آمار کل " صادرات به" کشور (مالزي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 شهيدرجايي مالزي 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 5,193,000 65,831,490,000 Rls. 2,118,744 $
2 9 1395 شهيدرجايي مالزي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 500,195 32,103,515,490 Rls. 1,000,390 $
3 9 1395 شهيدرجايي مالزي 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده باالياف شيشه 109,075 30,389,227,494 Rls. 947,861 $
4 2 1395 شهيدرجايي مالزي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,977,405 28,785,005,489 Rls. 949,154 $
5 12 1395 شهيدرجايي مالزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 678,743 28,692,645,927 Rls. 885,467 $
6 1 1395 شهيدرجايي مالزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 509,582 23,648,087,214 Rls. 781,086 $
7 12 1395 شهيدرجايي مالزي 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 400,761 22,591,423,552 Rls. 696,922 $
8 9 1395 شهيدرجايي مالزي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 50,023,052 19,263,473,676 Rls. 600,276 $
9 2 1395 شهيدرجايي مالزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 383,839 18,815,155,963 Rls. 621,041 $
10 11 1395 شهيدرجايي مالزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 437,821 18,779,185,310 Rls. 580,101 $
11 2 1395 شهيدرجايي مالزي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 134,306 18,314,954,829 Rls. 604,377 $
12 8 1395 شهيدرجايي مالزي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 2,800,000 18,220,236,800 Rls. 572,800 $
13 1 1395 شهيدرجايي مالزي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 127,805 17,407,058,738 Rls. 575,123 $
14 6 1395 شهيدرجايي مالزي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 350,489 17,307,005,063 Rls. 553,771 $
15 7 1395 شهيدرجايي مالزي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 2,700,000 17,019,180,000 Rls. 540,000 $
16 7 1395 شهيدرجايي مالزي 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده باالياف شيشه 59,244 16,225,041,590 Rls. 514,830 $
17 10 1395 شهيدرجايي مالزي 27132000 قيرنفت 2,179,260 15,286,945,836 Rls. 473,412 $
18 2 1395 شهيدرجايي مالزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 239,400 14,531,101,200 Rls. 478,800 $
19 8 1395 شهيدرجايي مالزي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,053,876 12,995,445,957 Rls. 408,662 $
20 6 1395 شهيدرجايي مالزي 27101940 روغن پايه معدني 1,051,540 12,428,808,542 Rls. 399,586 $
21 2 1395 شهيدرجايي مالزي 27101940 روغن پايه معدني 592,724 12,135,602,194 Rls. 400,475 $
22 10 1395 شهيدرجايي مالزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 259,327 11,454,801,206 Rls. 354,433 $
23 9 1395 شهيدرجايي مالزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 241,912 11,282,600,673 Rls. 350,841 $
24 7 1395 شهيدرجايي مالزي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 27,000,000 10,193,364,000 Rls. 324,000 $
25 8 1395 شهيدرجايي مالزي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 200,916 10,085,959,296 Rls. 317,648 $
26 4 1395 شهيدرجايي مالزي 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 199,800 9,726,037,570 Rls. 315,883 $
27 10 1395 شهيدرجايي مالزي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 188,438 9,441,307,726 Rls. 291,801 $
28 9 1395 شهيدرجايي مالزي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,300,000 8,963,565,000 Rls. 279,500 $
29 4 1395 شهيدرجايي مالزي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 36,170 8,958,108,600 Rls. 292,860 $
30 11 1395 شهيدرجايي مالزي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 21,550,000 8,368,813,200 Rls. 258,600 $
31 12 1395 شهيدرجايي مالزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 187,042 8,269,732,768 Rls. 255,103 $
32 12 1395 شهيدرجايي مالزي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 192,150 8,263,262,042 Rls. 255,031 $
