آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 شهيدرجايي مصر 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 25,000 6,963,250,000 Rls. 230,000 $
2 2 1395 شهيدرجايي مصر 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 92,000 5,009,166,720 Rls. 165,600 $
3 4 1395 شهيدرجايي مصر 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 46,362 4,254,640,740 Rls. 139,086 $
4 2 1395 شهيدرجايي مصر 29051690 ساير منوالکل هاي اشباع شده غير از متانول ، الکل پروپيليک ، الکل ايزو پروپيليک ، بوتان -1- ئول ، بوتانولها ، دواتيل هگزا نول 168,000 4,069,027,200 Rls. 134,400 $
5 3 1395 شهيدرجايي مصر 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 611,159 3,811,639,466 Rls. 124,888 $
6 11 1395 شهيدرجايي مصر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 3,171,770,000 Rls. 98,000 $
7 10 1395 شهيدرجايي مصر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,000 3,139,793,000 Rls. 97,000 $
8 7 1395 شهيدرجايي مصر 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 24,240 2,295,406,800 Rls. 72,720 $
9 10 1395 شهيدرجايي مصر 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 23,200 2,251,420,800 Rls. 69,600 $
10 8 1395 شهيدرجايي مصر 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 23,394 2,231,577,054 Rls. 70,182 $
11 6 1395 شهيدرجايي مصر 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 23,200 2,177,575,200 Rls. 69,600 $
12 12 1395 شهيدرجايي مصر 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 22,220 2,159,917,320 Rls. 66,660 $
13 9 1395 شهيدرجايي مصر 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 59,305 1,716,027,474 Rls. 53,374 $
14 5 1395 شهيدرجايي مصر 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 308,330 1,551,599,538 Rls. 50,115 $
15 9 1395 شهيدرجايي مصر 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 226,808 1,432,071,390 Rls. 44,602 $
16 2 1395 شهيدرجايي مصر 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 42,023 1,145,825,016 Rls. 37,821 $
17 2 1395 شهيدرجايي مصر 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 104,910 1,097,526,246 Rls. 36,202 $
18 6 1395 شهيدرجايي مصر 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 192,420 1,056,743,494 Rls. 33,818 $
19 2 1395 شهيدرجايي مصر 73209090 فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور 23,282 984,428,150 Rls. 32,595 $
20 12 1395 شهيدرجايي مصر 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 199,210 882,552,432 Rls. 27,246 $
21 7 1395 شهيدرجايي مصر 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 93,360 587,419,276 Rls. 18,672 $
22 10 1395 شهيدرجايي مصر 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 100,890 544,045,070 Rls. 16,805 $
23 10 1395 شهيدرجايي مصر 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 5,000 161,845,000 Rls. 5,000 $
مجموع کل
52,695,267,386 ريال
مجموع کل
1,693,986 دلار
[1]