آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 شهيدرجايي ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 3,624,300 891,861,686,250 Rls. 28,066,250 $
2 7 1395 شهيدرجايي ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,422,960 604,207,685,300 Rls. 19,181,400 $
3 9 1395 شهيدرجايي ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,905,000 494,213,280,000 Rls. 15,406,964 $
4 9 1395 شهيدرجايي ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 2,705,369 381,659,791,637 Rls. 11,882,916 $
5 7 1395 شهيدرجايي ويتنام 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 2,535,351 326,053,854,269 Rls. 10,353,527 $
6 10 1395 شهيدرجايي ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 2,888,957 308,053,754,096 Rls. 9,525,112 $
7 8 1395 شهيدرجايي ويتنام 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,880,903 243,548,176,393 Rls. 7,666,019 $
8 6 1395 شهيدرجايي ويتنام 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,462,016 201,716,160,366 Rls. 6,452,662 $
9 11 1395 شهيدرجايي ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 1,693,066 185,787,998,786 Rls. 5,740,348 $
10 8 1395 شهيدرجايي ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 1,190,313 174,236,756,922 Rls. 5,481,856 $
11 9 1395 شهيدرجايي ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 1,753,705 157,142,010,019 Rls. 4,883,580 $
12 7 1395 شهيدرجايي ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 1,486,791 130,589,519,287 Rls. 4,149,760 $
13 6 1395 شهيدرجايي ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 1,419,366 124,231,313,850 Rls. 3,977,153 $
14 9 1395 شهيدرجايي ويتنام 03079900 ک ک ساير 985,685 109,470,842,820 Rls. 3,408,459 $
15 9 1395 شهيدرجايي ويتنام 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 861,317 108,288,858,336 Rls. 3,373,136 $
16 2 1395 شهيدرجايي ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 2,011,900 108,018,458,757 Rls. 3,564,235 $
17 5 1395 شهيدرجايي ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 1,637,093 102,674,972,394 Rls. 3,313,035 $
18 3 1395 شهيدرجايي ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 421,000 99,010,555,600 Rls. 3,253,900 $
19 1 1395 شهيدرجايي ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 1,822,077 98,811,907,564 Rls. 3,264,991 $
20 8 1395 شهيدرجايي ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 1,297,423 97,433,874,440 Rls. 3,065,538 $
21 10 1395 شهيدرجايي ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 681,807 96,060,923,480 Rls. 2,976,264 $
22 4 1395 شهيدرجايي ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 1,645,613 94,762,217,806 Rls. 3,091,487 $
23 7 1395 شهيدرجايي ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 536,500 84,597,273,520 Rls. 2,687,228 $
24 3 1395 شهيدرجايي ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 1,519,062 81,973,455,357 Rls. 2,692,527 $
25 2 1395 شهيدرجايي ويتنام 27132000 قيرنفت 7,986,189 72,604,741,941 Rls. 2,395,854 $
26 8 1395 شهيدرجايي ويتنام 03079900 ک ک ساير 592,486 70,763,016,262 Rls. 2,226,227 $
27 2 1395 شهيدرجايي ويتنام 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 3,688,450 70,331,478,400 Rls. 2,320,200 $
28 12 1395 شهيدرجايي ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 325,000 70,265,425,000 Rls. 2,168,750 $
29 12 1395 شهيدرجايي ويتنام 27132000 قيرنفت 10,182,812 69,296,415,341 Rls. 2,138,411 $
30 9 1395 شهيدرجايي ويتنام 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 3,012,840 66,936,285,447 Rls. 2,083,443 $
31 12 1395 شهيدرجايي ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 575,600 66,509,551,270 Rls. 2,052,424 $
32 5 1395 شهيدرجايي ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 274,000 64,498,027,400 Rls. 2,085,300 $
33 4 1395 شهيدرجايي ويتنام 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 3,095,040 63,364,086,050 Rls. 2,064,513 $
34 3 1395 شهيدرجايي ويتنام 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 2,919,400 62,250,157,250 Rls. 2,043,650 $