33 8 1395 شهيدرجايي مالزي 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده باالياف شيشه 28,610 7,921,810,923 Rls. 248,621 $
34 6 1395 شهيدرجايي مالزي 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده باالياف شيشه 28,050 7,641,444,146 Rls. 243,754 $
35 5 1395 شهيدرجايي مالزي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 149,482 7,311,691,398 Rls. 236,181 $
36 2 1395 شهيدرجايي مالزي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 12,000,000 7,274,160,000 Rls. 240,000 $
37 11 1395 شهيدرجايي مالزي 27132000 قيرنفت 1,004,800 6,832,228,032 Rls. 211,008 $
38 9 1395 شهيدرجايي مالزي 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 1,449,160 6,498,970,509 Rls. 202,207 $
39 3 1395 شهيدرجايي مالزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 120,599 6,446,496,118 Rls. 212,746 $
40 4 1395 شهيدرجايي مالزي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 17,022,170 6,304,670,090 Rls. 204,266 $
41 8 1395 شهيدرجايي مالزي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,350 6,215,276,530 Rls. 195,885 $
42 8 1395 شهيدرجايي مالزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 128,648 6,132,803,427 Rls. 192,463 $
43 6 1395 شهيدرجايي مالزي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 55,680 6,082,919,360 Rls. 194,880 $
44 8 1395 شهيدرجايي مالزي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 57,840 5,946,922,770 Rls. 186,628 $
45 11 1395 شهيدرجايي مالزي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 138,632 5,832,532,385 Rls. 180,220 $
46 10 1395 شهيدرجايي مالزي 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 989,911 5,777,804,792 Rls. 178,576 $
47 8 1395 شهيدرجايي مالزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 518,836 5,773,850,551 Rls. 181,592 $
48 2 1395 شهيدرجايي مالزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 497,669 5,751,788,092 Rls. 190,083 $
49 2 1395 شهيدرجايي مالزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 96,400 5,402,988,640 Rls. 178,340 $
50 12 1395 شهيدرجايي مالزي 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 1,259,446 5,227,018,002 Rls. 161,260 $
51 7 1395 شهيدرجايي مالزي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 96,000 5,013,108,600 Rls. 159,000 $
52 5 1395 شهيدرجايي مالزي 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 99,824 4,885,191,234 Rls. 157,821 $
53 4 1395 شهيدرجايي مالزي 27101940 روغن پايه معدني 405,240 4,785,346,230 Rls. 155,937 $
54 3 1395 شهيدرجايي مالزي 27101940 روغن پايه معدني 406,580 4,764,657,736 Rls. 156,502 $
55 9 1395 شهيدرجايي مالزي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 57,070 4,763,513,601 Rls. 148,391 $
56 12 1395 شهيدرجايي مالزي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 4,762,800,000 Rls. 147,000 $
57 9 1395 شهيدرجايي مالزي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 105,430 4,748,079,114 Rls. 147,894 $
58 9 1395 شهيدرجايي مالزي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 490,660 4,725,104,100 Rls. 147,200 $
59 8 1395 شهيدرجايي مالزي 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 741,791 4,597,330,155 Rls. 145,242 $
60 5 1395 شهيدرجايي مالزي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 97,750 4,586,463,000 Rls. 148,125 $
61 11 1395 شهيدرجايي مالزي 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 1,155,547 4,535,426,232 Rls. 140,138 $
62 7 1395 شهيدرجايي مالزي 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 968,686 4,504,208,614 Rls. 142,972 $
63 11 1395 شهيدرجايي مالزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 386,110 4,375,182,432 Rls. 135,138 $
64 2 1395 شهيدرجايي مالزي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 92,625 4,205,837,149 Rls. 138,937 $
65 6 1395 شهيدرجايي مالزي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 670,661 4,192,027,396 Rls. 134,132 $
66 11 1395 شهيدرجايي مالزي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 74,252 4,093,385,573 Rls. 126,477 $
