آمار کل " صادرات به" کشور (كانادا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 شهيدرجايي كانادا 71123000 277,551 874,481,472,352 Rls. 26,976,847 $
2 11 1395 شهيدرجايي كانادا 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 10,500,000 101,946,600,000 Rls. 3,150,000 $
3 12 1395 شهيدرجايي كانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 497,130 14,867,941,328 Rls. 458,827 $
4 10 1395 شهيدرجايي كانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 444,559 12,752,395,872 Rls. 394,086 $
5 8 1395 شهيدرجايي كانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 336,940 10,799,285,355 Rls. 339,566 $
6 9 1395 شهيدرجايي كانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 370,805 10,368,689,925 Rls. 322,803 $
7 11 1395 شهيدرجايي كانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 368,900 9,652,444,714 Rls. 298,216 $
8 1 1395 شهيدرجايي كانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 251,810 9,614,703,535 Rls. 317,643 $
9 3 1395 شهيدرجايي كانادا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 223,100 8,829,768,740 Rls. 290,030 $
10 8 1395 شهيدرجايي كانادا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 182,395 8,529,529,026 Rls. 268,115 $
11 3 1395 شهيدرجايي كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,330 6,201,003,600 Rls. 203,445 $
12 12 1395 شهيدرجايي كانادا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 115,000 6,036,743,700 Rls. 186,300 $
13 1 1395 شهيدرجايي كانادا 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 22,000 6,027,792,000 Rls. 199,200 $
14 8 1395 شهيدرجايي كانادا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 116,250 5,909,428,000 Rls. 186,000 $
15 8 1395 شهيدرجايي كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 14,400 5,806,071,450 Rls. 182,250 $
16 12 1395 شهيدرجايي كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 17,225 5,416,130,112 Rls. 167,082 $
17 12 1395 شهيدرجايي كانادا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 66,000 5,221,619,800 Rls. 161,200 $
18 2 1395 شهيدرجايي كانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 124,800 4,920,545,240 Rls. 162,240 $
19 10 1395 شهيدرجايي كانادا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 161,060 4,859,021,390 Rls. 150,307 $
20 11 1395 شهيدرجايي كانادا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 114,851 4,832,172,576 Rls. 149,306 $
21 12 1395 شهيدرجايي كانادا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 144,520 4,652,959,916 Rls. 143,599 $
22 10 1395 شهيدرجايي كانادا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 104,694 4,564,413,421 Rls. 141,062 $
23 11 1395 شهيدرجايي كانادا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 134,860 4,162,959,024 Rls. 128,617 $
24 7 1395 شهيدرجايي كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 13,525 4,134,778,264 Rls. 131,192 $
25 9 1395 شهيدرجايي كانادا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 125,125 4,051,277,025 Rls. 126,075 $
26 3 1395 شهيدرجايي كانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 102,420 3,985,368,380 Rls. 130,822 $
27 4 1395 شهيدرجايي كانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 90,600 3,630,975,660 Rls. 117,780 $
28 3 1395 شهيدرجايي كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 13,550 3,510,534,000 Rls. 115,175 $
29 10 1395 شهيدرجايي كانادا 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 27,000 3,495,852,000 Rls. 108,000 $
30 1 1395 شهيدرجايي كانادا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 67,795 3,477,410,561 Rls. 114,883 $
31 11 1395 شهيدرجايي كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,920 3,359,175,600 Rls. 103,800 $
32 8 1395 شهيدرجايي كانادا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 81,646 3,335,514,429 Rls. 104,683 $
33 1 1395 شهيدرجايي كانادا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 82,790 3,259,041,825 Rls. 107,627 $
34 12 1395 شهيدرجايي كانادا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 68,227 3,247,088,519 Rls. 100,208 $
35 5 1395 شهيدرجايي كانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 89,925 3,228,099,790 Rls. 104,377 $
36 8 1395 شهيدرجايي كانادا 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 62,750 3,197,684,000 Rls. 100,400 $
37 11 1395 شهيدرجايي كانادا 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 3,133,743,200 Rls. 96,800 $
38 9 1395 شهيدرجايي كانادا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 77,623 3,018,412,434 Rls. 93,809 $
39 9 1395 شهيدرجايي كانادا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 65,500 2,948,724,000 Rls. 91,913 $
40 4 1395 شهيدرجايي كانادا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 68,000 2,715,294,400 Rls. 88,400 $
41 9 1395 شهيدرجايي كانادا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 39,500 2,590,090,950 Rls. 80,500 $
42 10 1395 شهيدرجايي كانادا 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 48,000 2,485,291,200 Rls. 76,800 $
43 6 1395 شهيدرجايي كانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 79,800 2,467,344,020 Rls. 79,220 $
44 2 1395 شهيدرجايي كانادا 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 45,101 2,462,087,499 Rls. 81,182 $
45 7 1395 شهيدرجايي كانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 89,600 2,345,475,350 Rls. 74,350 $
46 3 1395 شهيدرجايي كانادا 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,255,964,000 Rls. 74,000 $
47 2 1395 شهيدرجايي كانادا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,500 2,177,540,750 Rls. 71,750 $
48 2 1395 شهيدرجايي كانادا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 52,800 2,081,058,460 Rls. 68,640 $
49 2 1395 شهيدرجايي كانادا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 43,752 2,080,767,406 Rls. 68,652 $
