آمار کل " صادرات به" کشور (ازبكستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 غرب تهران ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 241,370 45,933,946,340 Rls. 1,472,980 $
2 3 1395 غرب تهران ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 216,320 42,970,576,350 Rls. 1,410,434 $
3 8 1395 غرب تهران ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 175,740 38,589,833,960 Rls. 1,214,688 $
4 11 1395 غرب تهران ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 182,220 35,519,071,600 Rls. 1,097,260 $
5 2 1395 غرب تهران ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 123,550 21,907,793,410 Rls. 723,010 $
6 12 1395 غرب تهران ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 118,970 21,493,084,830 Rls. 663,240 $
7 1 1395 غرب تهران ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 109,240 20,856,408,550 Rls. 689,040 $
8 4 1395 غرب تهران ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 97,100 15,269,285,000 Rls. 495,280 $
9 9 1395 غرب تهران ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 84,835 15,263,922,360 Rls. 475,165 $
10 5 1395 غرب تهران ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 59,355 11,321,722,475 Rls. 365,285 $
11 10 1395 غرب تهران ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 70,100 9,776,800,000 Rls. 302,500 $
12 8 1395 غرب تهران ازبكستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 11,200 8,890,560,000 Rls. 280,000 $
13 1 1395 غرب تهران ازبكستان 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 294,750 8,812,511,010 Rls. 290,986 $
14 9 1395 غرب تهران ازبكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 180,345 7,120,314,000 Rls. 222,000 $
15 6 1395 غرب تهران ازبكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,900,662,400 Rls. 220,800 $
16 8 1395 غرب تهران ازبكستان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 6,136 6,774,402,378 Rls. 213,933 $
17 5 1395 غرب تهران ازبكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 45,869 6,672,047,140 Rls. 215,854 $
18 5 1395 غرب تهران ازبكستان 32049010 --- گرانول مستربچ (Master Bach) 17,057 6,595,883,545 Rls. 213,087 $
19 8 1395 غرب تهران ازبكستان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 42,936 6,390,167,134 Rls. 201,799 $
20 3 1395 غرب تهران ازبكستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 17,303 5,905,926,720 Rls. 193,764 $
21 3 1395 غرب تهران ازبكستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 26,600 5,576,141,500 Rls. 183,000 $
22 12 1395 غرب تهران ازبكستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 44,760 5,540,742,000 Rls. 171,000 $
23 12 1395 غرب تهران ازبكستان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 36,313 5,530,081,742 Rls. 170,671 $
24 2 1395 غرب تهران ازبكستان 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 30,925 5,477,920,275 Rls. 180,725 $
25 2 1395 غرب تهران ازبكستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 25,600 5,429,043,200 Rls. 179,200 $
26 12 1395 غرب تهران ازبكستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 23,000 5,087,899,000 Rls. 157,000 $
27 4 1395 غرب تهران ازبكستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 21,750 4,961,909,000 Rls. 161,153 $
28 11 1395 غرب تهران ازبكستان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 112,500 4,444,017,750 Rls. 137,250 $
29 10 1395 غرب تهران ازبكستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 11,706 4,305,906,976 Rls. 133,112 $
30 12 1395 غرب تهران ازبكستان 30032010 سا?ر داروها به منظور درمان ?ا پ?شگ?ر? از ب?مار? حاو? آنت? ب?وت?ک ها دارا? تول?د داخل? مشابه 11,616 4,259,397,568 Rls. 131,398 $
31 1 1395 غرب تهران ازبكستان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 34,848 4,249,128,840 Rls. 140,368 $
32 8 1395 غرب تهران ازبكستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 13,737 4,148,275,833 Rls. 130,191 $
33 1 1395 غرب تهران ازبكستان 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 28,220 3,845,892,150 Rls. 126,990 $