35 6 1395 شهيدرجايي ويتنام 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 2,753,300 59,956,057,900 Rls. 1,923,400 $
36 6 1395 شهيدرجايي ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 229,800 59,074,829,970 Rls. 1,889,990 $
37 11 1395 شهيدرجايي ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 269,000 56,610,339,500 Rls. 1,748,500 $
38 2 1395 شهيدرجايي ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 223,000 53,585,523,000 Rls. 1,768,500 $
39 4 1395 شهيدرجايي ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 225,000 52,709,201,250 Rls. 1,718,000 $
40 11 1395 شهيدرجايي ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 868,930 52,032,948,242 Rls. 1,607,577 $
41 11 1395 شهيدرجايي ويتنام 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 766,080 50,517,038,242 Rls. 1,560,382 $
42 5 1395 شهيدرجايي ويتنام 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 2,433,000 48,602,216,500 Rls. 1,570,400 $
43 10 1395 شهيدرجايي ويتنام 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 2,248,000 48,527,627,500 Rls. 1,500,500 $
44 1 1395 شهيدرجايي ويتنام 27132000 قيرنفت 5,319,923 47,721,687,515 Rls. 1,576,560 $
45 7 1395 شهيدرجايي ويتنام 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 2,173,400 42,067,673,200 Rls. 1,336,200 $
46 12 1395 شهيدرجايي ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 683,790 40,997,216,024 Rls. 1,265,006 $
47 8 1395 شهيدرجايي ويتنام 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 1,772,080 39,995,273,360 Rls. 1,257,880 $
48 3 1395 شهيدرجايي ويتنام 27132000 قيرنفت 6,250,809 39,808,674,453 Rls. 1,308,050 $
49 8 1395 شهيدرجايي ويتنام 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 511,750 39,279,836,900 Rls. 1,236,500 $
50 2 1395 شهيدرجايي ويتنام 27101940 روغن پايه معدني 1,187,194 39,004,460,196 Rls. 1,286,774 $
51 10 1395 شهيدرجايي ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 175,000 38,838,151,250 Rls. 1,201,250 $
52 4 1395 شهيدرجايي ويتنام 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 70,000 38,736,045,000 Rls. 1,260,000 $
53 9 1395 شهيدرجايي ويتنام 27132000 قيرنفت 4,495,584 36,157,625,319 Rls. 1,126,172 $
54 10 1395 شهيدرجايي ويتنام 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 256,000 35,193,469,540 Rls. 1,089,600 $
55 1 1395 شهيدرجايي ويتنام 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 1,008,000 33,560,604,000 Rls. 1,108,800 $
56 1 1395 شهيدرجايي ويتنام 27101940 روغن پايه معدني 891,420 32,930,086,690 Rls. 1,087,396 $
57 11 1395 شهيدرجايي ويتنام 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 1,444,620 30,984,713,050 Rls. 957,370 $
58 6 1395 شهيدرجايي ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 188,625 29,304,462,228 Rls. 939,668 $
59 8 1395 شهيدرجايي ويتنام 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 287,777 29,251,722,830 Rls. 924,764 $
60 1 1395 شهيدرجايي ويتنام 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 1,411,500 28,672,111,500 Rls. 947,250 $
61 11 1395 شهيدرجايي ويتنام 27132000 قيرنفت 4,172,142 28,277,972,021 Rls. 873,654 $
62 8 1395 شهيدرجايي ويتنام 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 100,000 26,236,499,625 Rls. 825,125 $
63 6 1395 شهيدرجايي ويتنام 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 44,454 24,883,305,228 Rls. 800,172 $
64 8 1395 شهيدرجايي ويتنام 27132000 قيرنفت 3,734,332 24,855,782,265 Rls. 781,759 $
65 11 1395 شهيدرجايي ويتنام 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 192,370 24,281,028,135 Rls. 750,243 $
66 2 1395 شهيدرجايي ويتنام 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 322,560 24,066,530,196 Rls. 794,303 $
67 9 1395 شهيدرجايي ويتنام 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 346,198 23,914,262,184 Rls. 745,564 $
68 10 1395 شهيدرجايي ويتنام 27132000 قيرنفت 3,490,172 23,715,692,760 Rls. 732,935 $
