آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 101,034 261,179,430,000 Rls. 8,086,676 $
2 9 1395 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 125,484 172,527,341,634 Rls. 5,368,472 $
3 11 1395 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 138,970 163,557,104,436 Rls. 5,053,254 $
4 6 1395 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 114,967 160,668,664,048 Rls. 5,151,888 $
5 9 1395 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 136,744 151,616,810,058 Rls. 4,718,609 $
6 8 1395 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 121,949 149,081,117,358 Rls. 4,691,014 $
7 10 1395 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 115,968 144,882,802,026 Rls. 4,479,864 $
8 9 1395 غرب تهران آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 50,523 144,283,309,704 Rls. 4,493,983 $
9 2 1395 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 102,402 143,181,537,282 Rls. 4,720,658 $
10 5 1395 غرب تهران آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 50,625 141,745,939,654 Rls. 4,571,551 $
11 8 1395 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 69,884 134,591,696,650 Rls. 4,235,667 $
12 7 1395 غرب تهران آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 48,184 132,783,386,860 Rls. 4,217,576 $
13 7 1395 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 93,178 132,148,325,584 Rls. 4,198,074 $
14 5 1395 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 100,048 129,124,465,932 Rls. 4,167,137 $
15 3 1395 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 92,072 122,892,913,612 Rls. 4,033,437 $
16 4 1395 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 92,535 114,081,554,310 Rls. 3,715,346 $
17 12 1395 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 91,642 113,529,471,706 Rls. 3,503,570 $
18 2 1395 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 49,131 108,489,143,686 Rls. 3,577,994 $
19 6 1395 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 71,628 105,877,737,345 Rls. 3,380,547 $
20 6 1395 غرب تهران آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 36,718 99,919,897,607 Rls. 3,200,318 $
21 12 1395 غرب تهران آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 33,412 98,364,586,401 Rls. 3,035,067 $
22 2 1395 غرب تهران آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 29,327 81,774,872,745 Rls. 2,694,959 $
23 4 1395 غرب تهران آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 28,307 73,737,693,778 Rls. 2,408,607 $
24 10 1395 غرب تهران آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 23,137 73,008,614,588 Rls. 2,255,162 $
25 8 1395 غرب تهران آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 26,818 65,405,852,979 Rls. 2,060,924 $
26 1 1395 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 46,946 64,251,257,910 Rls. 2,123,553 $
27 2 1395 غرب تهران آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 248,000 62,593,733,000 Rls. 2,064,560 $
28 3 1395 غرب تهران آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 20,819 56,719,593,511 Rls. 1,860,879 $
29 3 1395 غرب تهران آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 198,600 52,249,415,300 Rls. 1,716,532 $
30 5 1395 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 36,536 50,843,605,328 Rls. 1,641,468 $
31 12 1395 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 37,588 49,018,784,309 Rls. 1,512,753 $
32 1 1395 غرب تهران آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 17,533 41,876,046,017 Rls. 1,382,947 $
33 11 1395 غرب تهران آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 13,226 41,742,129,977 Rls. 1,289,173 $
34 3 1395 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 35,286 40,314,241,191 Rls. 1,324,700 $
35 11 1395 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 32,965 39,242,750,065 Rls. 1,212,515 $
36 7 1395 غرب تهران آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 39,711 39,028,908,951 Rls. 1,241,871 $
37 12 1395 غرب تهران آلمان 84212940 فيلتر( صافي دياليز) 32,191 38,914,558,576 Rls. 1,200,713 $
38 5 1395 غرب تهران آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 66,000 33,694,386,000 Rls. 1,089,000 $
39 10 1395 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 15,209 26,163,020,316 Rls. 809,130 $
40 9 1395 غرب تهران آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 96,000 24,636,672,000 Rls. 768,000 $
41 4 1395 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 28,473 24,101,161,660 Rls. 786,254 $
42 4 1395 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 13,397 23,145,862,150 Rls. 757,367 $
43 6 1395 غرب تهران آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 44,000 22,580,778,000 Rls. 726,000 $
44 3 1395 غرب تهران آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 44,000 22,115,775,000 Rls. 726,000 $
45 10 1395 غرب تهران آلمان 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 20,160 20,529,420,750 Rls. 634,500 $
46 9 1395 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 22,292 19,899,329,619 Rls. 618,897 $
47 1 1395 غرب تهران آلمان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 75,400 19,036,541,300 Rls. 628,728 $
48 12 1395 غرب تهران آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 72,000 18,663,552,000 Rls. 576,000 $
49 11 1395 غرب تهران آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 72,000 18,644,160,000 Rls. 576,000 $
50 12 1395 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 21,018 17,885,078,400 Rls. 551,600 $
