آمار کل " صادرات به" کشور (ميانمار) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 شهيدرجايي ميانمار 27132000 قيرنفت 30,169,346 199,829,718,165 Rls. 6,224,667 $
2 3 1395 شهيدرجايي ميانمار 27132000 قيرنفت 27,033,918 175,621,500,845 Rls. 5,764,813 $
3 10 1395 شهيدرجايي ميانمار 27132000 قيرنفت 21,284,889 144,224,803,725 Rls. 4,460,079 $
4 2 1395 شهيدرجايي ميانمار 27132000 قيرنفت 12,037,095 109,457,559,489 Rls. 3,611,127 $
5 12 1395 شهيدرجايي ميانمار 27132000 قيرنفت 13,459,838 91,508,326,795 Rls. 2,824,093 $
6 4 1395 شهيدرجايي ميانمار 27132000 قيرنفت 13,784,459 87,913,110,630 Rls. 2,868,836 $
7 11 1395 شهيدرجايي ميانمار 27132000 قيرنفت 12,179,350 82,786,628,067 Rls. 2,557,662 $
8 8 1395 شهيدرجايي ميانمار 27132000 قيرنفت 10,365,755 68,708,941,586 Rls. 2,166,443 $
9 7 1395 شهيدرجايي ميانمار 27132000 قيرنفت 10,268,033 67,308,944,446 Rls. 2,136,338 $
10 1 1395 شهيدرجايي ميانمار 27132000 قيرنفت 5,994,332 46,773,478,789 Rls. 1,545,710 $
11 6 1395 شهيدرجايي ميانمار 27132000 قيرنفت 5,793,220 37,755,428,460 Rls. 1,207,616 $
12 11 1395 شهيدرجايي ميانمار 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 891,194 25,958,621,313 Rls. 802,074 $
13 3 1395 شهيدرجايي ميانمار 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 946,333 25,909,471,637 Rls. 851,701 $
14 10 1395 شهيدرجايي ميانمار 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 792,933 23,083,373,006 Rls. 713,640 $
15 8 1395 شهيدرجايي ميانمار 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 616,379 17,649,804,312 Rls. 554,742 $
16 6 1395 شهيدرجايي ميانمار 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 595,602 16,732,524,174 Rls. 536,042 $
17 11 1395 شهيدرجايي ميانمار 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 531,798 16,258,037,867 Rls. 502,370 $
18 12 1395 شهيدرجايي ميانمار 27132000 قيرنفت 2,445,505 16,251,048,448 Rls. 501,328 $
19 2 1395 شهيدرجايي ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 851,416 15,754,192,725 Rls. 519,664 $
20 5 1395 شهيدرجايي ميانمار 27132000 قيرنفت 2,176,896 13,885,031,475 Rls. 447,255 $
21 5 1395 شهيدرجايي ميانمار 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 498,278 13,857,353,956 Rls. 448,450 $
22 12 1395 شهيدرجايي ميانمار 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 398,074 11,611,066,032 Rls. 358,266 $
23 4 1395 شهيدرجايي ميانمار 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 400,525 11,005,240,690 Rls. 360,473 $
24 12 1395 شهيدرجايي ميانمار 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,660,000 10,758,104,000 Rls. 332,000 $
25 8 1395 شهيدرجايي ميانمار 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 765,260 10,276,791,194 Rls. 324,672 $
26 9 1395 شهيدرجايي ميانمار 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 299,593 8,647,130,310 Rls. 269,633 $
27 4 1395 شهيدرجايي ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 583,498 8,274,884,915 Rls. 269,540 $
28 7 1395 شهيدرجايي ميانمار 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 274,188 7,789,263,485 Rls. 246,769 $
29 2 1395 شهيدرجايي ميانمار 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 106,000 7,720,785,600 Rls. 254,400 $
30 1 1395 شهيدرجايي ميانمار 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 278,908 7,602,049,845 Rls. 251,017 $
31 5 1395 شهيدرجايي ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 542,330 7,218,202,806 Rls. 233,201 $
32 3 1395 شهيدرجايي ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 531,857 6,573,422,196 Rls. 215,716 $
33 12 1395 شهيدرجايي ميانمار 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 456,160 6,327,309,840 Rls. 195,260 $
34 12 1395 شهيدرجايي ميانمار 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 200,174 5,839,956,346 Rls. 180,157 $
35 10 1395 شهيدرجايي ميانمار 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 736,000 5,428,253,184 Rls. 167,808 $
36 6 1395 شهيدرجايي ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 399,790 5,361,438,950 Rls. 171,910 $
37 1 1395 شهيدرجايي ميانمار 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 185,762 5,062,027,405 Rls. 167,185 $
38 1 1395 شهيدرجايي ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 296,000 5,019,212,800 Rls. 165,760 $
39 11 1395 شهيدرجايي ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 297,500 4,140,197,165 Rls. 127,925 $
40 4 1395 شهيدرجايي ميانمار 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 298,259 4,112,561,130 Rls. 134,215 $
41 10 1395 شهيدرجايي ميانمار 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 137,240 3,998,089,404 Rls. 123,516 $
42 12 1395 شهيدرجايي ميانمار 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 101,218 2,952,967,936 Rls. 91,096 $
43 10 1395 شهيدرجايي ميانمار 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 205,840 2,767,206,080 Rls. 85,619 $
44 3 1395 شهيدرجايي ميانمار 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 199,622 2,742,479,370 Rls. 89,959 $
45 9 1395 شهيدرجايي ميانمار 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 314,000 2,305,345,392 Rls. 71,592 $
46 7 1395 شهيدرجايي ميانمار 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 148,000 1,995,050,360 Rls. 63,640 $
47 11 1395 شهيدرجايي ميانمار 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 55,200 1,965,634,000 Rls. 60,720 $
48 3 1395 شهيدرجايي ميانمار 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 33,320 1,117,372,872 Rls. 36,652 $
49 9 1395 شهيدرجايي ميانمار 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 16,660 590,573,676 Rls. 18,326 $
50 2 1395 شهيدرجايي ميانمار 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,120 548,835,372 Rls. 18,108 $
51 6 1395 شهيدرجايي ميانمار 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 13,600 468,053,520 Rls. 14,960 $
52 6 1395 شهيدرجايي ميانمار 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 31,480 441,058,410 Rls. 14,166 $
53 11 1395 شهيدرجايي ميانمار 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 9,240 299,089,560 Rls. 9,240 $
54 2 1395 شهيدرجايي ميانمار 25202000 ک گچ 26,950 16,358,111 Rls. 539 $
مجموع کل
1,458,203,911,866 ريال
مجموع کل
46,368,690 دلار
[1]