 1395 غرب تهران استراليا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,450 227,541,300 Rls. 7,350 $
80 6 1395 غرب تهران استراليا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 4,120 221,618,930 Rls. 7,118 $
81 8 1395 غرب تهران استراليا 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,900 211,888,950 Rls. 6,650 $
82 8 1395 غرب تهران استراليا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,992 211,655,544 Rls. 6,684 $
83 11 1395 غرب تهران استراليا 39241010 ظروف ملامين 1,300 210,463,500 Rls. 6,500 $
84 7 1395 غرب تهران استراليا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 60 207,714,330 Rls. 6,613 $
85 3 1395 غرب تهران استراليا 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 4,500 205,740,000 Rls. 6,750 $
86 9 1395 غرب تهران استراليا 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 2,120 200,606,850 Rls. 6,225 $
87 7 1395 غرب تهران استراليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 5,280 199,995,840 Rls. 6,336 $
88 2 1395 غرب تهران استراليا 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 3,258 197,493,444 Rls. 6,516 $
89 7 1395 غرب تهران استراليا 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 1,550 195,058,200 Rls. 6,200 $
90 2 1395 غرب تهران استراليا 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,430 195,038,415 Rls. 6,435 $
91 5 1395 غرب تهران استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,000 185,460,000 Rls. 6,000 $
92 1 1395 غرب تهران استراليا 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 7,000 180,195,750 Rls. 5,950 $
93 2 1395 غرب تهران استراليا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 3,030 165,305,286 Rls. 5,454 $
94 2 1395 غرب تهران استراليا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 2,068 156,651,120 Rls. 5,170 $
95 12 1395 غرب تهران استراليا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 2,510 150,410,240 Rls. 4,640 $
96 11 1395 غرب تهران استراليا 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,300 147,256,200 Rls. 4,550 $
97 10 1395 غرب تهران استراليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,520 146,536,440 Rls. 4,530 $
98 3 1395 غرب تهران استراليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,930 145,656,825 Rls. 4,785 $
99 10 1395 غرب تهران استراليا 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,060 144,106,788 Rls. 4,452 $
100 12 1395 غرب تهران استراليا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 980 133,387,212 Rls. 4,116 $
مجموع کل
229,283,865,058 ريال
مجموع کل
7,271,050 دلار