34 8 1395 غرب تهران ازبكستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,800 3,084,402,126 Rls. 96,802 $
35 10 1395 غرب تهران ازبكستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 55,123 3,033,735,166 Rls. 93,709 $
36 12 1395 غرب تهران ازبكستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 58,216 3,017,172,275 Rls. 93,146 $
37 11 1395 غرب تهران ازبكستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 57,950 3,000,604,640 Rls. 92,711 $
38 9 1395 غرب تهران ازبكستان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 19,350 2,916,606,150 Rls. 91,039 $
39 5 1395 غرب تهران ازبكستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 57,950 2,870,054,880 Rls. 92,720 $
40 12 1395 غرب تهران ازبكستان 56081900 تورگره بافته از موادنسجي سنتتيک يامصنوعي( با ستثناء تورماهيگيري ). 8,000 2,851,816,000 Rls. 88,000 $
41 8 1395 غرب تهران ازبكستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 55,000 2,786,608,000 Rls. 88,000 $
42 7 1395 غرب تهران ازبكستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 4,540 2,768,383,170 Rls. 88,137 $
43 5 1395 غرب تهران ازبكستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 22,290 2,764,217,280 Rls. 89,160 $
44 11 1395 غرب تهران ازبكستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 23,000 2,739,697,250 Rls. 84,650 $
45 3 1395 غرب تهران ازبكستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 53,720 2,619,816,960 Rls. 85,952 $
46 10 1395 غرب تهران ازبكستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,154 2,605,890,184 Rls. 80,558 $
47 12 1395 غرب تهران ازبكستان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 22,100 2,506,681,450 Rls. 77,350 $
48 8 1395 غرب تهران ازبكستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 12,350 2,477,256,000 Rls. 78,000 $
49 12 1395 غرب تهران ازبكستان 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 15,700 2,476,582,400 Rls. 76,400 $
50 1 1395 غرب تهران ازبكستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 7,350 2,448,542,250 Rls. 80,850 $
51 7 1395 غرب تهران ازبكستان 29411010 ک ک ک آمپيکسيلين تري هيدرات 4,300 2,422,998,810 Rls. 77,141 $
52 2 1395 غرب تهران ازبكستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 45,000 2,370,918,550 Rls. 78,150 $
53 10 1395 غرب تهران ازبكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 60,949 2,363,820,160 Rls. 73,138 $
54 11 1395 غرب تهران ازبكستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 46,000 2,332,894,212 Rls. 72,083 $
55 4 1395 غرب تهران ازبكستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 45,000 2,316,755,360 Rls. 75,562 $
56 9 1395 غرب تهران ازبكستان 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 22,100 2,131,611,300 Rls. 66,300 $
57 10 1395 غرب تهران ازبكستان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 19,000 2,108,119,160 Rls. 65,170 $
58 3 1395 غرب تهران ازبكستان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,920 2,055,441,600 Rls. 67,680 $
59 5 1395 غرب تهران ازبكستان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 8,850 2,009,762,402 Rls. 64,919 $
60 9 1395 غرب تهران ازبكستان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 6,500 2,009,437,500 Rls. 62,500 $
61 7 1395 غرب تهران ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 15,500 1,893,900,000 Rls. 60,000 $
62 9 1395 غرب تهران ازبكستان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 17,747 1,879,963,197 Rls. 58,681 $
63 1 1395 غرب تهران ازبكستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 45,000 1,878,338,700 Rls. 62,100 $
64 11 1395 غرب تهران ازبكستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 14,350 1,857,693,600 Rls. 57,400 $
65 2 1395 غرب تهران ازبكستان 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 3,300 1,773,076,500 Rls. 58,500 $
66 8 1395 غرب تهران ازبكستان 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 16,200 1,736,116,200 Rls. 54,600 $
67 4 1395 غرب تهران ازبكستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 14,000 1,724,240,000 Rls. 56,000 $
