آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 شهيدرجايي لبنان 03061700 ساير انواع ميگو. 168,000 23,114,679,639 Rls. 727,387 $
2 9 1395 شهيدرجايي لبنان 03061700 ساير انواع ميگو. 96,000 13,407,892,254 Rls. 417,594 $
3 9 1395 شهيدرجايي لبنان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 58,866 11,348,088,912 Rls. 353,202 $
4 7 1395 شهيدرجايي لبنان 03061700 ساير انواع ميگو. 72,000 9,984,585,600 Rls. 316,800 $
5 7 1395 شهيدرجايي لبنان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 47,855 9,033,445,601 Rls. 287,135 $
6 12 1395 شهيدرجايي لبنان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 41,404 8,053,042,048 Rls. 248,428 $
7 11 1395 شهيدرجايي لبنان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 41,030 7,969,056,956 Rls. 246,182 $
8 2 1395 شهيدرجايي لبنان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 40,414 7,354,364,199 Rls. 242,496 $
9 10 1395 شهيدرجايي لبنان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 37,689 7,320,959,238 Rls. 226,137 $
10 1 1395 شهيدرجايي لبنان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 39,839 7,237,599,552 Rls. 239,040 $
11 6 1395 شهيدرجايي لبنان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 32,179 6,011,390,125 Rls. 193,075 $
12 3 1395 شهيدرجايي لبنان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 32,447 5,929,226,726 Rls. 194,688 $
13 8 1395 شهيدرجايي لبنان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 28,492 5,435,913,370 Rls. 170,957 $
14 4 1395 شهيدرجايي لبنان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 27,503 5,081,088,960 Rls. 165,024 $
15 5 1395 شهيدرجايي لبنان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 22,867 4,246,987,853 Rls. 137,203 $
16 12 1395 شهيدرجايي لبنان 03061700 ساير انواع ميگو. 24,756 3,529,420,252 Rls. 108,926 $
17 1 1395 شهيدرجايي لبنان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 50,520 3,058,986,000 Rls. 101,040 $
18 6 1395 شهيدرجايي لبنان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 15,843 2,712,979,360 Rls. 87,136 $
19 12 1395 شهيدرجايي لبنان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 160,696 2,479,026,562 Rls. 76,492 $
20 6 1395 شهيدرجايي لبنان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 117,000 1,721,765,500 Rls. 55,300 $
21 1 1395 شهيدرجايي لبنان 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 120,000 1,592,283,350 Rls. 52,594 $
22 10 1395 شهيدرجايي لبنان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 131,310 1,568,244,520 Rls. 48,485 $
23 2 1395 شهيدرجايي لبنان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 215,688 1,402,852,176 Rls. 46,224 $
24 6 1395 شهيدرجايي لبنان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 104,904 1,256,370,600 Rls. 40,200 $
25 11 1395 شهيدرجايي لبنان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 50,000 1,246,591,500 Rls. 38,500 $
26 4 1395 شهيدرجايي لبنان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 119,000 1,196,481,000 Rls. 39,000 $
27 7 1395 شهيدرجايي لبنان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 12,000 1,168,200,720 Rls. 37,192 $
28 12 1395 شهيدرجايي لبنان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 12,000 1,164,136,088 Rls. 35,939 $
29 3 1395 شهيدرجايي لبنان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 167,000 966,551,835 Rls. 31,737 $
30 8 1395 شهيدرجايي لبنان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 252,480 963,385,506 Rls. 30,298 $
31 12 1395 شهيدرجايي لبنان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,000 885,175,200 Rls. 27,300 $
32 10 1395 شهيدرجايي لبنان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 20,480 860,487,680 Rls. 26,624 $
33 1 1395 شهيدرجايي لبنان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 69,950 853,916,589 Rls. 28,228 $
34 12 1395 شهيدرجايي لبنان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 20,000 842,582,000 Rls. 26,000 $
35 10 1395 شهيدرجايي لبنان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 8,480 822,933,120 Rls. 25,440 $
36 12 1395 شهيدرجايي لبنان 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 6,335 821,081,988 Rls. 25,330 $
37 12 1395 شهيدرجايي لبنان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 75,300 767,762,400 Rls. 23,700 $
38 8 1395 شهيدرجايي لبنان 27101910 روغن موتور 36,887 747,539,262 Rls. 23,607 $
39 7 1395 شهيدرجايي لبنان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 70,005 625,777,280 Rls. 19,840 $
40 12 1395 شهيدرجايي لبنان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 3,432 611,884,416 Rls. 18,876 $
41 10 1395 شهيدرجايي لبنان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 40,800 581,023,550 Rls. 17,950 $
42 11 1395 شهيدرجايي لبنان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,850 529,123,320 Rls. 16,342 $
43 3 1395 شهيدرجايي لبنان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 47,200 503,011,440 Rls. 16,503 $
44 12 1395 شهيدرجايي لبنان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 12,780 480,178,208 Rls. 14,813 $
45 9 1395 شهيدرجايي لبنان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 72,480 467,148,096 Rls. 14,496 $
46 12 1395 شهيدرجايي لبنان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 8,000 440,857,600 Rls. 13,600 $
47 10 1395 شهيدرجايي لبنان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 76,540 434,186,880 Rls. 13,434 $
48 6 1395 شهيدرجايي لبنان 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 66,700 345,658,180 Rls. 11,060 $
49 10 1395 شهيدرجايي لبنان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 24,340 345,177,600 Rls. 10,680 $
50 11 1395 شهيدرجايي لبنان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 23,000 324,373,488 Rls. 10,014 $
51 8 1395 شهيدرجايي لبنان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 21,250 320,163,993 Rls. 10,069 $
52 8 1395 شهيدرجايي لبنان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 21,360 317,071,658 Rls. 10,013 $
53 6 1395 شهيدرجايي لبنان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 21,240 263,979,216 Rls. 8,496 $
54 9 1395 شهيدرجايي لبنان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 41,780 254,347,170 Rls. 7,931 $
55 2 1395 شهيدرجايي لبنان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 23,000 242,852,736 Rls. 8,016 $
56 1 1395 شهيدرجايي لبنان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 53,403 193,745,880 Rls. 6,408 $
57 3 1395 شهيدرجايي لبنان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 23,500 179,255,271 Rls. 5,889 $
58 11 1395 شهيدرجايي لبنان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 3,000 165,132,900 Rls. 5,100 $
59 2 1395 شهيدرجايي لبنان 27101910 روغن موتور 12,000 145,483,200 Rls. 4,800 $
60 8 1395 شهيدرجايي لبنان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 22,240 137,010,900 Rls. 4,300 $
61 11 1395 شهيدرجايي لبنان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 24,500 119,928,038 Rls. 3,706 $
62 11 1395 شهيدرجايي لبنان 68062010 رسهاي منبسط شده 20,555 86,503,626 Rls. 2,673 $
63 7 1395 شهيدرجايي لبنان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 300 28,408,500 Rls. 900 $
64 2 1395 شهيدرجايي لبنان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 409 22,337,733 Rls. 737 $
65 11 1395 شهيدرجايي لبنان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 2,000 14,563,800 Rls. 450 $
66 12 1395 شهيدرجايي لبنان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 200 6,483,200 Rls. 200 $
مجموع کل
172,342,742,120 ريال
مجموع کل
5,457,936 دلار
[1]