آمار کل " صادرات به" کشور (غنا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 شهيدرجايي غنا 27101950 روغن صنعتي 959,544 13,736,624,606 Rls. 451,290 $
2 2 1395 شهيدرجايي غنا 27101950 روغن صنعتي 456,807 8,447,705,700 Rls. 278,641 $
3 4 1395 شهيدرجايي غنا 27101950 روغن صنعتي 577,164 8,310,715,953 Rls. 271,361 $
4 12 1395 شهيدرجايي غنا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 540,031 8,225,178,926 Rls. 253,775 $
5 11 1395 شهيدرجايي غنا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 365,345 5,555,849,087 Rls. 171,617 $
6 8 1395 شهيدرجايي غنا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 342,343 5,100,604,580 Rls. 160,897 $
7 5 1395 شهيدرجايي غنا 27101950 روغن صنعتي 333,973 4,861,389,975 Rls. 156,939 $
8 6 1395 شهيدرجايي غنا 27101950 روغن صنعتي 274,010 4,037,622,336 Rls. 129,324 $
9 1 1395 شهيدرجايي غنا 27101950 روغن صنعتي 211,879 3,913,651,305 Rls. 129,245 $
10 7 1395 شهيدرجايي غنا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 258,072 3,829,843,986 Rls. 121,765 $
11 12 1395 شهيدرجايي غنا 27132000 قيرنفت 503,250 3,424,836,574 Rls. 105,682 $
12 10 1395 شهيدرجايي غنا 27132000 قيرنفت 495,955 3,369,044,200 Rls. 104,150 $
13 10 1395 شهيدرجايي غنا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 173,947 2,702,022,833 Rls. 83,665 $
14 9 1395 شهيدرجايي غنا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 176,973 2,673,899,238 Rls. 83,177 $
15 12 1395 شهيدرجايي غنا 27101910 روغن موتور 126,305 2,387,243,087 Rls. 73,661 $
16 3 1395 شهيدرجايي غنا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 70,000 2,346,960,000 Rls. 77,000 $
17 2 1395 شهيدرجايي غنا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 70,000 2,332,792,000 Rls. 77,000 $
18 12 1395 شهيدرجايي غنا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 56,000 1,995,347,200 Rls. 61,600 $
19 11 1395 شهيدرجايي غنا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 56,000 1,993,499,200 Rls. 61,600 $
20 6 1395 شهيدرجايي غنا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 51,450 1,774,196,655 Rls. 56,595 $
21 9 1395 شهيدرجايي غنا 27132000 قيرنفت 238,700 1,599,128,718 Rls. 49,739 $
22 7 1395 شهيدرجايي غنا 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 240,000 1,512,816,000 Rls. 48,000 $
23 11 1395 شهيدرجايي غنا 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 14,000 1,104,567,200 Rls. 34,100 $
24 11 1395 شهيدرجايي غنا 27101910 روغن موتور 47,735 932,299,038 Rls. 28,804 $
25 6 1395 شهيدرجايي غنا 27101910 روغن موتور 45,899 890,037,849 Rls. 28,457 $
26 10 1395 شهيدرجايي غنا 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 14,000 770,382,200 Rls. 23,800 $
27 9 1395 شهيدرجايي غنا 27101910 روغن موتور 33,623 655,283,484 Rls. 20,334 $
28 6 1395 شهيدرجايي غنا 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 49,146 591,618,328 Rls. 18,872 $
29 6 1395 شهيدرجايي غنا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 132,515 554,740,750 Rls. 17,750 $
30 6 1395 شهيدرجايي غنا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 36,905 547,522,500 Rls. 17,500 $
31 7 1395 شهيدرجايي غنا 27101910 روغن موتور 20,577 374,846,940 Rls. 11,934 $
32 10 1395 شهيدرجايي غنا 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 8,300 355,411,620 Rls. 10,980 $
33 4 1395 شهيدرجايي غنا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 17,266 211,869,174 Rls. 6,906 $
34 10 1395 شهيدرجايي غنا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 6,500 210,398,500 Rls. 6,500 $
35 7 1395 شهيدرجايي غنا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 23,890 103,286,463 Rls. 3,283 $
36 10 1395 شهيدرجايي غنا 25202000 ک گچ 53,900 29,654,584 Rls. 916 $
مجموع کل
101,462,890,789 ريال
مجموع کل
3,236,859 دلار
[1]