آمار کل " صادرات به" کشور (كنيا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 شهيدرجايي كنيا 27132000 قيرنفت 10,704,302 97,333,296,780 Rls. 3,211,290 $
2 10 1395 شهيدرجايي كنيا 27132000 قيرنفت 14,340,431 96,517,606,650 Rls. 2,985,614 $
3 11 1395 شهيدرجايي كنيا 27132000 قيرنفت 13,274,295 88,924,510,156 Rls. 2,747,504 $
4 5 1395 شهيدرجايي كنيا 27132000 قيرنفت 13,745,982 80,224,159,387 Rls. 2,590,895 $
5 4 1395 شهيدرجايي كنيا 27132000 قيرنفت 10,553,046 67,094,806,772 Rls. 2,180,823 $
6 9 1395 شهيدرجايي كنيا 27132000 قيرنفت 9,244,393 62,053,442,691 Rls. 1,931,103 $
7 8 1395 شهيدرجايي كنيا 27132000 قيرنفت 8,478,810 56,245,700,586 Rls. 1,770,337 $
8 6 1395 شهيدرجايي كنيا 27132000 قيرنفت 8,049,360 52,581,045,124 Rls. 1,685,372 $
9 1 1395 شهيدرجايي كنيا 27132000 قيرنفت 5,938,459 51,248,365,735 Rls. 1,693,049 $
10 3 1395 شهيدرجايي كنيا 27132000 قيرنفت 7,761,240 48,422,125,206 Rls. 1,590,473 $
11 7 1395 شهيدرجايي كنيا 27132000 قيرنفت 6,883,225 43,928,151,858 Rls. 1,396,250 $
12 12 1395 شهيدرجايي كنيا 27132000 قيرنفت 5,300,591 35,880,810,560 Rls. 1,107,104 $
13 12 1395 شهيدرجايي كنيا 27132000 قيرنفت 1,192,750 8,120,302,432 Rls. 250,477 $
14 9 1395 شهيدرجايي كنيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 263,496 7,597,459,217 Rls. 237,146 $
15 9 1395 شهيدرجايي كنيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 248,417 7,186,781,019 Rls. 223,574 $
16 12 1395 شهيدرجايي كنيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 226,702 6,610,637,702 Rls. 204,031 $
17 4 1395 شهيدرجايي كنيا 27101940 روغن پايه معدني 500,173 5,699,073,190 Rls. 186,161 $
18 4 1395 شهيدرجايي كنيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 195,375 5,394,534,002 Rls. 175,838 $
19 4 1395 شهيدرجايي كنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 150,206 5,052,754,447 Rls. 165,225 $
20 11 1395 شهيدرجايي كنيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 163,136 4,751,736,770 Rls. 146,818 $
21 7 1395 شهيدرجايي كنيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 167,300 4,729,403,700 Rls. 150,570 $
22 5 1395 شهيدرجايي كنيا 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 64,733 4,161,753,129 Rls. 134,307 $
23 11 1395 شهيدرجايي كنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 114,048 4,060,065,802 Rls. 125,444 $
24 4 1395 شهيدرجايي كنيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 143,937 3,998,344,695 Rls. 129,543 $
25 2 1395 شهيدرجايي كنيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 143,937 3,928,650,561 Rls. 129,543 $
26 3 1395 شهيدرجايي كنيا 27101940 روغن پايه معدني 330,540 3,824,288,650 Rls. 125,604 $
27 10 1395 شهيدرجايي كنيا 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 392,820 3,745,661,760 Rls. 115,893 $
28 2 1395 شهيدرجايي كنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 95,040 3,168,500,759 Rls. 104,542 $
29 5 1395 شهيدرجايي كنيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 105,596 2,941,792,878 Rls. 95,038 $
30 6 1395 شهيدرجايي كنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 76,032 2,601,268,302 Rls. 83,634 $
31 12 1395 شهيدرجايي كنيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 85,300 2,486,733,840 Rls. 76,770 $
32 4 1395 شهيدرجايي كنيا 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 241,500 2,444,442,762 Rls. 80,067 $
33 5 1395 شهيدرجايي كنيا 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 239,500 2,368,868,525 Rls. 76,638 $
34 5 1395 شهيدرجايي كنيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 87,300 2,347,467,675 Rls. 75,615 $
