آمار کل " صادرات به" کشور (فيليپين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 شهيدرجايي فيليپين 71123000 191,202 601,733,343,498 Rls. 18,584,062 $
2 12 1395 شهيدرجايي فيليپين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 10,500,000 59,180,184,000 Rls. 1,827,000 $
3 2 1395 شهيدرجايي فيليپين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 9,000,000 47,463,894,000 Rls. 1,566,000 $
4 4 1395 شهيدرجايي فيليپين 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 45,200,000 16,559,472,000 Rls. 542,400 $
5 6 1395 شهيدرجايي فيليپين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 975,852 13,731,320,319 Rls. 439,131 $
6 10 1395 شهيدرجايي فيليپين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 369,600 11,954,527,200 Rls. 369,600 $
7 1 1395 شهيدرجايي فيليپين 27101940 روغن پايه معدني 314,315 11,613,207,240 Rls. 383,464 $
8 12 1395 شهيدرجايي فيليپين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 281,600 9,124,359,200 Rls. 281,600 $
9 10 1395 شهيدرجايي فيليپين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 264,000 8,931,339,120 Rls. 275,880 $
10 11 1395 شهيدرجايي فيليپين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 236,000 7,640,464,000 Rls. 236,000 $
11 2 1395 شهيدرجايي فيليپين 27101940 روغن پايه معدني 505,110 6,129,181,212 Rls. 202,044 $
12 4 1395 شهيدرجايي فيليپين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 403,803 5,608,510,015 Rls. 181,711 $
13 3 1395 شهيدرجايي فيليپين 27101940 روغن پايه معدني 400,780 4,686,941,360 Rls. 154,356 $
14 9 1395 شهيدرجايي فيليپين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 132,000 4,233,240,000 Rls. 132,000 $
15 9 1395 شهيدرجايي فيليپين 27132000 قيرنفت 602,964 4,065,957,777 Rls. 126,622 $
16 3 1395 شهيدرجايي فيليپين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 132,000 4,023,360,000 Rls. 132,000 $
17 12 1395 شهيدرجايي فيليپين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 334,100 3,790,564,960 Rls. 116,935 $
18 2 1395 شهيدرجايي فيليپين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 110,880 3,362,657,760 Rls. 110,880 $
19 10 1395 شهيدرجايي فيليپين 27132000 قيرنفت 454,994 3,041,757,472 Rls. 94,003 $
20 7 1395 شهيدرجايي فيليپين 27132000 قيرنفت 434,430 2,748,190,254 Rls. 87,506 $
21 12 1395 شهيدرجايي فيليپين 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 210,270 2,590,103,232 Rls. 79,902 $
22 2 1395 شهيدرجايي فيليپين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 159,898 2,182,148,958 Rls. 71,954 $
23 11 1395 شهيدرجايي فيليپين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 192,430 2,179,782,750 Rls. 67,350 $
24 11 1395 شهيدرجايي فيليپين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,071,232,000 Rls. 64,000 $
25 1 1395 شهيدرجايي فيليپين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 149,609 2,037,224,240 Rls. 67,324 $
26 4 1395 شهيدرجايي فيليپين 27101940 روغن پايه معدني 152,690 1,873,750,604 Rls. 61,076 $
27 4 1395 شهيدرجايي فيليپين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 1,851,900,000 Rls. 60,000 $
28 3 1395 شهيدرجايي فيليپين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 1,828,800,000 Rls. 60,000 $
29 5 1395 شهيدرجايي فيليپين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 114,018 1,585,930,280 Rls. 51,383 $
30 2 1395 شهيدرجايي فيليپين 27132000 قيرنفت 168,121 1,528,739,922 Rls. 50,436 $
31 5 1395 شهيدرجايي فيليپين 27132000 قيرنفت 242,675 1,503,443,222 Rls. 48,536 $
32 8 1395 شهيدرجايي فيليپين 27132000 قيرنفت 209,851 1,384,399,977 Rls. 43,493 $
33 6 1395 شهيدرجايي فيليپين 27101940 روغن پايه معدني 104,750 1,247,846,945 Rls. 39,805 $
34 9 1395 شهيدرجايي فيليپين 27101940 روغن پايه معدني 84,710 1,032,333,300 Rls. 32,190 $
35 8 1395 شهيدرجايي فيليپين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 65,220 935,147,187 Rls. 29,349 $
36 2 1395 شهيدرجايي فيليپين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 908,880,000 Rls. 30,000 $
37 1 1395 شهيدرجايي فيليپين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 908,250,000 Rls. 30,000 $
38 9 1395 شهيدرجايي فيليپين 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 13,890 897,960,000 Rls. 28,000 $
39 3 1395 شهيدرجايي فيليپين 27132000 قيرنفت 141,200 884,593,950 Rls. 29,055 $
40 8 1395 شهيدرجايي فيليپين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 82,300 781,833,540 Rls. 24,690 $
41 12 1395 شهيدرجايي فيليپين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 79,660 774,462,486 Rls. 23,898 $
42 4 1395 شهيدرجايي فيليپين 27132000 قيرنفت 110,060 671,057,832 Rls. 22,012 $
43 5 1395 شهيدرجايي فيليپين 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,460 597,922,812 Rls. 19,314 $
44 8 1395 شهيدرجايي فيليپين 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 17,150 597,379,090 Rls. 18,865 $
45 6 1395 شهيدرجايي فيليپين 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 16,660 570,580,010 Rls. 18,326 $
46 1 1395 شهيدرجايي فيليپين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 62,700 474,560,625 Rls. 15,675 $
47 5 1395 شهيدرجايي فيليپين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 60,000 465,675,000 Rls. 15,000 $
48 12 1395 شهيدرجايي فيليپين 27132000 قيرنفت 59,330 460,736,128 Rls. 14,215 $
49 3 1395 شهيدرجايي فيليپين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 42,730 455,215,245 Rls. 14,955 $
50 4 1395 شهيدرجايي فيليپين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 14,000 427,420,000 Rls. 14,000 $
51 11 1395 شهيدرجايي فيليپين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 40,000 388,368,000 Rls. 12,000 $
52 7 1395 شهيدرجايي فيليپين 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 20,000 261,755,520 Rls. 8,320 $
53 6 1395 شهيدرجايي فيليپين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 18,800 249,810,840 Rls. 8,040 $
54 11 1395 شهيدرجايي فيليپين 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 15,560 151,065,816 Rls. 4,668 $
55 11 1395 شهيدرجايي فيليپين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 13,000 145,152,540 Rls. 4,485 $
56 6 1395 شهيدرجايي فيليپين 27132000 قيرنفت 21,956 137,231,923 Rls. 4,391 $
57 11 1395 شهيدرجايي فيليپين 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 6,500 112,464,900 Rls. 3,475 $
58 12 1395 شهيدرجايي فيليپين 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 22,500 29,174,400 Rls. 900 $
59 8 1395 شهيدرجايي فيليپين 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 24,100 29,053,080 Rls. 915 $
60 12 1395 شهيدرجايي فيليپين 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 22,600 25,641,056 Rls. 791 $
مجموع کل
866,861,498,797 ريال
مجموع کل
27,035,982 دلار
[1]