آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 شهيدرجايي قطر 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 51,500,000 46,799,565,000 Rls. 1,545,000 $
2 3 1395 شهيدرجايي قطر 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 103,000,000 37,651,650,000 Rls. 1,236,000 $
3 1 1395 شهيدرجايي قطر 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 103,000,000 37,385,910,000 Rls. 1,236,000 $
4 8 1395 شهيدرجايي قطر 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 51,500,000 19,581,456,000 Rls. 618,000 $
5 4 1395 شهيدرجايي قطر 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 51,700,000 19,033,251,600 Rls. 620,400 $
6 2 1395 شهيدرجايي قطر 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 51,700,000 18,795,638,400 Rls. 620,400 $
7 2 1395 شهيدرجايي قطر 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 42,895 7,798,996,289 Rls. 257,373 $
8 9 1395 شهيدرجايي قطر 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 100,000 7,404,677,340 Rls. 230,740 $
9 6 1395 شهيدرجايي قطر 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 100,000 7,184,089,900 Rls. 230,740 $
10 3 1395 شهيدرجايي قطر 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 102,000 7,032,955,200 Rls. 230,740 $
11 11 1395 شهيدرجايي قطر 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 36,208 7,032,083,924 Rls. 217,250 $
12 6 1395 شهيدرجايي قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 6,857,593,750 Rls. 218,750 $
13 12 1395 شهيدرجايي قطر 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 32,188 6,260,566,912 Rls. 193,132 $
14 8 1395 شهيدرجايي قطر 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 30,712 5,854,076,755 Rls. 184,272 $
15 5 1395 شهيدرجايي قطر 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 26,265 4,878,152,294 Rls. 157,594 $
16 3 1395 شهيدرجايي قطر 68062010 رسهاي منبسط شده 1,226,575 4,862,005,764 Rls. 159,454 $
17 3 1395 شهيدرجايي قطر 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 26,264 4,801,090,800 Rls. 157,598 $
18 6 1395 شهيدرجايي قطر 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 24,214 4,540,635,859 Rls. 145,286 $
19 9 1395 شهيدرجايي قطر 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 23,108 4,445,730,931 Rls. 138,650 $
20 4 1395 شهيدرجايي قطر 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 16,262 3,004,315,776 Rls. 97,574 $
21 10 1395 شهيدرجايي قطر 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 15,462 3,001,053,352 Rls. 92,774 $
22 9 1395 شهيدرجايي قطر 68062010 رسهاي منبسط شده 640,263 2,669,025,504 Rls. 83,234 $
23 6 1395 شهيدرجايي قطر 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 32,880 2,564,447,700 Rls. 82,200 $
24 8 1395 شهيدرجايي قطر 68062010 رسهاي منبسط شده 539,992 2,231,847,947 Rls. 70,199 $
25 11 1395 شهيدرجايي قطر 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 10,124 1,981,777,176 Rls. 61,234 $
26 7 1395 شهيدرجايي قطر 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 7,929 1,496,763,367 Rls. 47,575 $
27 12 1395 شهيدرجايي قطر 68062010 رسهاي منبسط شده 353,645 1,489,375,298 Rls. 45,974 $
28 4 1395 شهيدرجايي قطر 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 17,150 1,320,121,250 Rls. 42,875 $
29 12 1395 شهيدرجايي قطر 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 96,420 1,240,236,160 Rls. 38,260 $
30 8 1395 شهيدرجايي قطر 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 132,020 1,160,221,809 Rls. 36,514 $
31 12 1395 شهيدرجايي قطر 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 296,093 1,151,772,896 Rls. 35,531 $
32 6 1395 شهيدرجايي قطر 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 5,440 1,105,106,080 Rls. 35,360 $
33 11 1395 شهيدرجايي قطر 68062010 رسهاي منبسط شده 258,014 1,085,486,204 Rls. 33,542 $
34 2 1395 شهيدرجايي قطر 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 5,500 1,084,976,750 Rls. 35,750 $
35 1 1395 شهيدرجايي قطر 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 5,126 931,210,560 Rls. 30,758 $
36 5 1395 شهيدرجايي قطر 68062010 رسهاي منبسط شده 198,000 794,465,100 Rls. 25,740 $
37 5 1395 شهيدرجايي قطر 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 14,500 761,931,500 Rls. 24,650 $
38 11 1395 شهيدرجايي قطر 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 97,740 722,319,840 Rls. 22,320 $
39 3 1395 شهيدرجايي قطر 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 69,903 655,159,818 Rls. 21,473 $
40 12 1395 شهيدرجايي قطر 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 43,260 632,112,000 Rls. 19,500 $
41 11 1395 شهيدرجايي قطر 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 43,000 604,416,375 Rls. 18,675 $
42 5 1395 شهيدرجايي قطر 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 44,500 591,125,775 Rls. 19,025 $
43 12 1395 شهيدرجايي قطر 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 102,119 557,011,516 Rls. 17,188 $
44 2 1395 شهيدرجايي قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,296 442,079,232 Rls. 14,592 $
45 8 1395 شهيدرجايي قطر 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 31,500 392,711,475 Rls. 12,325 $
46 3 1395 شهيدرجايي قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,376 343,577,220 Rls. 11,270 $
47 8 1395 شهيدرجايي قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 25,940 342,729,216 Rls. 10,778 $
48 9 1395 شهيدرجايي قطر 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 22,840 285,288,990 Rls. 8,890 $
49 2 1395 شهيدرجايي قطر 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 50,500 278,662,608 Rls. 9,198 $
50 9 1395 شهيدرجايي قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 19,700 266,831,280 Rls. 8,280 $
51 2 1395 شهيدرجايي قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 40,314 253,231,695 Rls. 8,355 $
52 4 1395 شهيدرجايي قطر 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 19,370 243,918,380 Rls. 7,922 $
53 11 1395 شهيدرجايي قطر 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 3,000 242,730,000 Rls. 7,500 $
54 7 1395 شهيدرجايي قطر 08081000 سيب , تازه 21,330 234,475,650 Rls. 7,465 $
55 11 1395 شهيدرجايي قطر 08109010 انار تازه 7,000 135,928,800 Rls. 4,200 $
56 9 1395 شهيدرجايي قطر 08081000 سيب , تازه 15,300 122,977,575 Rls. 3,825 $
57 2 1395 شهيدرجايي قطر 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 23,200 118,023,246 Rls. 3,894 $
58 12 1395 شهيدرجايي قطر 69051000 سفال پوشش بام ا زسرا ميک. 19,000 108,352,288 Rls. 3,344 $
59 10 1395 شهيدرجايي قطر 08109010 انار تازه 6,000 97,107,000 Rls. 3,000 $
60 11 1395 شهيدرجايي قطر 27030090 ساير تورب ها به جز پيت ماس 6,270 97,092,000 Rls. 3,000 $
61 4 1395 شهيدرجايي قطر 68062010 رسهاي منبسط شده 22,582 89,781,650 Rls. 2,941 $
62 10 1395 شهيدرجايي قطر 08081000 سيب , تازه 8,500 68,784,125 Rls. 2,125 $
63 11 1395 شهيدرجايي قطر 08081000 سيب , تازه 9,000 58,255,200 Rls. 1,800 $
64 9 1395 شهيدرجايي قطر 08109010 انار تازه 3,600 57,871,800 Rls. 1,800 $
65 6 1395 شهيدرجايي قطر 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 25,550 19,854,369 Rls. 639 $
مجموع کل
295,336,670,270 ريال
مجموع کل
9,572,447 دلار
[1]