آمار کل " صادرات به" کشور (ليبريا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 شهيدرجايي ليبريا 27132000 قيرنفت 4,840,000 32,352,112,800 Rls. 1,016,400 $
2 7 1395 شهيدرجايي ليبريا 27132000 قيرنفت 3,000,000 19,885,950,000 Rls. 630,000 $
3 12 1395 شهيدرجايي ليبريا 27132000 قيرنفت 1,011,450 6,882,314,408 Rls. 212,404 $
4 10 1395 شهيدرجايي ليبريا 27132000 قيرنفت 493,625 3,353,226,028 Rls. 103,661 $
5 7 1395 شهيدرجايي ليبريا 02071310 ک ک ک قطعات تازه يا سرد كرده مرغ 24,709 1,549,204,882 Rls. 49,418 $
مجموع کل
64,022,808,118 ريال
مجموع کل
2,011,883 دلار
[1]