آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 شهيدرجايي عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 27,550,000 356,706,380,000 Rls. 11,020,000 $
2 12 1395 شهيدرجايي عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 31,010,000 348,714,551,290 Rls. 10,760,470 $
3 5 1395 شهيدرجايي عمان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 30,000,000 260,047,200,000 Rls. 8,400,000 $
4 11 1395 شهيدرجايي عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 25,937,095 222,558,934,482 Rls. 6,873,558 $
5 9 1395 شهيدرجايي عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 25,180,220 214,533,977,700 Rls. 6,672,700 $
6 2 1395 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 21,511,582 175,394,280,695 Rls. 5,788,076 $
7 12 1395 شهيدرجايي عمان 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 995,128 156,396,119,735 Rls. 4,826,370 $
8 7 1395 شهيدرجايي عمان 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 980,737 149,403,989,340 Rls. 4,756,574 $
9 6 1395 شهيدرجايي عمان 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 987,588 148,823,937,942 Rls. 4,789,802 $
10 5 1395 شهيدرجايي عمان 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 989,733 148,585,545,570 Rls. 4,800,205 $
11 4 1395 شهيدرجايي عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 18,429,020 146,999,809,055 Rls. 4,791,545 $
12 2 1395 شهيدرجايي عمان 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 999,336 146,988,266,733 Rls. 4,846,779 $
13 4 1395 شهيدرجايي عمان 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 987,767 146,546,564,710 Rls. 4,790,669 $
14 3 1395 شهيدرجايي عمان 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 988,596 146,142,151,200 Rls. 4,794,690 $
15 1 1395 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 19,076,073 137,426,345,882 Rls. 4,542,539 $
16 1 1395 شهيدرجايي عمان 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 794,635 116,621,404,540 Rls. 3,853,979 $
17 3 1395 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 18,921,305 92,345,155,282 Rls. 3,034,980 $
18 10 1395 شهيدرجايي عمان 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 581,529 91,234,784,420 Rls. 2,820,415 $
19 7 1395 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 17,087,938 87,857,110,073 Rls. 2,791,526 $
20 4 1395 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 17,206,593 84,416,522,959 Rls. 2,754,114 $
21 6 1395 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 15,894,451 79,386,660,648 Rls. 2,543,112 $
22 9 1395 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 14,996,863 77,777,749,695 Rls. 2,422,135 $
23 5 1395 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 14,147,747 74,903,629,741 Rls. 2,418,559 $
24 11 1395 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 14,218,962 73,639,808,367 Rls. 2,275,032 $
25 12 1395 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 12,881,304 67,432,376,997 Rls. 2,081,306 $
26 8 1395 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 10,834,508 55,005,182,058 Rls. 1,732,078 $
27 9 1395 شهيدرجايي عمان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 44,415,272 49,551,410,559 Rls. 1,541,209 $
28 10 1395 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 8,064,340 41,736,315,380 Rls. 1,290,292 $
29 2 1395 شهيدرجايي عمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 86,638 15,756,419,001 Rls. 519,840 $
30 9 1395 شهيدرجايي عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 75,000 12,026,250,000 Rls. 375,000 $
31 12 1395 شهيدرجايي عمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 61,381 11,933,429,786 Rls. 368,293 $
32 4 1395 شهيدرجايي عمان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 43,028 11,805,764,472 Rls. 387,252 $
33 9 1395 شهيدرجايي عمان 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 17,050,000 10,924,617,000 Rls. 341,000 $
34 12 1395 شهيدرجايي عمان 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 1,982,995 10,923,005,818 Rls. 337,109 $
35 4 1395 شهيدرجايي عمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 57,954 10,685,130,048 Rls. 347,731 $
36 3 1395 شهيدرجايي عمان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 250,000 9,892,675,000 Rls. 325,000 $
37 7 1395 شهيدرجايي عمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 49,900 9,426,903,317 Rls. 299,404 $
38 9 1395 شهيدرجايي عمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 48,806 9,404,720,661 Rls. 292,838 $
39 11 1395 شهيدرجايي عمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 48,230 9,365,716,411 Rls. 289,382 $
40 6 1395 شهيدرجايي عمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 47,020 8,817,246,374 Rls. 282,125 $
41 10 1395 شهيدرجايي عمان 20029010 رب گوجه فرنگي 248,827 8,745,285,130 Rls. 270,331 $
42 5 1395 شهيدرجايي عمان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 200,000 8,071,700,000 Rls. 260,000 $
43 4 1395 شهيدرجايي عمان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 151,599 8,069,091,380 Rls. 263,782 $
44 1 1395 شهيدرجايي عمان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 150,885 7,986,659,856 Rls. 264,048 $
45 2 1395 شهيدرجايي عمان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 151,157 7,976,395,251 Rls. 263,013 $
46 1 1395 شهيدرجايي عمان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 200,000 7,871,500,000 Rls. 260,000 $
47 6 1395 شهيدرجايي عمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 373,900 7,695,254,476 Rls. 245,966 $
48 5 1395 شهيدرجايي عمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 40,261 7,478,660,275 Rls. 241,575 $
49 3 1395 شهيدرجايي عمان 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 500,000 7,021,900,000 Rls. 230,000 $
50 8 1395 شهيدرجايي عمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 36,048 6,877,309,536 Rls. 216,288 $
