آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 150,383,475 1,178,434,144,696 Rls. 38,936,421 $
2 2 1395 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 110,914,035 999,302,636,913 Rls. 32,970,821 $
3 7 1395 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 135,539,803 852,857,289,560 Rls. 27,107,960 $
4 8 1395 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 111,706,412 706,088,296,260 Rls. 22,338,182 $
5 10 1395 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 104,116,244 671,869,310,801 Rls. 20,768,770 $
6 5 1395 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 100,370,806 620,772,369,780 Rls. 20,074,160 $
7 3 1395 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 98,000,000 596,998,000,000 Rls. 19,600,000 $
8 11 1395 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 86,745,053 560,122,044,793 Rls. 17,305,667 $
9 7 1395 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 79,599,259 521,760,527,112 Rls. 16,578,307 $
10 12 1395 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 73,136,217 467,360,681,694 Rls. 14,424,421 $
11 8 1395 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 65,173,303 438,597,841,974 Rls. 13,815,450 $
12 9 1395 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 60,208,345 392,260,905,108 Rls. 12,210,995 $
13 10 1395 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 60,135,790 389,109,815,042 Rls. 12,027,158 $
14 2 1395 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 22,595,251 328,722,942,028 Rls. 10,845,720 $
15 1 1395 شهيدرجايي هند 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 8,415,000 249,168,808,025 Rls. 8,231,767 $
16 6 1395 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 37,625,448 238,370,752,678 Rls. 7,627,235 $
17 6 1395 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 34,000,000 212,410,800,000 Rls. 6,800,000 $
18 2 1395 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 3,541,550 193,593,266,427 Rls. 6,386,273 $
19 3 1395 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 25,799,277 169,307,062,899 Rls. 5,568,982 $
20 10 1395 شهيدرجايي هند 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 20,000,000 167,575,200,000 Rls. 5,200,000 $
21 5 1395 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 27,299,261 165,484,014,394 Rls. 5,344,903 $
22 4 1395 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 2,350,551 133,486,447,386 Rls. 4,348,500 $
23 2 1395 شهيدرجايي هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 2,620,686 124,710,067,622 Rls. 4,118,755 $
24 3 1395 شهيدرجايي هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 4,416,625 120,916,591,157 Rls. 3,970,891 $
25 4 1395 شهيدرجايي هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 4,382,998 120,255,659,627 Rls. 3,919,008 $
26 5 1395 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 2,068,659 118,577,276,664 Rls. 3,826,187 $
27 4 1395 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 17,690,637 114,556,146,810 Rls. 3,732,672 $
28 5 1395 شهيدرجايي هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 427,290 112,323,450,145 Rls. 3,626,633 $
29 3 1395 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,933,064 108,963,892,788 Rls. 3,576,171 $
30 2 1395 شهيدرجايي هند 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 1,360,800 107,259,684,336 Rls. 3,542,112 $
31 6 1395 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,801,935 104,046,383,417 Rls. 3,333,185 $
32 12 1395 شهيدرجايي هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,752,013 100,905,193,360 Rls. 3,113,525 $
33 3 1395 شهيدرجايي هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 2,099,381 99,602,608,674 Rls. 3,277,111 $
34 11 1395 شهيدرجايي هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,659,034 97,671,419,451 Rls. 3,017,215 $
35 7 1395 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,673,897 97,423,527,379 Rls. 3,096,034 $
36 3 1395 شهيدرجايي هند 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 1,486,800 90,571,924,800 Rls. 2,973,600 $
37 11 1395 شهيدرجايي هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 317,990 87,285,749,977 Rls. 2,696,653 $
38 2 1395 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,775,683 85,692,377,055 Rls. 2,828,731 $
39 3 1395 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 222,550,000 81,195,145,200 Rls. 2,670,600 $
40 10 1395 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,769,846 78,451,552,298 Rls. 2,426,222 $
41 12 1395 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 197,200,000 76,661,518,800 Rls. 2,366,400 $
42 3 1395 شهيدرجايي هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 3,619,704 75,638,571,374 Rls. 2,484,315 $
43 3 1395 شهيدرجايي هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 5,685,228 74,805,703,885 Rls. 2,459,689 $
44 6 1395 شهيدرجايي هند 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 1,108,800 69,328,022,400 Rls. 2,217,600 $
45 11 1395 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,604,665 68,839,306,973 Rls. 2,126,797 $
46 10 1395 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 171,300,000 66,519,110,400 Rls. 2,055,600 $
47 10 1395 شهيدرجايي هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,046,407 64,366,163,903 Rls. 1,989,525 $
48 11 1395 شهيدرجايي هند 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 1,779,524 64,143,979,838 Rls. 1,981,890 $
49 1 1395 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,309,322 63,325,518,974 Rls. 2,091,599 $
50 1 1395 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,151,518 63,097,792,340 Rls. 2,083,837 $
