آمار کل " صادرات به" کشور (ژاپن) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 شهيدرجايي ژاپن 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 142,560 13,233,274,560 Rls. 427,680 $
2 11 1395 شهيدرجايي ژاپن 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 118,800 11,534,458,320 Rls. 356,400 $
3 11 1395 شهيدرجايي ژاپن 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 18,950,000 7,362,984,600 Rls. 227,400 $
4 10 1395 شهيدرجايي ژاپن 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 71,280 6,911,308,800 Rls. 213,840 $
5 9 1395 شهيدرجايي ژاپن 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 64,860 6,635,283,000 Rls. 206,900 $
6 11 1395 شهيدرجايي ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 13,790 6,190,262,280 Rls. 191,270 $
7 10 1395 شهيدرجايي ژاپن 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 43,944 5,428,123,207 Rls. 168,043 $
8 8 1395 شهيدرجايي ژاپن 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 47,520 4,514,304,960 Rls. 142,560 $
9 3 1395 شهيدرجايي ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 9,000 4,509,945,000 Rls. 148,500 $
10 6 1395 شهيدرجايي ژاپن 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 47,520 4,469,113,440 Rls. 142,560 $
11 3 1395 شهيدرجايي ژاپن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 16,000 4,389,120,000 Rls. 144,000 $
12 2 1395 شهيدرجايي ژاپن 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 47,520 4,317,429,600 Rls. 142,560 $
13 10 1395 شهيدرجايي ژاپن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 11,800 3,705,528,040 Rls. 114,460 $
14 3 1395 شهيدرجايي ژاپن 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 118,700 3,274,810,920 Rls. 107,580 $
15 6 1395 شهيدرجايي ژاپن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 11,500 3,215,848,500 Rls. 103,500 $
16 6 1395 شهيدرجايي ژاپن 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 17,840 2,949,636,495 Rls. 94,737 $
17 2 1395 شهيدرجايي ژاپن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,150 2,766,534,750 Rls. 91,350 $
18 8 1395 شهيدرجايي ژاپن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 8,050 2,488,022,355 Rls. 78,085 $
19 1 1395 شهيدرجايي ژاپن 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 20,000 2,359,266,000 Rls. 78,000 $
20 12 1395 شهيدرجايي ژاپن 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 23,760 2,310,612,480 Rls. 71,280 $
21 7 1395 شهيدرجايي ژاپن 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 23,760 2,246,531,760 Rls. 71,280 $
22 1 1395 شهيدرجايي ژاپن 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 23,760 2,158,714,800 Rls. 71,280 $
23 2 1395 شهيدرجايي ژاپن 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 69,473 2,006,221,208 Rls. 66,200 $
24 8 1395 شهيدرجايي ژاپن 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 12,500 1,748,835,000 Rls. 55,000 $
25 12 1395 شهيدرجايي ژاپن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,100 1,603,619,520 Rls. 49,470 $
26 7 1395 شهيدرجايي ژاپن 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 306,410 1,351,984,749 Rls. 42,897 $
27 5 1395 شهيدرجايي ژاپن 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 9,000 1,196,217,000 Rls. 38,700 $
28 12 1395 شهيدرجايي ژاپن 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 50,000 1,053,520,000 Rls. 32,500 $
29 7 1395 شهيدرجايي ژاپن 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 8,300 1,020,205,290 Rls. 32,370 $
30 12 1395 شهيدرجايي ژاپن 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 11,882 908,304,072 Rls. 28,041 $
31 9 1395 شهيدرجايي ژاپن 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 11,375 896,016,219 Rls. 27,869 $
32 3 1395 شهيدرجايي ژاپن 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 6,570 861,259,986 Rls. 28,251 $
33 11 1395 شهيدرجايي ژاپن 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 97,810 791,388,980 Rls. 24,452 $
34 9 1395 شهيدرجايي ژاپن 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 82,350 787,175,415 Rls. 24,705 $
35 8 1395 شهيدرجايي ژاپن 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 98,810 782,245,198 Rls. 24,703 $
36 4 1395 شهيدرجايي ژاپن 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 98,540 752,106,550 Rls. 24,635 $
