آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,681,703,453 2,268,945,367,107 Rls. 70,105,915 $
2 12 1395 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,681,287,159 2,146,484,400,976 Rls. 66,267,461 $
3 10 1395 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,657,760,739 1,861,563,737,360 Rls. 57,621,312 $
4 8 1395 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,452,415,158 1,767,614,588,138 Rls. 55,728,053 $
5 2 1395 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 11,921,308 1,752,686,880,483 Rls. 57,818,342 $
6 10 1395 شهيدرجايي چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 44,618,250 1,584,953,207,501 Rls. 49,013,616 $
7 5 1395 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,269,321,833 1,531,116,501,828 Rls. 49,485,686 $
8 12 1395 شهيدرجايي چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 23,810,927 1,438,034,509,340 Rls. 44,375,657 $
9 9 1395 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,289,530,304 1,381,719,891,036 Rls. 43,091,347 $
10 11 1395 شهيدرجايي چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 33,890,250 1,344,699,635,898 Rls. 41,544,598 $
11 4 1395 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,073,398,040 1,235,836,662,363 Rls. 40,339,584 $
12 3 1395 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,050,861,272 1,186,239,177,139 Rls. 39,001,561 $
13 2 1395 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 910,100,000 1,168,596,338,350 Rls. 38,569,750 $
14 7 1395 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 958,052,227 1,068,766,974,092 Rls. 34,062,050 $
15 9 1395 شهيدرجايي چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 28,137,000 955,390,973,106 Rls. 29,750,938 $
16 2 1395 شهيدرجايي چين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 26,712,000 890,803,821,600 Rls. 29,383,200 $
17 3 1395 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 5,939,128 878,354,825,874 Rls. 28,804,769 $
18 12 1395 شهيدرجايي چين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 23,460,000 839,102,472,150 Rls. 25,895,250 $
19 11 1395 شهيدرجايي چين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 22,593,000 807,921,428,896 Rls. 24,961,571 $
20 3 1395 شهيدرجايي چين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 23,952,000 803,265,127,258 Rls. 26,373,622 $
21 1 1395 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 705,545,942 791,535,349,740 Rls. 26,166,607 $
22 9 1395 شهيدرجايي چين 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 21,135,418 761,491,741,940 Rls. 23,713,205 $
23 6 1395 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 725,850,000 751,145,251,070 Rls. 24,133,930 $
24 6 1395 شهيدرجايي چين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 22,200,000 742,607,166,601 Rls. 23,795,204 $
25 10 1395 شهيدرجايي چين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 20,505,570 715,479,339,479 Rls. 22,108,885 $
26 1 1395 شهيدرجايي چين 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 20,352,000 677,399,131,200 Rls. 22,387,200 $
27 5 1395 شهيدرجايي چين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 19,752,000 672,900,571,200 Rls. 21,727,200 $
28 10 1395 شهيدرجايي چين 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 24,117 663,589,909,665 Rls. 20,500,785 $
29 8 1395 شهيدرجايي چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 17,580,750 637,375,147,659 Rls. 20,052,847 $
30 9 1395 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 3,914,663 609,471,980,886 Rls. 18,986,114 $
31 7 1395 شهيدرجايي چين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 17,640,000 603,864,916,837 Rls. 19,166,717 $
32 4 1395 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 3,955,806 590,726,409,820 Rls. 19,185,658 $
33 4 1395 شهيدرجايي چين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 15,840,000 544,071,856,372 Rls. 17,714,338 $
34 12 1395 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 379,966,287 525,960,616,152 Rls. 16,226,566 $
35 8 1395 شهيدرجايي چين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 14,482,000 490,029,361,380 Rls. 15,379,260 $
36 6 1395 شهيدرجايي چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 13,632,000 484,491,153,600 Rls. 15,540,480 $
37 11 1395 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 2,944,081 462,090,299,066 Rls. 14,278,793 $
38 2 1395 شهيدرجايي چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 12,600,000 458,239,420,800 Rls. 15,120,000 $
39 7 1395 شهيدرجايي چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 12,792,000 457,850,479,230 Rls. 14,546,455 $
40 8 1395 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 2,960,233 457,646,632,173 Rls. 14,357,129 $
41 5 1395 شهيدرجايي چين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 84,052,567 452,717,767,868 Rls. 14,625,146 $
42 11 1395 شهيدرجايي چين 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 70,926,026 450,077,964,297 Rls. 13,905,359 $
43 1 1395 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 2,983,214 438,181,157,295 Rls. 14,468,587 $
44 1 1395 شهيدرجايي چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 12,068,090 437,021,507,790 Rls. 14,444,090 $
45 2 1395 شهيدرجايي چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 11,691,000 410,461,007,040 Rls. 13,545,360 $
46 10 1395 شهيدرجايي چين 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 60,798,545 394,964,233,657 Rls. 12,210,624 $
47 9 1395 شهيدرجايي چين 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 63,828,775 394,170,431,223 Rls. 12,922,702 $
48 7 1395 شهيدرجايي چين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 65,673,686 388,929,321,549 Rls. 12,390,317 $
49 4 1395 شهيدرجايي چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 11,088,000 382,212,595,584 Rls. 12,456,864 $
50 8 1395 شهيدرجايي چين 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 58,825,866 379,440,267,868 Rls. 11,946,315 $
51 5 1395 شهيدرجايي چين 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 10,246,500 363,360,991,529 Rls. 11,736,142 $
