آمار کل " صادرات به" کشور (يمن) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 شهيدرجايي يمن 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 47,000 89,674,628,880 Rls. 2,942,081 $
2 10 1395 شهيدرجايي يمن 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 27,940 40,994,597,922 Rls. 1,272,097 $
3 2 1395 شهيدرجايي يمن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 153,292 27,888,336,691 Rls. 919,757 $
4 8 1395 شهيدرجايي يمن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 483,000 16,918,647,900 Rls. 531,300 $
5 11 1395 شهيدرجايي يمن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 336,000 11,967,093,600 Rls. 369,674 $
6 4 1395 شهيدرجايي يمن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 343,000 11,610,275,600 Rls. 377,300 $
7 3 1395 شهيدرجايي يمن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 343,000 11,471,617,850 Rls. 377,300 $
8 2 1395 شهيدرجايي يمن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 313,250 10,442,168,275 Rls. 344,575 $
9 10 1395 شهيدرجايي يمن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 255,500 9,093,723,100 Rls. 281,050 $
10 4 1395 شهيدرجايي يمن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 46,694 8,621,389,900 Rls. 280,166 $
11 9 1395 شهيدرجايي يمن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 43,008 8,275,599,360 Rls. 258,048 $
12 12 1395 شهيدرجايي يمن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 224,000 7,984,715,200 Rls. 246,400 $
13 12 1395 شهيدرجايي يمن 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 35,555 6,918,894,500 Rls. 213,500 $
14 4 1395 شهيدرجايي يمن 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 176,000 6,166,546,330 Rls. 201,587 $
15 9 1395 شهيدرجايي يمن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 171,500 6,043,780,050 Rls. 188,650 $
16 5 1395 شهيدرجايي يمن 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 719,805 4,449,834,510 Rls. 143,961 $
17 6 1395 شهيدرجايي يمن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 18,432 3,463,409,664 Rls. 110,592 $
18 2 1395 شهيدرجايي يمن 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 100,000 2,727,810,000 Rls. 90,000 $
19 6 1395 شهيدرجايي يمن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 56,000 1,917,916,000 Rls. 61,600 $
20 2 1395 شهيدرجايي يمن 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 25,960 1,715,811,064 Rls. 56,536 $
21 2 1395 شهيدرجايي يمن 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 39,170 950,326,872 Rls. 31,336 $
22 2 1395 شهيدرجايي يمن 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 134,000 923,881,728 Rls. 30,464 $
23 4 1395 شهيدرجايي يمن 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 11,712 790,475,114 Rls. 25,766 $
24 12 1395 شهيدرجايي يمن 27132000 قيرنفت 99,935 680,282,176 Rls. 20,986 $
25 4 1395 شهيدرجايي يمن 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 9,888 667,390,966 Rls. 21,754 $
26 7 1395 شهيدرجايي يمن 27132000 قيرنفت 100,441 662,499,720 Rls. 21,092 $
27 3 1395 شهيدرجايي يمن 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,680 607,258,050 Rls. 19,950 $
28 2 1395 شهيدرجايي يمن 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 25,770 468,436,752 Rls. 15,462 $
29 12 1395 شهيدرجايي يمن 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 467 179,807,323 Rls. 5,548 $
30 3 1395 شهيدرجايي يمن 19053200 ويفل ها و ويفرها 2,640 144,874,959 Rls. 4,752 $
31 3 1395 شهيدرجايي يمن 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,487 81,592,121 Rls. 2,676 $
32 3 1395 شهيدرجايي يمن 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 674 39,035,799 Rls. 1,280 $
مجموع کل
294,542,657,976 ريال
مجموع کل
9,467,240 دلار
[1]