51 9 1395 غرب تهران آلمان 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 21,027 15,270,626,925 Rls. 475,675 $
52 8 1395 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 15,297 13,220,657,424 Rls. 415,658 $
53 11 1395 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 12,678 12,561,517,051 Rls. 387,955 $
54 10 1395 غرب تهران آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 12,429,696,000 Rls. 384,000 $
55 7 1395 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 12,586 12,341,836,569 Rls. 392,305 $
56 2 1395 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 12,582 12,247,897,209 Rls. 404,101 $
57 5 1395 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 13,217 12,193,825,406 Rls. 393,818 $
58 4 1395 غرب تهران آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 11,799,360,000 Rls. 384,000 $
59 12 1395 غرب تهران آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 11,758,296,000 Rls. 363,000 $
60 10 1395 غرب تهران آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 11,732,160,000 Rls. 363,000 $
61 9 1395 غرب تهران آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 11,670,813,000 Rls. 363,000 $
62 10 1395 غرب تهران آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 12,368 11,268,960,290 Rls. 348,460 $
63 2 1395 غرب تهران آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 11,016,687,000 Rls. 363,000 $
64 6 1395 غرب تهران آلمان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 19,737 11,012,752,164 Rls. 352,236 $
65 12 1395 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 10,947 10,966,785,158 Rls. 338,459 $
66 3 1395 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 12,042 10,691,755,502 Rls. 351,174 $
67 8 1395 غرب تهران آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 13,100 10,370,615,000 Rls. 327,500 $
68 2 1395 غرب تهران آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 22,158 10,049,767,860 Rls. 331,140 $
69 5 1395 غرب تهران آلمان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 22,904 9,736,777,720 Rls. 314,620 $
70 5 1395 غرب تهران آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 23,536 9,578,440,740 Rls. 309,630 $
71 3 1395 غرب تهران آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 20,403 9,328,251,600 Rls. 306,045 $
72 6 1395 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 9,344 8,847,409,437 Rls. 283,053 $
73 1 1395 غرب تهران آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 16,000 7,991,527,500 Rls. 264,000 $
74 6 1395 غرب تهران آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 10,000 7,767,750,000 Rls. 250,000 $
75 6 1395 غرب تهران آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,480 7,129,684,384 Rls. 228,128 $
76 5 1395 غرب تهران آلمان 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 10,275 6,356,507,082 Rls. 205,107 $
77 12 1395 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 6,688 6,324,977,504 Rls. 195,119 $
78 1 1395 غرب تهران آلمان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 10,342 6,258,978,400 Rls. 206,840 $
79 8 1395 غرب تهران آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,105,024,000 Rls. 192,000 $
80 5 1395 غرب تهران آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 9,640 5,968,702,400 Rls. 192,800 $
81 6 1395 غرب تهران آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 5,965,632,000 Rls. 192,000 $
82 9 1395 غرب تهران آلمان 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 7,316 5,869,898,550 Rls. 182,900 $
83 11 1395 غرب تهران آلمان 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 6,650 5,451,622,875 Rls. 168,375 $
84 6 1395 غرب تهران آلمان 13019040 كتيرا 10,324 5,286,729,720 Rls. 169,740 $
85 11 1395 غرب تهران آلمان 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 8,000 5,180,640,000 Rls. 160,000 $
86 9 1395 غرب تهران آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 6,400 5,125,920,000 Rls. 160,000 $
87 5 1395 غرب تهران آلمان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 11,558 5,027,660,652 Rls. 161,812 $
88 11 1395 غرب تهران آلمان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 4,777 4,626,271,980 Rls. 142,945 $
89 12 1395 غرب تهران آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 4,689 4,560,120,800 Rls. 140,675 $
90 12 1395 غرب تهران آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 8,170 4,350,583,776 Rls. 134,211 $
91 12 1395 غرب تهران آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 4,225 4,108,728,000 Rls. 126,750 $
92 4 1395 غرب تهران آلمان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 12,425 3,834,976,250 Rls. 124,250 $
93 2 1395 غرب تهران آلمان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 12,651 3,834,391,590 Rls. 126,510 $
94 11 1395 غرب تهران آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 14,358 3,407,926,329 Rls. 105,302 $
95 12 1395 غرب تهران آلمان 13012000 صمغ عربي طبيعي 3,463 3,367,698,240 Rls. 103,890 $
96 11 1395 غرب تهران آلمان 13019040 كتيرا 10,256 3,319,046,720 Rls. 102,560 $
97 1 1395 غرب تهران آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 7,791 3,252,963,671 Rls. 107,447 $
98 10 1395 غرب تهران آلمان 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 4,050 3,148,411,000 Rls. 97,300 $
99 12 1395 غرب تهران آلمان 13019040 كتيرا 9,641 3,125,226,560 Rls. 96,410 $
100 10 1395 غرب تهران آلمان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 9,071 2,931,747,200 Rls. 90,710 $
مجموع کل
4,476,119,266,551 ريال
مجموع کل
142,219,104 دلار