آمار کل " صادرات به" کشور (منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 991,695 150,779,912,280 Rls. 4,809,720 $
2 3 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 20,700,000 17,894,479,320 Rls. 587,880 $
3 9 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 29173500 انيدريد فتاليك 375,000 9,190,614,375 Rls. 286,875 $
4 7 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 27132000 قيرنفت 1,000,000 6,606,810,000 Rls. 210,000 $
5 3 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 29173500 انيدريد فتاليك 90,000 5,280,660,000 Rls. 173,250 $
6 3 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 27132000 قيرنفت 1,030,730 4,863,025,957 Rls. 159,763 $
7 12 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 27132000 قيرنفت 511,500 3,481,964,640 Rls. 107,415 $
8 12 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 50,566 3,278,294,912 Rls. 101,132 $
9 3 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 107,764 2,952,187,293 Rls. 96,987 $
10 5 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 03019390 ساير ماهي کپور بجز برا ي ا صلاح نژا د و تکثيرپرورش 50,500 2,821,990,500 Rls. 90,900 $
11 4 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 500,000 2,523,675,000 Rls. 82,500 $
12 9 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 27101910 روغن موتور 66,376 1,320,640,923 Rls. 41,153 $
13 6 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 27101910 روغن موتور 66,216 1,278,185,155 Rls. 41,053 $
14 2 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 27101950 روغن صنعتي 63,720 1,177,147,665 Rls. 38,869 $
15 4 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 97,389 958,660,010 Rls. 31,339 $
16 3 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 140,320 854,240,096 Rls. 28,064 $
17 6 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,760 612,724,608 Rls. 19,584 $
18 8 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 27101910 روغن موتور 28,960 553,651,488 Rls. 17,376 $
19 1 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 17,000 463,207,500 Rls. 15,300 $
20 9 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 27132000 قيرنفت 60,000 404,346,600 Rls. 12,600 $
21 5 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 4,200 391,167,000 Rls. 12,600 $
22 7 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 75,000 351,104,760 Rls. 11,160 $
23 3 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 7,230 330,555,600 Rls. 10,845 $
24 2 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 2,557 247,761,585 Rls. 8,181 $
25 3 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 18,800 237,744,000 Rls. 7,800 $
26 8 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 6,480 205,752,960 Rls. 6,480 $
27 6 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 24,090 152,054,820 Rls. 4,860 $
28 8 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,376 143,341,229 Rls. 4,514 $
29 7 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 2,030 122,916,300 Rls. 3,900 $
30 9 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 1,520 97,392,480 Rls. 3,040 $
31 8 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,266 76,376,261 Rls. 2,405 $
32 4 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 89039900 وسايل نقليه ا بي غيرمذکور برا ي تفريح يا ورزش , قايقهاي پاروئي وکانوها 175 30,590,000 Rls. 1,000 $
33 5 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 25202000 ک گچ 24,500 15,224,790 Rls. 490 $
مجموع کل
219,698,400,107 ريال
مجموع کل
7,029,036 دلار
[1]