آمار کل " صادرات به" کشور (موزامبيك) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 شهيدرجايي موزامبيك 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 44,732,910 48,581,788,404 Rls. 15,544,680 $
2 1 1395 شهيدرجايي موزامبيك 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 39,500,000 41,556,221,875 Rls. 1,372,625 $
3 3 1395 شهيدرجايي موزامبيك 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 35,500,000 37,600,890,000 Rls. 1,233,625 $
4 5 1395 شهيدرجايي موزامبيك 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 30,700,000 33,026,768,350 Rls. 1,066,825 $
5 9 1395 شهيدرجايي موزامبيك 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 36,000,000 28,863,000,000 Rls. 900,000 $
6 3 1395 شهيدرجايي موزامبيك 27132000 قيرنفت 3,239,783 21,341,325,350 Rls. 700,322 $
7 6 1395 شهيدرجايي موزامبيك 27132000 قيرنفت 2,995,320 20,532,326,095 Rls. 657,969 $
8 1 1395 شهيدرجايي موزامبيك 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,372,000 15,357,054,300 Rls. 507,252 $
9 11 1395 شهيدرجايي موزامبيك 27132000 قيرنفت 2,099,273 14,250,615,120 Rls. 440,349 $
10 5 1395 شهيدرجايي موزامبيك 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,087,696 7,726,978,727 Rls. 249,596 $
11 6 1395 شهيدرجايي موزامبيك 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,018,141 7,711,458,979 Rls. 246,743 $
12 3 1395 شهيدرجايي موزامبيك 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,087,000 7,606,802,160 Rls. 249,567 $
13 9 1395 شهيدرجايي موزامبيك 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,087,696 6,833,122,830 Rls. 213,069 $
14 5 1395 شهيدرجايي موزامبيك 27132000 قيرنفت 1,001,160 6,750,490,209 Rls. 217,758 $
15 5 1395 شهيدرجايي موزامبيك 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 9,050,000 5,603,398,000 Rls. 181,000 $
16 3 1395 شهيدرجايي موزامبيك 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 10,050,000 3,675,888,000 Rls. 120,600 $
17 7 1395 شهيدرجايي موزامبيك 27132000 قيرنفت 495,550 3,502,152,180 Rls. 111,498 $
18 4 1395 شهيدرجايي موزامبيك 27132000 قيرنفت 497,750 3,425,865,870 Rls. 111,993 $
19 8 1395 شهيدرجايي موزامبيك 27132000 قيرنفت 502,600 3,363,012,198 Rls. 105,546 $
20 9 1395 شهيدرجايي موزامبيك 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 8,350,000 3,215,518,200 Rls. 100,200 $
21 4 1395 شهيدرجايي موزامبيك 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 65,587 1,816,739,070 Rls. 59,028 $
22 8 1395 شهيدرجايي موزامبيك 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 260,000 1,609,826,400 Rls. 50,700 $
23 12 1395 شهيدرجايي موزامبيك 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 43,500 1,268,734,050 Rls. 39,150 $
24 8 1395 شهيدرجايي موزامبيك 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 40,670 1,163,865,591 Rls. 36,603 $
25 6 1395 شهيدرجايي موزامبيك 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 40,600 1,137,672,900 Rls. 36,540 $
26 12 1395 شهيدرجايي موزامبيك 54023100 نخ تکستوره, ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,باا ندا زه هرنخ يک لاي آن حدا کثر50تکس غيرخرده فروشي 5,400 437,616,000 Rls. 13,500 $
27 5 1395 شهيدرجايي موزامبيك 25202000 ک گچ 124,162 77,066,586 Rls. 2,482 $
28 4 1395 شهيدرجايي موزامبيك 25202000 ک گچ 125,840 76,988,912 Rls. 2,517 $
29 3 1395 شهيدرجايي موزامبيك 25202000 ک گچ 47,510 28,851,500 Rls. 950 $
مجموع کل
328,142,037,856 ريال
مجموع کل
24,572,687 دلار
[1]