آمار کل " صادرات به" کشور (نيجريه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 شهيدرجايي نيجريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 823,200 29,294,930,280 Rls. 905,520 $
2 11 1395 شهيدرجايي نيجريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 672,000 23,934,187,200 Rls. 739,348 $
3 12 1395 شهيدرجايي نيجريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 490,000 17,467,419,200 Rls. 539,000 $
4 6 1395 شهيدرجايي نيجريه 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 349,139 17,186,146,380 Rls. 551,988 $
5 9 1395 شهيدرجايي نيجريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 343,000 12,097,747,200 Rls. 377,300 $
6 7 1395 شهيدرجايي نيجريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 227,500 7,866,216,050 Rls. 250,250 $
7 8 1395 شهيدرجايي نيجريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 171,500 5,973,790,900 Rls. 188,650 $
8 11 1395 شهيدرجايي نيجريه 27101940 روغن پايه معدني 442,902 5,619,814,416 Rls. 173,644 $
9 3 1395 شهيدرجايي نيجريه 27101940 روغن پايه معدني 453,478 5,594,650,918 Rls. 183,427 $
10 4 1395 شهيدرجايي نيجريه 27101940 روغن پايه معدني 315,410 3,677,031,545 Rls. 119,855 $
11 7 1395 شهيدرجايي نيجريه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 200,060 2,958,214,908 Rls. 94,028 $
12 8 1395 شهيدرجايي نيجريه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 84,000 2,944,141,200 Rls. 92,400 $
13 6 1395 شهيدرجايي نيجريه 27101940 روغن پايه معدني 205,930 2,577,172,764 Rls. 82,372 $
14 7 1395 شهيدرجايي نيجريه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 50,365 2,499,482,160 Rls. 79,576 $
15 4 1395 شهيدرجايي نيجريه 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 20,500 1,881,285,000 Rls. 61,500 $
16 2 1395 شهيدرجايي نيجريه 27101940 روغن پايه معدني 71,232 1,208,507,440 Rls. 39,890 $
17 5 1395 شهيدرجايي نيجريه 27101940 روغن پايه معدني 88,663 1,180,273,750 Rls. 38,125 $
18 2 1395 شهيدرجايي نيجريه 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 108,500 1,115,977,380 Rls. 36,820 $
19 6 1395 شهيدرجايي نيجريه 87021010 اتوبوس وميني بوس هيبريدي به صورتcbu داراي موتور درون سوز تراكمي احتراقي توأم با موتور الكتريكي 5,500 622,700,000 Rls. 20,000 $
20 9 1395 شهيدرجايي نيجريه 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 4,200 539,128,800 Rls. 16,800 $
21 9 1395 شهيدرجايي نيجريه 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 12,240 392,793,840 Rls. 12,240 $
22 8 1395 شهيدرجايي نيجريه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 14,185 243,194,880 Rls. 7,680 $
23 8 1395 شهيدرجايي نيجريه 27101910 روغن موتور 11,660 229,535,208 Rls. 7,229 $
24 1 1395 شهيدرجايي نيجريه 94038100 ساير مبلمان ها (Furniture)ازبامبو يانخل رونده . 1,400 148,347,500 Rls. 4,900 $
25 3 1395 شهيدرجايي نيجريه 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 2,000 121,920,000 Rls. 4,000 $
26 7 1395 شهيدرجايي نيجريه 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 19,830 117,978,750 Rls. 3,750 $
27 1 1395 شهيدرجايي نيجريه 25202000 ک گچ 150,000 90,855,000 Rls. 3,000 $
28 2 1395 شهيدرجايي نيجريه 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 1,500 81,834,300 Rls. 2,700 $
29 3 1395 شهيدرجايي نيجريه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 26,000 78,638,400 Rls. 2,580 $
30 8 1395 شهيدرجايي نيجريه 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 320 20,266,240 Rls. 640 $
31 4 1395 شهيدرجايي نيجريه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 1,340 15,395,000 Rls. 500 $
مجموع کل
147,779,576,609 ريال
مجموع کل
4,639,712 دلار
[1]