آمار کل " صادرات به" کشور (نيوزيلند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 170,750 4,999,403,116 Rls. 157,082 $
2 5 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 147,350 4,981,568,860 Rls. 160,810 $
3 9 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 165,060 4,922,409,558 Rls. 153,226 $
4 2 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 27132000 قيرنفت 508,860 4,623,247,530 Rls. 152,658 $
5 10 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 139,817 4,235,733,208 Rls. 130,973 $
6 11 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 135,780 4,061,725,824 Rls. 125,504 $
7 3 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 94,640 3,241,998,952 Rls. 106,672 $
8 12 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 108,790 3,208,685,830 Rls. 99,040 $
9 4 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 80,400 2,716,247,600 Rls. 88,440 $
10 2 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 74,630 2,644,675,891 Rls. 87,293 $
11 1 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 72,400 2,410,711,600 Rls. 79,640 $
12 9 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 60,300 1,831,602,120 Rls. 57,160 $
13 3 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 44,580 1,765,609,820 Rls. 57,954 $
14 7 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 52,700 1,655,353,490 Rls. 52,570 $
15 4 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 36,000 1,436,210,100 Rls. 46,800 $
16 3 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 40,000 1,338,832,000 Rls. 44,000 $
17 12 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 49,690 1,240,268,576 Rls. 38,261 $
18 9 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 29391990 ساير آلکالوئيدهاي ترياک ومشتقات وا ملاح ا ين محصولا ت غيرمذکور درجاي ديگر 1,000 1,189,587,000 Rls. 37,000 $
19 6 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 39,200 1,153,787,160 Rls. 36,920 $
20 11 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 35,600 1,123,625,890 Rls. 34,710 $
21 5 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 31,020 1,084,276,760 Rls. 35,060 $
22 1 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 27,000 1,061,997,300 Rls. 35,100 $
23 6 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,858 1,032,411,602 Rls. 33,034 $
24 10 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 20029010 رب گوجه فرنگي 10,162 904,547,124 Rls. 27,963 $
25 10 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 28,800 831,860,340 Rls. 25,710 $
26 2 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 20,000 787,746,700 Rls. 26,000 $
27 2 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 23,600 786,821,640 Rls. 25,960 $
28 6 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 26,800 780,014,600 Rls. 25,000 $
29 8 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 13,554 771,414,840 Rls. 24,295 $
30 12 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 23,600 726,564,940 Rls. 22,420 $
31 7 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 17,000 508,999,550 Rls. 16,179 $
32 11 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 11,880 499,829,616 Rls. 15,444 $
33 9 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 12,000 498,340,500 Rls. 15,500 $
34 9 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 8,500 436,437,600 Rls. 13,600 $
35 7 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 10,560 431,896,608 Rls. 13,728 $
36 12 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 20,000 421,291,000 Rls. 13,000 $
37 11 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 20,000 420,706,000 Rls. 13,000 $
38 10 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 20,000 420,524,000 Rls. 13,000 $
39 9 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 20,000 417,183,000 Rls. 13,000 $
40 8 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 20,000 413,361,000 Rls. 13,000 $
41 7 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 20,000 408,993,000 Rls. 13,000 $
42 6 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 20,000 406,289,000 Rls. 13,000 $
43 6 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 12,613 394,622,931 Rls. 12,613 $
44 5 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 10,000 340,538,000 Rls. 11,000 $
45 1 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 10,000 332,860,000 Rls. 11,000 $
46 6 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 27132000 قيرنفت 46,657 304,402,587 Rls. 9,797 $
47 8 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,360 268,937,248 Rls. 8,482 $
48 7 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,000 213,305,580 Rls. 6,780 $
49 5 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 27132000 قيرنفت 20,000 127,284,500 Rls. 4,100 $
50 11 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,263 92,342,583 Rls. 2,853 $
51 3 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,000 91,458,000 Rls. 3,000 $
52 7 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08109020 زرشك تازه 280 14,094,528 Rls. 448 $
53 11 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 08109020 زرشك تازه 63 3,236,400 Rls. 100 $
مجموع کل
71,015,873,202 ريال
مجموع کل
2,262,879 دلار
[1]