آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 10,500,000 101,949,750,000 Rls. 3,150,000 $
2 9 1395 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 152,000 3,176,218,500 Rls. 98,800 $
3 2 1395 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 112,000 3,055,726,800 Rls. 100,800 $
4 5 1395 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 92,890 2,439,323,793 Rls. 78,621 $
5 11 1395 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 103,000 2,166,872,500 Rls. 66,950 $
6 12 1395 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 100,000 2,106,260,000 Rls. 65,000 $
7 7 1395 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 110,400 2,000,699,373 Rls. 63,593 $
8 4 1395 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 66,000 1,826,748,000 Rls. 59,400 $
9 1 1395 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 56,000 1,525,734,000 Rls. 50,400 $
10 7 1395 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 56,000 1,148,966,000 Rls. 36,400 $
11 8 1395 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,049,301,000 Rls. 33,000 $
12 9 1395 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 17,868 752,854,860 Rls. 23,460 $
13 8 1395 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 25,000 331,014,600 Rls. 10,425 $
14 8 1395 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 120,000 257,223,185 Rls. 8,149 $
15 2 1395 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 16,640 226,953,792 Rls. 7,488 $
16 8 1395 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 6,000 124,008,300 Rls. 3,900 $
17 9 1395 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 1,080 34,658,280 Rls. 1,080 $
مجموع کل
124,172,312,983 ريال
مجموع کل
3,857,466 دلار
[1]