آمار کل " صادرات به" کشور (مكزيك) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 شهيدرجايي مكزيك 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 42,000,000 272,218,800,000 Rls. 8,400,000 $
2 6 1395 شهيدرجايي مكزيك 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 25,000,000 156,435,000,000 Rls. 5,000,000 $
3 8 1395 شهيدرجايي مكزيك 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,679,005,000 Rls. 242,500 $
4 7 1395 شهيدرجايي مكزيك 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,654,512,500 Rls. 242,500 $
5 2 1395 شهيدرجايي مكزيك 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 6,823,575,000 Rls. 225,000 $
6 4 1395 شهيدرجايي مكزيك 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 5,506,200,000 Rls. 180,000 $
7 8 1395 شهيدرجايي مكزيك 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 320,274 3,901,918,620 Rls. 122,984 $
8 12 1395 شهيدرجايي مكزيك 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 113,098 3,298,285,344 Rls. 101,787 $
9 9 1395 شهيدرجايي مكزيك 27101940 روغن پايه معدني 288,154 2,774,138,586 Rls. 86,446 $
10 4 1395 شهيدرجايي مكزيك 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,000 2,523,675,000 Rls. 82,500 $
11 10 1395 شهيدرجايي مكزيك 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 82,981 2,416,574,901 Rls. 74,682 $
12 6 1395 شهيدرجايي مكزيك 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 197,932 2,364,858,925 Rls. 75,955 $
13 5 1395 شهيدرجايي مكزيك 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 63,010 1,760,530,905 Rls. 56,709 $
14 7 1395 شهيدرجايي مكزيك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 95,000 1,167,832,320 Rls. 37,120 $
15 12 1395 شهيدرجايي مكزيك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 63,460 984,465,926 Rls. 30,380 $
16 12 1395 شهيدرجايي مكزيك 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 84,670 823,043,202 Rls. 25,401 $
17 11 1395 شهيدرجايي مكزيك 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 82,680 803,128,716 Rls. 24,804 $
18 5 1395 شهيدرجايي مكزيك 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 5,800 773,850,000 Rls. 25,000 $
19 9 1395 شهيدرجايي مكزيك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 57,022 767,704,935 Rls. 23,953 $
20 7 1395 شهيدرجايي مكزيك 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 21,490 610,498,665 Rls. 19,341 $
21 11 1395 شهيدرجايي مكزيك 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,113 586,092,279 Rls. 18,101 $
22 2 1395 شهيدرجايي مكزيك 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 77,300 585,470,200 Rls. 19,325 $
23 2 1395 شهيدرجايي مكزيك 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,100 575,567,910 Rls. 18,990 $
24 8 1395 شهيدرجايي مكزيك 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 20,140 575,536,752 Rls. 18,126 $
25 5 1395 شهيدرجايي مكزيك 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 38,790 555,262,688 Rls. 17,936 $
26 11 1395 شهيدرجايي مكزيك 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 23,340 352,251,141 Rls. 10,879 $
27 7 1395 شهيدرجايي مكزيك 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 22,080 339,039,540 Rls. 10,794 $
28 6 1395 شهيدرجايي مكزيك 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 25,360 337,897,125 Rls. 10,875 $
29 6 1395 شهيدرجايي مكزيك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,720 285,725,895 Rls. 9,177 $
30 8 1395 شهيدرجايي مكزيك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 19,200 252,269,640 Rls. 7,945 $
31 4 1395 شهيدرجايي مكزيك 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 8,200 93,024,910 Rls. 3,047 $
32 4 1395 شهيدرجايي مكزيك 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 22,610 83,736,745 Rls. 2,713 $
33 4 1395 شهيدرجايي مكزيك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 4,800 46,191,890 Rls. 1,513 $
مجموع کل
485,955,665,260 ريال
مجموع کل
15,226,483 دلار
[1]