35 6 1395 شهيدرجايي كنيا 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 22,140 2,143,008,209 Rls. 68,570 $
36 12 1395 شهيدرجايي كنيا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 305,000 2,109,335,538 Rls. 65,055 $
37 10 1395 شهيدرجايي كنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 57,024 2,030,659,150 Rls. 62,725 $
38 7 1395 شهيدرجايي كنيا 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 14,330 1,803,344,520 Rls. 57,320 $
39 9 1395 شهيدرجايي كنيا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 274,000 1,495,825,192 Rls. 46,615 $
40 4 1395 شهيدرجايي كنيا 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 42,000 1,413,258,000 Rls. 46,291 $
41 12 1395 شهيدرجايي كنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 38,016 1,354,954,434 Rls. 41,817 $
42 9 1395 شهيدرجايي كنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 38,016 1,339,691,229 Rls. 41,817 $
43 12 1395 شهيدرجايي كنيا 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 37,950 1,320,933,684 Rls. 40,796 $
44 5 1395 شهيدرجايي كنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 38,016 1,292,563,470 Rls. 41,817 $
45 8 1395 شهيدرجايي كنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 36,158 1,265,907,171 Rls. 39,773 $
46 7 1395 شهيدرجايي كنيا 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 41,795 1,185,404,811 Rls. 37,615 $
47 2 1395 شهيدرجايي كنيا 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 34,300 1,143,068,080 Rls. 37,730 $
48 7 1395 شهيدرجايي كنيا 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 1,061,000 1,042,161,030 Rls. 33,150 $
49 9 1395 شهيدرجايي كنيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,044,000 1,005,954,120 Rls. 31,320 $
50 10 1395 شهيدرجايي كنيا 39092010 پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيک 19,000 953,414,300 Rls. 29,450 $
51 9 1395 شهيدرجايي كنيا 39092010 پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيک 18,940 942,865,671 Rls. 29,381 $
52 5 1395 شهيدرجايي كنيا 27101940 روغن پايه معدني 76,420 901,515,755 Rls. 29,039 $
53 7 1395 شهيدرجايي كنيا 27101910 روغن موتور 45,412 887,361,135 Rls. 28,155 $
54 11 1395 شهيدرجايي كنيا 27101910 روغن موتور 44,100 884,896,488 Rls. 27,342 $
55 3 1395 شهيدرجايي كنيا 27101910 روغن موتور 44,520 868,607,112 Rls. 28,492 $
56 11 1395 شهيدرجايي كنيا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 145,000 867,225,744 Rls. 26,796 $
57 11 1395 شهيدرجايي كنيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 846,000 821,423,700 Rls. 25,380 $
58 10 1395 شهيدرجايي كنيا 28365000 کربنات کلسيم 109,000 705,654,400 Rls. 21,800 $
59 10 1395 شهيدرجايي كنيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 24,000 699,170,400 Rls. 21,600 $
60 10 1395 شهيدرجايي كنيا 29221310 تري اتانول آمين 18,400 666,627,584 Rls. 20,608 $
61 3 1395 شهيدرجايي كنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 19,008 638,321,240 Rls. 20,938 $
62 1 1395 شهيدرجايي كنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 19,008 632,989,700 Rls. 20,908 $
63 7 1395 شهيدرجايي كنيا 29221310 تري اتانول آمين 18,400 621,451,720 Rls. 19,688 $
64 6 1395 شهيدرجايي كنيا 29221310 تري اتانول آمين 18,400 615,309,064 Rls. 19,688 $
65 3 1395 شهيدرجايي كنيا 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 19,360 587,963,200 Rls. 19,360 $
66 6 1395 شهيدرجايي كنيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,560 574,937,784 Rls. 18,504 $