51 3 1395 شهيدرجايي عمان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 410,000 5,748,528,000 Rls. 188,600 $
52 10 1395 شهيدرجايي عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 247,200 5,638,482,836 Rls. 174,307 $
53 12 1395 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 962,683 4,993,004,064 Rls. 154,029 $
54 12 1395 شهيدرجايي عمان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 22,326 4,868,589,080 Rls. 150,256 $
55 10 1395 شهيدرجايي عمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 24,883 4,833,405,826 Rls. 149,299 $
56 12 1395 شهيدرجايي عمان 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 534,350 4,767,879,875 Rls. 147,125 $
57 3 1395 شهيدرجايي عمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 23,798 4,346,396,986 Rls. 142,790 $
58 3 1395 شهيدرجايي عمان 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 1,000,000 4,261,460,000 Rls. 140,000 $
59 11 1395 شهيدرجايي عمان 68099000 سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زترکيباتي که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجاي ديگرگفته نشده 512,960 4,207,590,000 Rls. 130,000 $
60 11 1395 شهيدرجايي عمان 28362000 کربنات دي سديم 498,320 4,193,209,296 Rls. 129,564 $
61 12 1395 شهيدرجايي عمان 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 16,898 4,104,898,241 Rls. 126,687 $
62 7 1395 شهيدرجايي عمان 28362000 کربنات دي سديم 498,910 4,094,485,540 Rls. 129,716 $
63 6 1395 شهيدرجايي عمان 28362000 کربنات دي سديم 498,760 4,037,524,530 Rls. 129,678 $
64 3 1395 شهيدرجايي عمان 28362000 کربنات دي سديم 500,050 3,957,860,807 Rls. 130,012 $
65 2 1395 شهيدرجايي عمان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 100,000 3,942,510,000 Rls. 130,000 $
66 10 1395 شهيدرجايي عمان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 637,454 3,891,393,352 Rls. 120,386 $
67 10 1395 شهيدرجايي عمان 68099000 سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زترکيباتي که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجاي ديگرگفته نشده 258,150 3,421,462,000 Rls. 106,000 $
68 10 1395 شهيدرجايي عمان 03061700 ساير انواع ميگو. 24,000 3,418,694,400 Rls. 105,600 $
69 4 1395 شهيدرجايي عمان 28362000 کربنات دي سديم 418,572 3,359,007,085 Rls. 108,829 $
70 10 1395 شهيدرجايي عمان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 71,280 3,241,269,600 Rls. 100,200 $
71 6 1395 شهيدرجايي عمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 225,900 3,165,028,425 Rls. 101,655 $
72 4 1395 شهيدرجايي عمان 03061700 ساير انواع ميگو. 22,800 2,814,888,000 Rls. 91,200 $
73 11 1395 شهيدرجايي عمان 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 23,968 2,716,209,552 Rls. 83,888 $
74 5 1395 شهيدرجايي عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 17,500 2,704,625,000 Rls. 87,500 $
75 10 1395 شهيدرجايي عمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 581,340 2,671,593,000 Rls. 82,532 $
76 4 1395 شهيدرجايي عمان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 418,900 2,557,803,400 Rls. 83,780 $
77 1 1395 شهيدرجايي عمان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 420,250 2,544,613,750 Rls. 84,050 $
78 4 1395 شهيدرجايي عمان 68081900 ک ساير اشياء 414,671 2,294,250,000 Rls. 75,000 $
79 4 1395 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 197,185 2,218,514,470 Rls. 71,878 $
80 1 1395 شهيدرجايي عمان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 83,323 1,967,084,900 Rls. 64,990 $
81 3 1395 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 91,500 1,948,188,460 Rls. 63,940 $
82 8 1395 شهيدرجايي عمان 68099000 سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زترکيباتي که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجاي ديگرگفته نشده 207,420 1,714,608,000 Rls. 54,000 $
83 12 1395 شهيدرجايي عمان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 8,262 1,704,044,288 Rls. 52,568 $
84 5 1395 شهيدرجايي عمان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 18,000 1,671,732,000 Rls. 54,000 $
85 9 1395 شهيدرجايي عمان 28391910 سيليکات سديم جامد 288,390 1,665,266,349 Rls. 51,909 $
86 8 1395 شهيدرجايي عمان 28391910 سيليکات سديم جامد 288,470 1,652,739,930 Rls. 51,961 $
87 11 1395 شهيدرجايي عمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 242,711 1,629,865,968 Rls. 50,352 $
88 8 1395 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 131,682 1,618,559,130 Rls. 50,700 $
89 4 1395 شهيدرجايي عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 129,120 1,558,072,160 Rls. 50,784 $
90 6 1395 شهيدرجايي عمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 28,980 1,544,439,834 Rls. 49,266 $
91 6 1395 شهيدرجايي عمان 28391910 سيليکات سديم جامد 269,316 1,515,270,130 Rls. 48,476 $
92 2 1395 شهيدرجايي عمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 28,528 1,471,478,338 Rls. 48,498 $
93 9 1395 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 131,727 1,364,070,375 Rls. 42,525 $
94 11 1395 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 124,500 1,291,363,500 Rls. 39,900 $
95 12 1395 شهيدرجايي عمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 23,155 1,275,457,531 Rls. 39,363 $
96 6 1395 شهيدرجايي عمان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 201,900 1,259,410,750 Rls. 40,450 $
97 10 1395 شهيدرجايي عمان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 42,115 1,227,071,722 Rls. 37,903 $
98 7 1395 شهيدرجايي عمان 25182000 دولومي تکليس ياتفته شده 456,695 1,219,304,790 Rls. 38,819 $
99 9 1395 شهيدرجايي عمان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 18,680 1,196,902,320 Rls. 37,360 $
100 2 1395 شهيدرجايي عمان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 41,445 1,130,040,800 Rls. 37,300 $
مجموع کل
4,246,571,947,235 ريال
مجموع کل
135,152,316 دلار