آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 شهيدرجايي هلند 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 41,150,000 51,700,860,000 Rls. 1,646,000 $
2 2 1395 شهيدرجايي هلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 177,500 8,069,474,250 Rls. 266,250 $
3 5 1395 شهيدرجايي هلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 159,475 7,528,802,200 Rls. 243,160 $
4 8 1395 شهيدرجايي هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 60,528 7,189,752,303 Rls. 226,124 $
5 5 1395 شهيدرجايي هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 40,000 6,200,300,000 Rls. 200,000 $
6 11 1395 شهيدرجايي هلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 117,000 6,071,908,400 Rls. 187,600 $
7 2 1395 شهيدرجايي هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 40,026 5,942,466,784 Rls. 196,104 $
8 12 1395 شهيدرجايي هلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 99,000 5,184,178,000 Rls. 160,000 $
9 9 1395 شهيدرجايي هلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 97,500 5,004,326,400 Rls. 156,000 $
10 4 1395 شهيدرجايي هلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 97,777 4,513,636,214 Rls. 146,666 $
11 3 1395 شهيدرجايي هلند 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 4,268,040,000 Rls. 140,000 $
12 12 1395 شهيدرجايي هلند 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 202,550 3,938,687,310 Rls. 121,530 $
13 10 1395 شهيدرجايي هلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 3,103,616,000 Rls. 96,000 $
14 4 1395 شهيدرجايي هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 20,000 3,067,900,000 Rls. 100,000 $
15 11 1395 شهيدرجايي هلند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 100,950 2,940,522,075 Rls. 90,855 $
16 5 1395 شهيدرجايي هلند 29336100 ملامين 80,000 2,843,722,000 Rls. 91,600 $
17 1 1395 شهيدرجايي هلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 59,200 2,688,420,000 Rls. 88,800 $
18 10 1395 شهيدرجايي هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 20,285 2,618,570,600 Rls. 80,950 $
19 11 1395 شهيدرجايي هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 20,000 2,588,960,000 Rls. 80,000 $
20 7 1395 شهيدرجايي هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 20,016 2,450,093,418 Rls. 77,621 $
21 6 1395 شهيدرجايي هلند 81041900 منيزيم بصورت کارنشده, باخلوص کمترا ز99.8درصد. 38,891 2,221,821,275 Rls. 71,014 $
22 4 1395 شهيدرجايي هلند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 82,540 2,194,166,939 Rls. 71,300 $
23 5 1395 شهيدرجايي هلند 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 2,163,700,000 Rls. 70,000 $
24 8 1395 شهيدرجايي هلند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 73,770 2,108,110,536 Rls. 66,393 $
25 10 1395 شهيدرجايي هلند 72027000 فروموليبدن. 5,000 2,017,706,500 Rls. 62,375 $
26 4 1395 شهيدرجايي هلند 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 319,000 1,933,187,420 Rls. 63,037 $
27 4 1395 شهيدرجايي هلند 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 101,900 1,875,714,060 Rls. 61,140 $
28 5 1395 شهيدرجايي هلند 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 100,370 1,864,111,788 Rls. 60,222 $
29 10 1395 شهيدرجايي هلند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 60,420 1,760,433,372 Rls. 54,378 $
30 7 1395 شهيدرجايي هلند 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 281,000 1,647,833,933 Rls. 52,462 $
31 12 1395 شهيدرجايي هلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 92,860 1,541,458,860 Rls. 47,580 $
32 3 1395 شهيدرجايي هلند 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 248,000 1,519,368,192 Rls. 49,766 $
33 12 1395 شهيدرجايي هلند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 55,000 1,393,336,000 Rls. 43,000 $
34 1 1395 شهيدرجايي هلند 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 6,300 1,335,127,500 Rls. 44,100 $
35 8 1395 شهيدرجايي هلند 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 40,280 1,147,955,832 Rls. 36,252 $
36 11 1395 شهيدرجايي هلند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 35,000 1,132,710,000 Rls. 35,000 $
37 9 1395 شهيدرجايي هلند 81041900 منيزيم بصورت کارنشده, باخلوص کمترا ز99.8درصد. 18,670 1,094,316,642 Rls. 34,158 $
38 7 1395 شهيدرجايي هلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,010,080,000 Rls. 32,000 $
39 12 1395 شهيدرجايي هلند 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 173,000 979,987,680 Rls. 30,240 $
40 8 1395 شهيدرجايي هلند 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 97,202 923,380,560 Rls. 29,160 $
41 2 1395 شهيدرجايي هلند 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 20,000 910,470,000 Rls. 30,000 $
42 1 1395 شهيدرجايي هلند 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 20,000 908,550,000 Rls. 30,000 $
43 1 1395 شهيدرجايي هلند 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 102,448 775,403,300 Rls. 25,612 $
44 5 1395 شهيدرجايي هلند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 156,155 708,094,576 Rls. 22,870 $
45 9 1395 شهيدرجايي هلند 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 13,750 707,322,000 Rls. 22,000 $
46 7 1395 شهيدرجايي هلند 72042100 قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج زنگ نزن. 51,495 565,378,554 Rls. 18,022 $
47 3 1395 شهيدرجايي هلند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 19,790 542,149,029 Rls. 17,811 $
48 12 1395 شهيدرجايي هلند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 18,480 538,527,528 Rls. 16,632 $
49 5 1395 شهيدرجايي هلند 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 15,480 478,486,800 Rls. 15,480 $
50 4 1395 شهيدرجايي هلند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 51,790 295,224,090 Rls. 9,651 $
51 10 1395 شهيدرجايي هلند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 20,000 291,132,000 Rls. 9,000 $
52 11 1395 شهيدرجايي هلند 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 49,000 279,624,960 Rls. 8,640 $
53 4 1395 شهيدرجايي هلند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 12,920 278,464,760 Rls. 9,044 $
54 3 1395 شهيدرجايي هلند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 137,318 271,031,470 Rls. 8,884 $
55 6 1395 شهيدرجايي هلند 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 20,940 255,403,620 Rls. 8,220 $
56 10 1395 شهيدرجايي هلند 29173700 ترفتالات دي متيل 6,000 188,265,360 Rls. 5,820 $
57 2 1395 شهيدرجايي هلند 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 24,000 178,177,190 Rls. 5,875 $
58 11 1395 شهيدرجايي هلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 15,000 170,887,200 Rls. 5,280 $
59 9 1395 شهيدرجايي هلند 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 24,000 133,000,704 Rls. 4,147 $
60 1 1395 شهيدرجايي هلند 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 24,000 130,788,000 Rls. 4,320 $
61 9 1395 شهيدرجايي هلند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 3,000 96,453,000 Rls. 3,000 $
62 6 1395 شهيدرجايي هلند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 23,273 86,781,303 Rls. 2,793 $
63 9 1395 شهيدرجايي هلند 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,000 78,769,950 Rls. 2,450 $
64 4 1395 شهيدرجايي هلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,233 75,347,624 Rls. 2,456 $
65 9 1395 شهيدرجايي هلند 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 750 15,657,537 Rls. 487 $
66 12 1395 شهيدرجايي هلند 25202000 ک گچ 20,000 11,018,380 Rls. 340 $
مجموع کل
178,749,151,978 ريال
مجموع کل
5,697,671 دلار
[1]