آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ كنگ) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,264,880 1,144,912,161,250 Rls. 36,360,000 $
2 8 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,475,000 663,877,224,500 Rls. 20,903,500 $
3 6 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 969,000 242,646,288,250 Rls. 7,752,250 $
4 3 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 586,000 142,595,658,900 Rls. 4,682,500 $
5 4 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 490,050 112,784,404,250 Rls. 3,663,195 $
6 2 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 415,650 99,654,409,200 Rls. 3,287,100 $
7 5 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 364,000 81,073,555,200 Rls. 2,620,800 $
8 12 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 457,873 48,290,344,990 Rls. 1,490,224 $
9 12 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 2,421,360 46,715,037,710 Rls. 1,441,730 $
10 9 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 171,000 44,668,087,500 Rls. 1,393,500 $
11 11 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 1,552,660 32,698,039,640 Rls. 1,010,160 $
12 12 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 288,200 32,682,380,500 Rls. 1,008,700 $
13 11 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 232,800 26,379,787,700 Rls. 814,800 $
14 12 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 03079900 ک ک ساير 195,602 22,192,220,512 Rls. 684,607 $
15 12 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 03079900 ک ک ساير 190,475 21,598,409,424 Rls. 666,662 $
16 12 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 72,000 20,416,410,000 Rls. 630,000 $
17 11 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 74,000 17,319,195,000 Rls. 535,000 $
18 12 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 125,500 14,238,728,000 Rls. 439,250 $
19 12 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 03061700 ساير انواع ميگو. 94,410 12,545,803,912 Rls. 387,211 $
20 1 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 50,000 11,962,575,000 Rls. 395,000 $
21 12 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده بجز جگر وتخم ماهي باستثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 103,000 11,682,723,500 Rls. 360,500 $
22 11 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 03061700 ساير انواع ميگو. 72,000 10,344,947,472 Rls. 319,656 $
23 12 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 469,000 8,947,688,000 Rls. 276,000 $
24 11 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 249,380 8,071,968,770 Rls. 249,380 $
25 2 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 236,853 7,179,745,333 Rls. 236,853 $
26 5 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 194,650 6,027,854,920 Rls. 194,650 $
27 8 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 177,984 5,655,896,751 Rls. 177,984 $
28 12 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 02061000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گاو ,تازه يا سرد کرده 137,000 5,327,710,800 Rls. 164,400 $
29 6 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 148,050 4,623,618,960 Rls. 148,050 $
30 8 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 35,834 4,489,559,985 Rls. 141,295 $
31 7 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 126,788 3,992,135,640 Rls. 126,788 $
32 3 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 129,763 3,951,860,428 Rls. 129,763 $
33 10 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 191,000 3,927,609,000 Rls. 121,500 $
34 9 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 120,865 3,885,725,160 Rls. 120,865 $
35 5 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 97,765 3,104,870,425 Rls. 100,195 $
36 11 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 03019390 ساير ماهي کپور بجز برا ي ا صلاح نژا د و تکثيرپرورش 48,120 2,804,539,464 Rls. 86,616 $
37 12 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 03019390 ساير ماهي کپور بجز برا ي ا صلاح نژا د و تکثيرپرورش 26,000 2,656,964,000 Rls. 82,000 $
38 12 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 53,850 2,617,814,400 Rls. 80,775 $
39 4 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,050 2,565,576,750 Rls. 83,325 $
40 3 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 73,370 2,459,121,973 Rls. 80,707 $
41 12 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 75,068 2,432,477,176 Rls. 75,068 $
42 4 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 78,465 2,412,668,850 Rls. 78,465 $
43 12 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 72,380 2,345,503,160 Rls. 72,380 $
44 10 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 70,540 2,280,517,520 Rls. 70,540 $
45 2 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 71,497 2,233,112,595 Rls. 73,727 $
46 11 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 02068000 احشاء خوراكي حيوانات تازه يا سردكرده غير مذكور 27,500 2,225,025,000 Rls. 68,750 $
47 12 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 02068000 احشاء خوراكي حيوانات تازه يا سردكرده غير مذكور 27,000 2,187,472,500 Rls. 67,500 $