67 3 1395 شهيدرجايي كنيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,681 565,246,440 Rls. 18,612 $
68 8 1395 شهيدرجايي كنيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 19,216 549,897,318 Rls. 17,294 $
69 10 1395 شهيدرجايي كنيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 564,000 547,328,160 Rls. 16,920 $
70 12 1395 شهيدرجايي كنيا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 12,489 526,273,760 Rls. 16,235 $
71 5 1395 شهيدرجايي كنيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 531,000 493,160,940 Rls. 15,930 $
72 2 1395 شهيدرجايي كنيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 16,743 456,696,012 Rls. 15,068 $
73 11 1395 شهيدرجايي كنيا 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 20,720 415,542,408 Rls. 12,846 $
74 2 1395 شهيدرجايي كنيا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 9,990 409,316,963 Rls. 13,487 $
75 8 1395 شهيدرجايي كنيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 392,400 376,755,120 Rls. 11,760 $
76 10 1395 شهيدرجايي كنيا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 17,300 363,438,400 Rls. 11,245 $
77 11 1395 شهيدرجايي كنيا 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 15,200 354,191,616 Rls. 10,944 $
78 12 1395 شهيدرجايي كنيا 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 17,600 334,889,696 Rls. 10,331 $
79 10 1395 شهيدرجايي كنيا 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 17,600 333,897,920 Rls. 10,331 $
80 7 1395 شهيدرجايي كنيا 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 17,600 325,854,263 Rls. 10,339 $
81 4 1395 شهيدرجايي كنيا 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 17,600 318,337,810 Rls. 10,339 $
82 3 1395 شهيدرجايي كنيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 279,290 255,687,600 Rls. 8,400 $
83 7 1395 شهيدرجايي كنيا 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 16,800 236,272,680 Rls. 7,560 $
84 9 1395 شهيدرجايي كنيا 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 23,170 219,198,450 Rls. 6,835 $
85 6 1395 شهيدرجايي كنيا 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 22,000 202,086,699 Rls. 6,491 $
86 2 1395 شهيدرجايي كنيا 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 123,390 175,866,273 Rls. 5,799 $
87 9 1395 شهيدرجايي كنيا 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 15,820 153,420,525 Rls. 4,825 $
88 9 1395 شهيدرجايي كنيا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 2,610 151,109,700 Rls. 4,700 $
89 5 1395 شهيدرجايي كنيا 28365000 کربنات کلسيم 19,000 117,625,200 Rls. 3,800 $
90 3 1395 شهيدرجايي كنيا 28365000 کربنات کلسيم 19,000 115,406,000 Rls. 3,800 $
91 2 1395 شهيدرجايي كنيا 28365000 کربنات کلسيم 19,000 115,326,200 Rls. 3,800 $
92 6 1395 شهيدرجايي كنيا 25202000 ک گچ 157,800 98,741,772 Rls. 3,156 $
93 3 1395 شهيدرجايي كنيا 25202000 ک گچ 132,800 80,891,484 Rls. 2,656 $
94 1 1395 شهيدرجايي كنيا 25202000 ک گچ 107,800 65,272,900 Rls. 2,156 $
95 11 1395 شهيدرجايي كنيا 25202000 ک گچ 107,800 59,292,680 Rls. 1,832 $
96 9 1395 شهيدرجايي كنيا 25202000 ک گچ 75,000 48,136,500 Rls. 1,500 $
97 12 1395 شهيدرجايي كنيا 25202000 ک گچ 50,000 27,553,600 Rls. 850 $
98 8 1395 شهيدرجايي كنيا 25202000 ک گچ 27,000 24,004,512 Rls. 756 $
99 8 1395 شهيدرجايي كنيا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 500 23,814,000 Rls. 750 $
100 8 1395 شهيدرجايي كنيا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 100 12,383,280 Rls. 390 $
مجموع کل
921,043,263,838 ريال
مجموع کل
29,353,569 دلار
[1]