آمار کل " صادرات به" کشور (اروگوئه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 غرب تهران اروگوئه 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 98,360 75,688,268,800 Rls. 2,341,840 $
2 4 1395 غرب تهران اروگوئه 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 24,400 14,599,522,520 Rls. 475,880 $
3 4 1395 غرب تهران اروگوئه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,800 5,092,789,160 Rls. 165,404 $
4 4 1395 غرب تهران اروگوئه 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 800 3,628,509,130 Rls. 117,847 $
5 7 1395 غرب تهران اروگوئه 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 820 719,508,870 Rls. 22,907 $
6 7 1395 غرب تهران اروگوئه 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 450 273,298,410 Rls. 8,701 $
مجموع کل
100,001,896,890 ريال
مجموع کل
3,132,579 دلار
[1]