آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 غرب تهران ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 88,250 8,411,074,350 Rls. 264,750 $
2 9 1395 غرب تهران ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 69,540 6,697,716,120 Rls. 208,620 $
3 7 1395 غرب تهران ارمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 21,100 6,426,203,310 Rls. 204,591 $
4 5 1395 غرب تهران ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 58,000 5,381,752,800 Rls. 174,000 $
5 11 1395 غرب تهران ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 54,880 5,330,380,980 Rls. 164,640 $
6 8 1395 غرب تهران ارمنستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 74,360 4,494,753,222 Rls. 141,286 $
7 6 1395 غرب تهران ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 44,250 4,150,778,850 Rls. 132,750 $
8 1 1395 غرب تهران ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 43,507 3,949,631,385 Rls. 130,521 $
9 7 1395 غرب تهران ارمنستان 60011000 پارچه هاي پرزبلند,کشباف ياقلاب باف. 6,000 3,403,836,000 Rls. 108,000 $
10 11 1395 غرب تهران ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 20,640 3,340,068,000 Rls. 103,200 $
11 8 1395 غرب تهران ارمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 14,200 3,176,828,118 Rls. 100,323 $
12 7 1395 غرب تهران ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 32,330 3,055,237,830 Rls. 96,990 $
13 2 1395 غرب تهران ارمنستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 48,938 2,774,840,936 Rls. 91,591 $
14 9 1395 غرب تهران ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 18,798 2,714,609,781 Rls. 84,591 $
15 3 1395 غرب تهران ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 28,580 2,614,536,000 Rls. 85,770 $
16 5 1395 غرب تهران ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 97,020 2,519,305,470 Rls. 81,405 $
17 9 1395 غرب تهران ارمنستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 8,550 2,467,786,500 Rls. 76,950 $
18 12 1395 غرب تهران ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 24,180 2,350,786,080 Rls. 72,540 $
19 2 1395 غرب تهران ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 24,950 2,268,560,400 Rls. 74,850 $
20 5 1395 غرب تهران ارمنستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 38,030 2,231,956,066 Rls. 72,151 $
21 6 1395 غرب تهران ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 23,600 2,219,509,200 Rls. 70,800 $
22 10 1395 غرب تهران ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 22,800 2,204,258,400 Rls. 68,400 $
23 7 1395 غرب تهران ارمنستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 40,253 2,192,314,013 Rls. 69,630 $
24 6 1395 غرب تهران ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 63,185 2,075,704,728 Rls. 66,344 $
25 3 1395 غرب تهران ارمنستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 22,500 2,054,632,500 Rls. 67,500 $
26 12 1395 غرب تهران ارمنستان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,906 2,022,220,840 Rls. 62,420 $
27 4 1395 غرب تهران ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 21,700 1,991,409,000 Rls. 65,100 $
28 2 1395 غرب تهران ارمنستان 54034900 ساير نخ مصنوعي چندلاياکابله, که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 19,901 1,810,612,881 Rls. 59,703 $
29 9 1395 غرب تهران ارمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 22,258 1,785,735,786 Rls. 55,646 $
30 12 1395 غرب تهران ارمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 36,810 1,737,572,512 Rls. 53,615 $
31 5 1395 غرب تهران ارمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 21,947 1,695,938,970 Rls. 54,867 $
32 6 1395 غرب تهران ارمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 21,214 1,662,500,168 Rls. 53,032 $
33 3 1395 غرب تهران ارمنستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 21,440 1,634,049,600 Rls. 53,600 $
34 2 1395 غرب تهران ارمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 20,850 1,579,856,625 Rls. 52,125 $
35 2 1395 غرب تهران ارمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 19,935 1,570,945,779 Rls. 51,831 $
36 9 1395 غرب تهران ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 55,982 1,439,291,886 Rls. 44,786 $
37 7 1395 غرب تهران ارمنستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 38,052 1,439,160,771 Rls. 45,663 $
38 2 1395 غرب تهران ارمنستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 21,440 1,366,433,376 Rls. 45,024 $
39 5 1395 غرب تهران ارمنستان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 7,282 1,341,144,000 Rls. 43,200 $
40 7 1395 غرب تهران ارمنستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 15,229 1,317,284,532 Rls. 41,796 $
41 2 1395 غرب تهران ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 14,400 1,311,076,800 Rls. 43,200 $
42 11 1395 غرب تهران ارمنستان 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 6,200 1,307,424,800 Rls. 40,400 $
43 4 1395 غرب تهران ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 34,900 1,285,417,200 Rls. 41,880 $
44 3 1395 غرب تهران ارمنستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 16,638 1,275,268,630 Rls. 41,771 $
45 12 1395 غرب تهران ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 47,706 1,264,027,821 Rls. 39,006 $
46 9 1395 غرب تهران ارمنستان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,935 1,254,758,954 Rls. 39,126 $
47 6 1395 غرب تهران ارمنستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 15,753 1,226,158,570 Rls. 39,382 $
48 8 1395 غرب تهران ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 49,920 1,153,312,205 Rls. 36,465 $
49 1 1395 غرب تهران ارمنستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 14,823 1,122,687,825 Rls. 37,083 $