37 7 1395 شهيدرجايي ژاپن 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 79,472 751,396,797 Rls. 23,841 $
38 9 1395 شهيدرجايي ژاپن 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 21,630 709,850,574 Rls. 22,074 $
39 10 1395 شهيدرجايي ژاپن 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 18,360 652,734,720 Rls. 20,196 $
40 12 1395 شهيدرجايي ژاپن 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 78,880 638,770,240 Rls. 19,720 $
41 5 1395 شهيدرجايي ژاپن 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 79,665 615,603,560 Rls. 19,916 $
42 3 1395 شهيدرجايي ژاپن 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 76,600 583,806,900 Rls. 19,150 $
43 10 1395 شهيدرجايي ژاپن 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 20,000 546,567,000 Rls. 17,000 $
44 4 1395 شهيدرجايي ژاپن 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 3,188 539,871,860 Rls. 17,534 $
45 10 1395 شهيدرجايي ژاپن 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 12,575 529,217,778 Rls. 16,347 $
46 8 1395 شهيدرجايي ژاپن 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 66,680 423,444,672 Rls. 13,336 $
47 11 1395 شهيدرجايي ژاپن 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 16,500 411,184,620 Rls. 12,705 $
48 4 1395 شهيدرجايي ژاپن 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 20,400 375,510,960 Rls. 12,240 $
49 2 1395 شهيدرجايي ژاپن 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 6,981 285,405,840 Rls. 9,424 $
50 3 1395 شهيدرجايي ژاپن 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 10,000 257,966,500 Rls. 8,500 $
51 10 1395 شهيدرجايي ژاپن 08109020 زرشك تازه 4,800 233,056,800 Rls. 7,200 $
52 7 1395 شهيدرجايي ژاپن 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 41,840 219,124,230 Rls. 6,942 $
53 11 1395 شهيدرجايي ژاپن 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 8,000 207,136,000 Rls. 6,400 $
54 10 1395 شهيدرجايي ژاپن 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,810 197,351,904 Rls. 6,096 $
55 10 1395 شهيدرجايي ژاپن 20029010 رب گوجه فرنگي 4,000 194,214,000 Rls. 6,000 $
56 8 1395 شهيدرجايي ژاپن 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 15,200 175,182,774 Rls. 5,498 $
57 6 1395 شهيدرجايي ژاپن 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 5,000 148,451,750 Rls. 4,750 $
58 10 1395 شهيدرجايي ژاپن 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 2,208 125,093,136 Rls. 3,864 $
59 3 1395 شهيدرجايي ژاپن 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 2,007 106,659,440 Rls. 3,512 $
60 10 1395 شهيدرجايي ژاپن 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,300 75,743,460 Rls. 2,340 $
61 2 1395 شهيدرجايي ژاپن 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 499 67,989,825 Rls. 2,245 $
62 10 1395 شهيدرجايي ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 158 66,496,196 Rls. 2,054 $
63 3 1395 شهيدرجايي ژاپن 25081000 بنتونيت 20,000 54,954,000 Rls. 1,800 $
64 10 1395 شهيدرجايي ژاپن 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 500 45,802,135 Rls. 1,415 $
65 5 1395 شهيدرجايي ژاپن 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 6,500 26,221,426 Rls. 847 $
66 9 1395 شهيدرجايي ژاپن 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 800 20,538,240 Rls. 640 $
67 11 1395 شهيدرجايي ژاپن 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 250 19,807,380 Rls. 612 $
68 11 1395 شهيدرجايي ژاپن 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 240 17,541,830 Rls. 542 $
69 11 1395 شهيدرجايي ژاپن 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 1,320 16,344,325 Rls. 505 $
70 11 1395 شهيدرجايي ژاپن 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,700 11,003,760 Rls. 340 $
71 6 1395 شهيدرجايي ژاپن 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 210 10,501,008 Rls. 336 $
72 11 1395 شهيدرجايي ژاپن 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 125 6,473,000 Rls. 200 $
73 10 1395 شهيدرجايي ژاپن 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 21,000 3,396,540 Rls. 105 $
74 11 1395 شهيدرجايي ژاپن 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 19,620 3,174,908 Rls. 98 $
75 3 1395 شهيدرجايي ژاپن 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 3,500 548,640 Rls. 18 $
مجموع کل
132,104,351,782 ريال
مجموع کل
4,189,400 دلار
[1]