52 4 1395 شهيدرجايي چين 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 9,751,500 343,253,460,595 Rls. 11,169,184 $
53 5 1395 شهيدرجايي چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 9,552,000 337,270,769,280 Rls. 10,889,280 $
54 1 1395 شهيدرجايي چين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 63,957,039 336,573,048,644 Rls. 11,128,524 $
55 3 1395 شهيدرجايي چين 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 56,128,115 333,642,462,129 Rls. 10,957,420 $
56 11 1395 شهيدرجايي چين 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 49,479,654 320,321,358,170 Rls. 9,895,930 $
57 1 1395 شهيدرجايي چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 8,568,000 311,089,161,600 Rls. 10,281,600 $
58 12 1395 شهيدرجايي چين 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 48,321,995 311,066,624,423 Rls. 9,598,722 $
59 10 1395 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 1,975,251 310,093,951,823 Rls. 9,579,967 $
60 3 1395 شهيدرجايي چين 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 72,787,447 310,061,950,617 Rls. 10,190,240 $
61 5 1395 شهيدرجايي چين 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 47,687,490 303,945,587,929 Rls. 9,812,395 $
62 6 1395 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 1,976,520 300,515,338,578 Rls. 9,586,122 $
63 9 1395 شهيدرجايي چين 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 31,000,000 299,296,800,000 Rls. 9,300,000 $
64 6 1395 شهيدرجايي چين 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 48,417,404 296,195,334,524 Rls. 9,488,846 $
65 8 1395 شهيدرجايي چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 8,808,000 294,947,659,563 Rls. 9,256,745 $
66 8 1395 شهيدرجايي چين 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 65,660,211 292,023,711,679 Rls. 9,192,425 $
67 2 1395 شهيدرجايي چين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 52,341,417 276,003,973,089 Rls. 9,107,407 $
68 2 1395 شهيدرجايي چين 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 45,721,366 269,777,106,615 Rls. 8,896,980 $
69 12 1395 شهيدرجايي چين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 44,358,870 265,408,673,208 Rls. 8,187,459 $
70 11 1395 شهيدرجايي چين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 44,839,576 265,327,524,104 Rls. 8,196,319 $
71 8 1395 شهيدرجايي چين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 43,018,310 262,238,001,806 Rls. 8,244,618 $
72 3 1395 شهيدرجايي چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 7,512,000 260,957,026,080 Rls. 8,563,680 $
73 4 1395 شهيدرجايي چين 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 43,172,916 257,795,603,077 Rls. 8,399,390 $
74 7 1395 شهيدرجايي چين 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 42,348,088 257,688,542,772 Rls. 8,185,385 $
75 9 1395 شهيدرجايي چين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 43,468,797 254,975,744,604 Rls. 7,950,886 $
76 11 1395 شهيدرجايي چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 6,886,000 251,392,379,192 Rls. 7,766,961 $
77 12 1395 شهيدرجايي چين 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 54,844,294 248,778,003,834 Rls. 7,678,197 $
78 3 1395 شهيدرجايي چين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 43,015,185 248,669,236,980 Rls. 7,726,211 $
79 4 1395 شهيدرجايي چين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 43,978,815 237,888,286,494 Rls. 7,749,795 $
80 6 1395 شهيدرجايي چين 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 5,993,388 213,634,335,008 Rls. 6,846,148 $
81 7 1395 شهيدرجايي چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 6,048,000 210,712,359,926 Rls. 6,693,073 $
82 2 1395 شهيدرجايي چين 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 5,702,250 207,398,232,000 Rls. 6,842,700 $
83 6 1395 شهيدرجايي چين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 34,191,702 201,735,340,917 Rls. 6,467,974 $
84 5 1395 شهيدرجايي چين 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 44,948,505 195,118,509,255 Rls. 6,292,790 $
85 3 1395 شهيدرجايي چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 5,280,000 192,910,694,400 Rls. 6,336,000 $
86 4 1395 شهيدرجايي چين 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 44,147,691 190,208,492,070 Rls. 6,180,475 $
87 12 1395 شهيدرجايي چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 5,370,000 190,112,353,578 Rls. 5,868,002 $
88 12 1395 شهيدرجايي چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 1,636,245 185,582,970,052 Rls. 5,726,857 $
89 10 1395 شهيدرجايي چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 5,112,000 180,970,208,597 Rls. 5,590,869 $
90 1 1395 شهيدرجايي چين 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 41,817,410 177,107,568,910 Rls. 5,854,436 $
91 11 1395 شهيدرجايي چين 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 36,948,919 167,418,489,184 Rls. 5,172,846 $
92 11 1395 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 13,853,411 167,278,683,386 Rls. 5,168,144 $
93 12 1395 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 1,007,242 158,240,058,846 Rls. 4,885,123 $
94 10 1395 شهيدرجايي چين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 24,094,645 155,599,651,615 Rls. 4,807,861 $
95 7 1395 شهيدرجايي چين 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 11,000,000 155,341,296,000 Rls. 4,945,600 $
96 6 1395 شهيدرجايي چين 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 3,299,130 153,378,460,780 Rls. 4,905,806 $
97 7 1395 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 983,381 149,806,759,770 Rls. 4,769,397 $
98 10 1395 شهيدرجايي چين 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 33,086,750 149,382,349,689 Rls. 4,632,161 $
99 2 1395 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 12,696,585 147,637,956,226 Rls. 4,870,799 $
100 12 1395 شهيدرجايي چين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 4,080,000 144,656,400,000 Rls. 4,462,500 $
مجموع کل
55,253,028,992,682 ريال
مجموع کل
1,756,233,409 دلار