68 4 1395 غرب تهران ازبكستان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 13,920 1,718,563,200 Rls. 55,680 $
69 9 1395 غرب تهران ازبكستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 11,000 1,700,823,000 Rls. 53,000 $
70 3 1395 غرب تهران ازبكستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 46,540 1,684,016,154 Rls. 55,239 $
71 7 1395 غرب تهران ازبكستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 8,779 1,646,260,920 Rls. 52,412 $
72 12 1395 غرب تهران ازبكستان 30039010 ساير داروها ي غيرمذكور غيرازخرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,112 1,640,573,760 Rls. 50,610 $
73 5 1395 غرب تهران ازبكستان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 15,797 1,640,331,303 Rls. 52,793 $
74 12 1395 غرب تهران ازبكستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 1,626,874,200 Rls. 50,175 $
75 12 1395 غرب تهران ازبكستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,000 1,589,151,520 Rls. 49,060 $
76 7 1395 غرب تهران ازبكستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 12,330 1,554,418,440 Rls. 49,320 $
77 6 1395 غرب تهران ازبكستان 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 15,500 1,514,156,700 Rls. 48,300 $
78 3 1395 غرب تهران ازبكستان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 11,000 1,336,365,120 Rls. 43,844 $
79 7 1395 غرب تهران ازبكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 60,000 1,321,362,000 Rls. 42,000 $
80 5 1395 غرب تهران ازبكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 60,000 1,300,236,000 Rls. 42,000 $
81 6 1395 غرب تهران ازبكستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 1,290,403,213 Rls. 41,163 $
82 4 1395 غرب تهران ازبكستان 51061000 نخ ا ز پشم حلاجي شده, آماده نشده برا ي خرده فروشي , دا را ي 85 درصد يا بيشتر پشم. 13,850 1,279,324,500 Rls. 41,550 $
83 3 1395 غرب تهران ازبكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 60,000 1,278,438,000 Rls. 42,000 $
84 1 1395 غرب تهران ازبكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 60,000 1,271,550,000 Rls. 42,000 $
85 5 1395 غرب تهران ازبكستان 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 12,780 1,270,401,000 Rls. 41,100 $
86 5 1395 غرب تهران ازبكستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 1,235,838,450 Rls. 39,925 $
87 1 1395 غرب تهران ازبكستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 10,165 1,231,388,100 Rls. 40,660 $
88 2 1395 غرب تهران ازبكستان 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 41,250 1,222,473,896 Rls. 40,351 $
89 10 1395 غرب تهران ازبكستان 30039010 ساير داروها ي غيرمذكور غيرازخرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,000 1,180,766,696 Rls. 36,502 $
90 10 1395 غرب تهران ازبكستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 22,480 1,171,276,800 Rls. 36,240 $
91 3 1395 غرب تهران ازبكستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 1,167,772,500 Rls. 38,250 $
92 6 1395 غرب تهران ازبكستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 22,980 1,149,110,304 Rls. 36,768 $
93 7 1395 غرب تهران ازبكستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 23,060 1,077,287,562 Rls. 34,242 $
94 5 1395 غرب تهران ازبكستان 51061000 نخ ا ز پشم حلاجي شده, آماده نشده برا ي خرده فروشي , دا را ي 85 درصد يا بيشتر پشم. 11,250 1,043,212,500 Rls. 33,750 $
95 12 1395 غرب تهران ازبكستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 894 1,023,178,624 Rls. 31,564 $
96 2 1395 غرب تهران ازبكستان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 8,427 1,021,655,772 Rls. 33,708 $
97 8 1395 غرب تهران ازبكستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 4,600 890,588,000 Rls. 28,000 $
98 5 1395 غرب تهران ازبكستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 22,700 852,961,450 Rls. 27,595 $
99 5 1395 غرب تهران ازبكستان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,840 847,010,880 Rls. 27,360 $
100 4 1395 غرب تهران ازبكستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 20,256 844,284,000 Rls. 27,600 $
مجموع کل
530,276,483,032 ريال
مجموع کل
16,915,032 دلار