67 10 1395 شهيدرجايي مالزي 03079900 ک ک ساير 49,820 4,031,558,950 Rls. 124,550 $
68 2 1395 شهيدرجايي مالزي 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 221,260 4,024,771,716 Rls. 132,756 $
69 12 1395 شهيدرجايي مالزي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 93,788 3,951,549,386 Rls. 121,924 $
70 10 1395 شهيدرجايي مالزي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 96,545 3,784,775,694 Rls. 116,961 $
71 7 1395 شهيدرجايي مالزي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 46,912 3,755,878,584 Rls. 119,192 $
72 11 1395 شهيدرجايي مالزي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 77,000 3,739,273,500 Rls. 115,500 $
73 5 1395 شهيدرجايي مالزي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 34,336 3,717,069,664 Rls. 120,176 $
74 8 1395 شهيدرجايي مالزي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 82,000 3,648,577,500 Rls. 115,000 $
75 9 1395 شهيدرجايي مالزي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 74,000 3,560,899,500 Rls. 111,000 $
76 12 1395 شهيدرجايي مالزي 27101940 روغن پايه معدني 264,238 3,425,145,266 Rls. 105,695 $
77 7 1395 شهيدرجايي مالزي 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 145,153 3,379,320,393 Rls. 107,413 $
78 5 1395 شهيدرجايي مالزي 27132000 قيرنفت 516,788 3,343,277,520 Rls. 107,998 $
79 4 1395 شهيدرجايي مالزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 299,880 3,239,528,670 Rls. 104,958 $
80 5 1395 شهيدرجايي مالزي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 115,392 3,214,707,796 Rls. 103,852 $
81 3 1395 شهيدرجايي مالزي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 53,670 3,089,628,270 Rls. 101,494 $
82 10 1395 شهيدرجايي مالزي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 317,650 3,084,003,400 Rls. 95,300 $
83 6 1395 شهيدرجايي مالزي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 59,000 2,826,969,000 Rls. 90,500 $
84 6 1395 شهيدرجايي مالزي 03019390 ساير ماهي کپور بجز برا ي ا صلاح نژا د و تکثيرپرورش 50,000 2,802,150,000 Rls. 90,000 $
85 1 1395 شهيدرجايي مالزي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 61,500 2,793,022,500 Rls. 92,250 $
86 1 1395 شهيدرجايي مالزي 27101940 روغن پايه معدني 75,340 2,783,615,490 Rls. 91,914 $
87 12 1395 شهيدرجايي مالزي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 54,500 2,762,042,000 Rls. 85,250 $
88 11 1395 شهيدرجايي مالزي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 11,000 2,650,632,300 Rls. 81,900 $
89 9 1395 شهيدرجايي مالزي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,100 2,638,719,600 Rls. 82,280 $
90 2 1395 شهيدرجايي مالزي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 95,944 2,611,809,368 Rls. 86,350 $
91 4 1395 شهيدرجايي مالزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 76,032 2,558,394,650 Rls. 83,635 $
92 2 1395 شهيدرجايي مالزي 27132000 قيرنفت 275,975 2,512,319,744 Rls. 82,792 $
93 5 1395 شهيدرجايي مالزي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 266,163 2,471,934,384 Rls. 79,848 $
94 6 1395 شهيدرجايي مالزي 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 110,520 2,403,776,844 Rls. 77,364 $
95 12 1395 شهيدرجايي مالزي 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 25,000 2,388,395,900 Rls. 73,700 $
96 12 1395 شهيدرجايي مالزي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 61,774 2,381,182,112 Rls. 73,457 $
97 5 1395 شهيدرجايي مالزي 04090000 عسل طبيعي 15,000 2,321,550,000 Rls. 75,000 $
98 7 1395 شهيدرجايي مالزي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 8,400 2,316,499,500 Rls. 73,500 $
99 7 1395 شهيدرجايي مالزي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 20,700 2,283,406,650 Rls. 72,450 $
100 6 1395 شهيدرجايي مالزي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 20,700 2,264,279,850 Rls. 72,450 $
مجموع کل
856,451,845,577 ريال
مجموع کل
27,236,603 دلار