50 8 1395 شهيدرجايي كانادا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 20,556 1,958,082,336 Rls. 61,668 $
51 12 1395 شهيدرجايي كانادا 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 16,415 1,881,716,384 Rls. 58,049 $
52 2 1395 شهيدرجايي كانادا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 1,819,080,000 Rls. 60,000 $
53 10 1395 شهيدرجايي كانادا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 35,000 1,811,096,000 Rls. 56,000 $
54 1 1395 شهيدرجايي كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,560 1,777,396,500 Rls. 58,740 $
55 4 1395 شهيدرجايي كانادا 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 20,600 1,744,253,500 Rls. 56,650 $
56 8 1395 شهيدرجايي كانادا 27101910 روغن موتور 90,200 1,663,491,852 Rls. 52,316 $
57 10 1395 شهيدرجايي كانادا 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,004 1,461,154,880 Rls. 45,209 $
58 2 1395 شهيدرجايي كانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 29,778 1,437,760,087 Rls. 47,422 $
59 11 1395 شهيدرجايي كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,550 1,428,296,870 Rls. 44,135 $
60 9 1395 شهيدرجايي كانادا 08132000 آلو ,خشک کرده 20,950 1,371,522,906 Rls. 42,738 $
61 4 1395 شهيدرجايي كانادا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,345,960,000 Rls. 44,000 $
62 6 1395 شهيدرجايي كانادا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 32,000 1,333,904,350 Rls. 42,650 $
63 12 1395 شهيدرجايي كانادا 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 25,000 1,312,321,500 Rls. 40,500 $
64 12 1395 شهيدرجايي كانادا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 20,150 1,306,002,100 Rls. 40,300 $
65 9 1395 شهيدرجايي كانادا 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 25,250 1,299,080,400 Rls. 40,400 $
66 9 1395 شهيدرجايي كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,000 1,250,368,800 Rls. 38,800 $
67 12 1395 شهيدرجايي كانادا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 14,327 1,085,028,352 Rls. 33,472 $
68 7 1395 شهيدرجايي كانادا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 35,860 1,075,324,855 Rls. 34,093 $
69 12 1395 شهيدرجايي كانادا 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,050,278,400 Rls. 32,400 $
70 7 1395 شهيدرجايي كانادا 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,010,080,000 Rls. 32,000 $
71 5 1395 شهيدرجايي كانادا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 51,000 1,000,881,800 Rls. 32,300 $
72 12 1395 شهيدرجايي كانادا 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 10,302 997,617,088 Rls. 30,784 $
73 5 1395 شهيدرجايي كانادا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 993,440,000 Rls. 32,000 $
74 2 1395 شهيدرجايي كانادا 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 908,880,000 Rls. 30,000 $
75 1 1395 شهيدرجايي كانادا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 908,250,000 Rls. 30,000 $
76 7 1395 شهيدرجايي كانادا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 12,450 899,425,350 Rls. 28,635 $
77 4 1395 شهيدرجايي كانادا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 22,717 847,787,570 Rls. 27,769 $
78 4 1395 شهيدرجايي كانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 18,000 824,310,000 Rls. 27,000 $
79 12 1395 شهيدرجايي كانادا 33019012 ساير عرقيات سنتي 13,141 822,933,322 Rls. 25,387 $
80 4 1395 شهيدرجايي كانادا 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 7,373 787,826,650 Rls. 25,805 $
81 9 1395 شهيدرجايي كانادا 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 11,688 786,901,590 Rls. 24,537 $
82 11 1395 شهيدرجايي كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 11,296 747,955,150 Rls. 23,110 $
83 9 1395 شهيدرجايي كانادا 19012000 مخلوط و خميرها براي تهيه محصولات خبازي، نان شيرينيکسازي يا بيسكويتکسازي شماره 0519 6,891 740,244,624 Rls. 23,024 $
84 9 1395 شهيدرجايي كانادا 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 726,612,600 Rls. 22,600 $
85 6 1395 شهيدرجايي كانادا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 41,420 680,054,232 Rls. 21,736 $
86 8 1395 شهيدرجايي كانادا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 14,010 640,391,580 Rls. 20,140 $
87 7 1395 شهيدرجايي كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,780 633,617,768 Rls. 20,104 $
88 12 1395 شهيدرجايي كانادا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 12,000 630,167,040 Rls. 19,440 $
89 12 1395 شهيدرجايي كانادا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 41,780 617,520,344 Rls. 19,054 $
90 6 1395 شهيدرجايي كانادا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 34,000 581,955,900 Rls. 18,700 $
91 9 1395 شهيدرجايي كانادا 08109020 زرشك تازه 8,985 581,762,190 Rls. 18,130 $
92 9 1395 شهيدرجايي كانادا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 7,213 580,606,551 Rls. 18,123 $
93 12 1395 شهيدرجايي كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,430 565,093,971 Rls. 17,433 $
94 2 1395 شهيدرجايي كانادا 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 21,000 541,015,650 Rls. 17,850 $
95 12 1395 شهيدرجايي كانادا 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 13,734 525,965,610 Rls. 16,230 $
96 2 1395 شهيدرجايي كانادا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 21,500 522,002,800 Rls. 17,200 $
97 8 1395 شهيدرجايي كانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 8,200 521,470,800 Rls. 16,400 $
98 8 1395 شهيدرجايي كانادا 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 12,050 497,395,080 Rls. 15,665 $
99 6 1395 شهيدرجايي كانادا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 7,112 490,172,964 Rls. 15,636 $
100 10 1395 شهيدرجايي كانادا 08132000 آلو ,خشک کرده 6,980 460,973,386 Rls. 14,239 $
مجموع کل
1,260,613,716,480 ريال
مجموع کل
39,118,352 دلار