50 2 1395 غرب تهران ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 48,400 1,115,618,900 Rls. 36,800 $
51 12 1395 غرب تهران ارمنستان 39069080 رزينهاي ا لکريليک ا مولسيوني مخصوص رنگ ترا فيک 16,800 1,088,707,200 Rls. 33,600 $
52 8 1395 غرب تهران ارمنستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 20,160 1,085,257,152 Rls. 34,272 $
53 12 1395 غرب تهران ارمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 11,100 1,059,905,952 Rls. 32,697 $
54 1 1395 غرب تهران ارمنستان 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 17,350 1,050,542,500 Rls. 34,700 $
55 12 1395 غرب تهران ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 40,142 1,035,337,447 Rls. 31,951 $
56 12 1395 غرب تهران ارمنستان 32041610 --- گرانول مستربچ 87,000 1,022,645,600 Rls. 31,550 $
57 4 1395 غرب تهران ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 49,820 1,001,525,020 Rls. 32,678 $
58 10 1395 غرب تهران ارمنستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 15,292 989,941,127 Rls. 30,583 $
59 12 1395 غرب تهران ارمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 9,120 886,655,520 Rls. 27,360 $
60 12 1395 غرب تهران ارمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 37,420 842,776,442 Rls. 26,006 $
61 5 1395 غرب تهران ارمنستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 14,409 834,574,805 Rls. 26,918 $
62 2 1395 غرب تهران ارمنستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 6,795 824,885,820 Rls. 27,180 $
63 12 1395 غرب تهران ارمنستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,195 824,112,468 Rls. 25,434 $
64 8 1395 غرب تهران ارمنستان 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 5,160 816,982,800 Rls. 25,800 $
65 3 1395 غرب تهران ارمنستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 13,205 805,104,774 Rls. 26,409 $
66 9 1395 غرب تهران ارمنستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,650 796,701,780 Rls. 24,780 $
67 8 1395 غرب تهران ارمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 15,195 784,084,704 Rls. 24,608 $
68 6 1395 غرب تهران ارمنستان 34011150 صابون رختشويي 16,589 768,659,016 Rls. 24,568 $
69 4 1395 غرب تهران ارمنستان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 13,923 766,615,990 Rls. 25,061 $
70 9 1395 غرب تهران ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 111,293 758,071,956 Rls. 23,596 $
71 5 1395 غرب تهران ارمنستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 4,950 755,749,500 Rls. 24,450 $
72 4 1395 غرب تهران ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 117,856 749,210,280 Rls. 24,492 $
73 12 1395 غرب تهران ارمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 9,000 729,360,000 Rls. 22,500 $
74 4 1395 غرب تهران ارمنستان 34011150 صابون رختشويي 15,360 694,496,440 Rls. 22,748 $
75 9 1395 غرب تهران ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 30,150 690,828,537 Rls. 21,487 $
76 1 1395 غرب تهران ارمنستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 7,565 687,091,125 Rls. 22,695 $
77 1 1395 غرب تهران ارمنستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 14,000 677,824,000 Rls. 22,400 $
78 1 1395 غرب تهران ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 29,220 663,147,900 Rls. 21,915 $
79 12 1395 غرب تهران ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,805 661,282,680 Rls. 20,415 $
80 6 1395 غرب تهران ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 30,000 658,329,000 Rls. 21,000 $
81 8 1395 غرب تهران ارمنستان 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 17,300 657,386,160 Rls. 20,760 $
82 4 1395 غرب تهران ارمنستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,410 654,211,454 Rls. 21,196 $
83 9 1395 غرب تهران ارمنستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 19,860 653,211,867 Rls. 20,317 $
84 8 1395 غرب تهران ارمنستان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,640 646,334,726 Rls. 20,411 $
85 5 1395 غرب تهران ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 28,900 642,516,700 Rls. 20,710 $
86 1 1395 غرب تهران ارمنستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 20,620 638,862,075 Rls. 21,095 $
87 6 1395 غرب تهران ارمنستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 19,955 637,967,489 Rls. 20,413 $
88 2 1395 غرب تهران ارمنستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 20,500 635,987,517 Rls. 20,971 $
89 8 1395 غرب تهران ارمنستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 19,590 634,586,640 Rls. 20,040 $
90 5 1395 غرب تهران ارمنستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 19,584 620,163,390 Rls. 20,035 $
91 8 1395 غرب تهران ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 21,600 618,133,680 Rls. 19,440 $
92 3 1395 غرب تهران ارمنستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 19,740 614,715,605 Rls. 20,195 $
93 3 1395 غرب تهران ارمنستان 32091060 لاکهاو ورني هاولعابها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 20,000 609,720,000 Rls. 20,000 $
94 11 1395 غرب تهران ارمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 20,000 605,487,300 Rls. 18,700 $
95 5 1395 غرب تهران ارمنستان 27101950 روغن صنعتي 48,480 600,337,536 Rls. 19,392 $
96 5 1395 غرب تهران ارمنستان 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 5,294 572,731,390 Rls. 18,529 $
97 11 1395 غرب تهران ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 25,200 570,884,160 Rls. 17,640 $
98 7 1395 غرب تهران ارمنستان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,858 562,518,590 Rls. 17,880 $
99 3 1395 غرب تهران ارمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 11,909 561,256,770 Rls. 18,409 $
100 11 1395 غرب تهران ارمنستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 7,900 536,885,580 Rls. 16,590 $
مجموع کل
162,501,275,634 ريال
مجموع کل
5,176,290 دلار