آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 شهيدرجايي فرانسه 03061700 ساير انواع ميگو. 272,088 39,317,372,052 Rls. 1,216,312 $
2 5 1395 شهيدرجايي فرانسه 03061700 ساير انواع ميگو. 71,328 8,868,277,770 Rls. 286,637 $
3 2 1395 شهيدرجايي فرانسه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 55,000 5,831,980,000 Rls. 192,500 $
4 9 1395 شهيدرجايي فرانسه 03061700 ساير انواع ميگو. 40,008 5,135,586,912 Rls. 160,032 $
5 11 1395 شهيدرجايي فرانسه 03061700 ساير انواع ميگو. 38,484 4,981,676,832 Rls. 153,936 $
6 9 1395 شهيدرجايي فرانسه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 35,000 2,631,797,700 Rls. 81,950 $
7 6 1395 شهيدرجايي فرانسه 03061700 ساير انواع ميگو. 18,852 2,447,926,167 Rls. 78,241 $
8 4 1395 شهيدرجايي فرانسه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 19,600 2,104,579,400 Rls. 68,600 $
9 3 1395 شهيدرجايي فرانسه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 16,500 1,703,574,000 Rls. 55,800 $
10 11 1395 شهيدرجايي فرانسه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,585,836,000 Rls. 49,000 $
11 8 1395 شهيدرجايي فرانسه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,551,634,000 Rls. 49,000 $
12 10 1395 شهيدرجايي فرانسه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 15,000 1,189,744,500 Rls. 36,750 $
13 12 1395 شهيدرجايي فرانسه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,037,312,000 Rls. 32,000 $
14 10 1395 شهيدرجايي فرانسه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 18,900 791,792,820 Rls. 24,570 $
15 6 1395 شهيدرجايي فرانسه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 21,000 652,491,000 Rls. 21,000 $
16 2 1395 شهيدرجايي فرانسه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 20,550 622,849,950 Rls. 20,550 $
17 9 1395 شهيدرجايي فرانسه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 21,000 541,396,800 Rls. 16,800 $
18 5 1395 شهيدرجايي فرانسه 40139010 تيوپ برا ي هوا پيما 9,180 152,077,002 Rls. 4,913 $
19 5 1395 شهيدرجايي فرانسه 27132000 قيرنفت 24,310 150,498,348 Rls. 4,862 $
20 6 1395 شهيدرجايي فرانسه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 20,140 125,887,084 Rls. 4,028 $
21 9 1395 شهيدرجايي فرانسه 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 12,042 115,912,692 Rls. 3,612 $
22 12 1395 شهيدرجايي فرانسه 09096290 1,000 64,832,000 Rls. 2,000 $
23 12 1395 شهيدرجايي فرانسه 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 230 47,327,360 Rls. 1,460 $
24 12 1395 شهيدرجايي فرانسه 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچهکهاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 1,000 32,416,000 Rls. 1,000 $
25 12 1395 شهيدرجايي فرانسه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 15,080 19,546,848 Rls. 603 $
مجموع کل
81,704,325,237 ريال
مجموع کل
2,566,156 دلار
[1]