48 11 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 02062900 ساير احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو ، منجمد غير از زبان وجگر 56,000 2,174,860,800 Rls. 67,200 $
49 4 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 02068000 احشاء خوراكي حيوانات تازه يا سردكرده غير مذكور 28,000 2,147,530,000 Rls. 70,000 $
50 11 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 02061000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گاو ,تازه يا سرد کرده 54,000 2,098,159,200 Rls. 64,800 $
51 12 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 02071430 ک ک ک احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 83,000 1,782,385,000 Rls. 55,000 $
52 12 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 02071430 ک ک ک احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 82,180 1,777,369,280 Rls. 54,830 $
53 6 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 02068000 احشاء خوراكي حيوانات تازه يا سردكرده غير مذكور 28,000 1,756,014,000 Rls. 56,400 $
54 1 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 47,020 1,424,000,700 Rls. 47,020 $
55 9 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 84,000 1,350,342,000 Rls. 42,000 $
56 6 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 43,235 1,348,984,645 Rls. 43,235 $
57 1 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 02061000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گاو ,تازه يا سرد کرده 28,000 1,270,920,000 Rls. 42,000 $
58 12 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 102,810 1,266,395,872 Rls. 39,067 $
59 1 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 80,000 1,211,260,000 Rls. 40,000 $
60 2 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 10,260 1,208,502,828 Rls. 40,014 $
61 12 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,153,155,200 Rls. 35,600 $
62 9 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 02062900 ساير احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو ، منجمد غير از زبان وجگر 28,000 900,228,000 Rls. 28,000 $
63 7 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 26,250 828,581,250 Rls. 26,250 $
64 4 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 23,900 804,211,100 Rls. 26,290 $
65 1 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 24,120 799,260,000 Rls. 26,400 $
66 10 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 24,670 798,543,230 Rls. 24,670 $
67 8 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 24,800 788,565,600 Rls. 24,800 $
68 3 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 23,210 778,338,066 Rls. 25,531 $
69 10 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 23,750 767,600,000 Rls. 23,750 $
70 9 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 23,560 757,477,560 Rls. 23,560 $
71 8 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 3,300 749,194,719 Rls. 23,513 $
72 12 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 22,350 724,497,600 Rls. 22,350 $
73 9 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 22,400 718,838,400 Rls. 22,400 $
74 12 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 21,820 707,011,640 Rls. 21,820 $
75 11 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 14,000 679,644,000 Rls. 21,000 $
76 11 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 20,410 660,508,420 Rls. 20,410 $
77 4 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 5,505 658,678,130 Rls. 21,470 $
78 8 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 26,000 413,361,000 Rls. 13,000 $
79 2 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 27,000 409,171,500 Rls. 13,500 $
80 11 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 08109010 انار تازه 13,200 256,307,040 Rls. 7,920 $
81 6 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 2,000 186,810,000 Rls. 6,000 $
82 1 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 980 133,512,750 Rls. 4,410 $
83 12 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 3,000 126,328,800 Rls. 3,900 $
84 8 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 200 114,307,200 Rls. 3,600 $
85 4 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 24,000 106,669,440 Rls. 3,456 $
86 4 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 900 69,446,250 Rls. 2,250 $
87 1 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,984 57,038,100 Rls. 1,884 $
88 12 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 600 55,001,616 Rls. 1,698 $
89 1 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 1,196 47,047,350 Rls. 1,554 $
90 8 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 1,000 41,165,800 Rls. 1,300 $
91 9 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 03057100 باله كوسه 1,350 21,624,975 Rls. 675 $
92 6 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 03057100 باله كوسه 970 15,100,475 Rls. 485 $
93 4 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 25202000 ک گچ 3,000 1,851,900 Rls. 60 $
مجموع کل
2,995,831,231,406 ريال
مجموع کل
95,098,993 دلار
[1]