51 6 1395 شهيدرجايي هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 238,579 59,923,148,580 Rls. 1,919,412 $
52 6 1395 شهيدرجايي هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 202,556 59,317,347,309 Rls. 1,902,871 $
53 12 1395 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 978,500 58,646,916,239 Rls. 1,809,972 $
54 8 1395 شهيدرجايي هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 3,992,073 56,087,638,949 Rls. 1,766,876 $
55 6 1395 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 147,900,000 55,421,710,800 Rls. 1,774,800 $
56 2 1395 شهيدرجايي هند 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 327,802 54,793,614,580 Rls. 1,807,610 $
57 4 1395 شهيدرجايي هند 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 10,708,710 54,218,832,723 Rls. 1,766,937 $
58 2 1395 شهيدرجايي هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 217,700 54,122,112,200 Rls. 1,785,350 $
59 11 1395 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 902,658 54,046,559,357 Rls. 1,669,947 $
60 2 1395 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 147,450,000 53,666,137,800 Rls. 1,769,400 $
61 9 1395 شهيدرجايي هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 905,137 52,193,833,431 Rls. 1,627,044 $
62 8 1395 شهيدرجايي هند 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 1,008,000 50,942,539,872 Rls. 1,602,216 $
63 4 1395 شهيدرجايي هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 3,684,843 50,558,212,668 Rls. 1,653,896 $
64 9 1395 شهيدرجايي هند 29173500 انيدريد فتاليك 2,019,250 49,886,913,906 Rls. 1,554,919 $
65 8 1395 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,086,129 49,829,120,394 Rls. 1,568,419 $
66 4 1395 شهيدرجايي هند 08081000 سيب , تازه 4,062,430 49,510,363,775 Rls. 1,610,855 $
67 11 1395 شهيدرجايي هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 115,924 49,488,373,932 Rls. 1,529,012 $
68 8 1395 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 810,787 47,636,924,421 Rls. 1,499,951 $
69 8 1395 شهيدرجايي هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 929,631 46,930,306,910 Rls. 1,476,699 $
70 2 1395 شهيدرجايي هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,706,267 46,544,036,372 Rls. 1,535,634 $
71 5 1395 شهيدرجايي هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,648,441 45,929,211,609 Rls. 1,483,673 $
72 10 1395 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 765,029 45,801,619,419 Rls. 1,415,296 $
73 12 1395 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,061,981 45,204,246,076 Rls. 1,394,932 $
74 7 1395 شهيدرجايي هند 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 897,315 44,625,894,684 Rls. 1,418,652 $
75 11 1395 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 113,498,865 44,077,802,932 Rls. 1,361,986 $
76 12 1395 شهيدرجايي هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 1,999,899 43,974,870,949 Rls. 1,357,587 $
77 12 1395 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 6,419,358 43,577,541,952 Rls. 1,344,322 $
78 12 1395 شهيدرجايي هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 165,800 43,231,907,520 Rls. 1,333,980 $
79 11 1395 شهيدرجايي هند 27101910 روغن موتور 3,325,885 43,061,385,048 Rls. 1,330,339 $
80 11 1395 شهيدرجايي هند 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 3,731,340 42,276,802,020 Rls. 1,305,968 $
81 1 1395 شهيدرجايي هند 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 504,000 41,798,206,800 Rls. 1,380,960 $
82 4 1395 شهيدرجايي هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 1,889,312 40,449,831,140 Rls. 1,322,516 $
83 4 1395 شهيدرجايي هند 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 823,766 40,017,139,890 Rls. 1,302,371 $
84 8 1395 شهيدرجايي هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 95,184 39,339,272,128 Rls. 1,237,392 $
85 12 1395 شهيدرجايي هند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 6,616,087 38,934,193,813 Rls. 1,201,465 $
86 8 1395 شهيدرجايي هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 143,050 38,790,635,110 Rls. 1,221,710 $
87 10 1395 شهيدرجايي هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 145,650 38,404,468,800 Rls. 1,187,355 $
88 5 1395 شهيدرجايي هند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 6,665,452 38,395,190,395 Rls. 1,238,689 $
89 4 1395 شهيدرجايي هند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 6,598,807 37,860,143,758 Rls. 1,230,180 $
90 12 1395 شهيدرجايي هند 27101910 روغن موتور 2,918,131 37,820,387,537 Rls. 1,167,264 $
91 11 1395 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 4,698,800 37,351,569,620 Rls. 1,153,760 $
92 10 1395 شهيدرجايي هند 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 1,234,164 37,322,235,188 Rls. 1,241,477 $
93 5 1395 شهيدرجايي هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 754,552 36,903,598,939 Rls. 1,192,191 $
94 8 1395 شهيدرجايي هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 1,659,198 36,858,205,319 Rls. 1,161,437 $
95 12 1395 شهيدرجايي هند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 1,030,160 36,720,747,624 Rls. 1,133,259 $
96 10 1395 شهيدرجايي هند 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 8,000,000 36,608,736,000 Rls. 1,136,000 $
97 11 1395 شهيدرجايي هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 118,700 36,487,422,596 Rls. 1,127,189 $
98 9 1395 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 93,600,000 36,059,731,200 Rls. 1,123,200 $
99 6 1395 شهيدرجايي هند 29336100 ملامين 1,000,000 35,751,480,000 Rls. 1,145,000 $
100 12 1395 شهيدرجايي هند 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 3,141,910 35,626,871,756 Rls. 1,099,668 $
مجموع کل
15,043,813,491,257 ريال
مجموع کل
481,495,887 دلار