69 12 1395 شهيدرجايي ويتنام 03079900 ک ک ساير 193,488 22,789,102,378 Rls. 703,444 $
70 7 1395 شهيدرجايي ويتنام 03073900 ک ک ساير 157,525 22,313,322,357 Rls. 708,862 $
71 6 1395 شهيدرجايي ويتنام 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 56,400,000 21,072,168,000 Rls. 676,800 $
72 1 1395 شهيدرجايي ويتنام 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 184,260 20,803,322,700 Rls. 687,318 $
73 1 1395 شهيدرجايي ويتنام 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 241,920 20,066,429,350 Rls. 662,860 $
74 8 1395 شهيدرجايي ويتنام 02071430 ک ک ک احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 1,086,000 18,543,246,000 Rls. 583,000 $
75 3 1395 شهيدرجايي ويتنام 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 48,800,000 17,825,078,400 Rls. 585,600 $
76 1 1395 شهيدرجايي ويتنام 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 75,000 17,413,875,000 Rls. 575,000 $
77 7 1395 شهيدرجايي ويتنام 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 45,000,000 17,019,180,000 Rls. 540,000 $
78 7 1395 شهيدرجايي ويتنام 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 187,000 16,779,026,000 Rls. 532,000 $
79 2 1395 شهيدرجايي ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 291,810 16,362,820,290 Rls. 539,840 $
80 9 1395 شهيدرجايي ويتنام 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 143,151 16,097,810,379 Rls. 501,029 $
81 11 1395 شهيدرجايي ويتنام 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 700,971 15,880,335,156 Rls. 490,679 $
82 5 1395 شهيدرجايي ويتنام 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 27,500 15,329,448,000 Rls. 495,000 $
83 3 1395 شهيدرجايي ويتنام 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 132,060 15,219,705,022 Rls. 500,512 $
84 5 1395 شهيدرجايي ويتنام 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 432,000 15,107,452,906 Rls. 488,756 $
85 3 1395 شهيدرجايي ويتنام 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 408,000 14,925,945,600 Rls. 489,600 $
86 12 1395 شهيدرجايي ويتنام 27132000 قيرنفت 2,039,238 13,881,795,424 Rls. 428,239 $
87 5 1395 شهيدرجايي ويتنام 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 221,760 13,774,320,000 Rls. 443,520 $
88 3 1395 شهيدرجايي ويتنام 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,002,984 13,745,626,137 Rls. 451,384 $
89 9 1395 شهيدرجايي ويتنام 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 287,280 12,863,551,011 Rls. 400,679 $
90 8 1395 شهيدرجايي ويتنام 03062900 ساير قشردا را ن همچنين آرد,زبره وحبه, مناسب برا ي خورا ک ا نسان, يخ نزده, غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 98,000 12,455,784,000 Rls. 392,000 $
91 2 1395 شهيدرجايي ويتنام 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 103,704 11,927,208,645 Rls. 393,697 $
92 8 1395 شهيدرجايي ويتنام 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 206,640 11,587,095,702 Rls. 365,274 $
93 10 1395 شهيدرجايي ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 193,150 11,566,986,930 Rls. 357,320 $
94 3 1395 شهيدرجايي ويتنام 02071430 ک ک ک احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 666,640 11,409,072,520 Rls. 374,820 $
95 3 1395 شهيدرجايي ويتنام 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 20,800 11,403,975,600 Rls. 374,400 $
96 12 1395 شهيدرجايي ويتنام 03079900 ک ک ساير 77,303 11,276,359,424 Rls. 347,864 $
97 7 1395 شهيدرجايي ويتنام 03062900 ساير قشردا را ن همچنين آرد,زبره وحبه, مناسب برا ي خورا ک ا نسان, يخ نزده, غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 87,040 10,989,670,400 Rls. 348,160 $
98 3 1395 شهيدرجايي ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 191,740 10,812,888,360 Rls. 354,720 $
99 7 1395 شهيدرجايي ويتنام 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 171,360 10,806,344,640 Rls. 342,720 $
100 11 1395 شهيدرجايي ويتنام 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 18,440 10,741,916,880 Rls. 331,920 $
مجموع کل
7,768,366,042,394 ريال
مجموع کل
246,004,380 دلار