آمار کل " صادرات به" کشور (سومالي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 شهيدرجايي سومالي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 32,114,293 46,246,687,235 Rls. 1,509,371 $
2 10 1395 شهيدرجايي سومالي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 16,960,203 20,847,865,476 Rls. 644,487 $
3 8 1395 شهيدرجايي سومالي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,028,188 14,488,326,743 Rls. 457,070 $
4 5 1395 شهيدرجايي سومالي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,187,120 13,351,452,558 Rls. 431,793 $
5 2 1395 شهيدرجايي سومالي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 472,430 12,868,201,152 Rls. 425,187 $
6 7 1395 شهيدرجايي سومالي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 7,888,950 11,646,199,800 Rls. 370,780 $
7 2 1395 شهيدرجايي سومالي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,088,700 11,395,395,966 Rls. 375,974 $
8 11 1395 شهيدرجايي سومالي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 260,000 6,313,905,000 Rls. 195,000 $
9 4 1395 شهيدرجايي سومالي 27132000 قيرنفت 1,000,112 6,280,930,422 Rls. 205,022 $
10 1 1395 شهيدرجايي سومالي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 216,000 5,885,460,000 Rls. 194,400 $
11 3 1395 شهيدرجايي سومالي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,094,300 5,844,159,840 Rls. 192,432 $
12 5 1395 شهيدرجايي سومالي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 156,000 4,350,387,600 Rls. 140,400 $
13 5 1395 شهيدرجايي سومالي 27132000 قيرنفت 615,853 4,005,686,859 Rls. 129,329 $
14 9 1395 شهيدرجايي سومالي 27132000 قيرنفت 555,100 3,747,874,221 Rls. 116,571 $
15 3 1395 شهيدرجايي سومالي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 130,000 3,330,787,200 Rls. 109,200 $
16 3 1395 شهيدرجايي سومالي 27132000 قيرنفت 495,000 3,093,566,850 Rls. 101,475 $
17 12 1395 شهيدرجايي سومالي 27132000 قيرنفت 349,347 2,343,496,690 Rls. 72,335 $
18 7 1395 شهيدرجايي سومالي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 81,000 2,297,589,300 Rls. 72,900 $
19 2 1395 شهيدرجايي سومالي 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 15,000 1,841,955,900 Rls. 60,799 $
20 1 1395 شهيدرجايي سومالي 27132000 قيرنفت 200,000 1,817,100,000 Rls. 60,000 $
21 11 1395 شهيدرجايي سومالي 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 44,000 1,538,650,080 Rls. 47,520 $
22 12 1395 شهيدرجايي سومالي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 52,000 1,515,945,600 Rls. 46,800 $
23 11 1395 شهيدرجايي سومالي 27132000 قيرنفت 207,900 1,412,892,558 Rls. 43,659 $
24 2 1395 شهيدرجايي سومالي 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 15,052 933,376,437 Rls. 30,809 $
25 11 1395 شهيدرجايي سومالي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 29,930 830,586,108 Rls. 25,652 $
26 10 1395 شهيدرجايي سومالي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 27,000 786,056,400 Rls. 24,300 $
27 11 1395 شهيدرجايي سومالي 27101910 روغن موتور 15,665 314,299,744 Rls. 9,712 $
28 6 1395 شهيدرجايي سومالي 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 60,060 281,864,583 Rls. 9,009 $
29 7 1395 شهيدرجايي سومالي 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 57,670 273,037,250 Rls. 8,650 $
30 10 1395 شهيدرجايي سومالي 27101910 روغن موتور 7,560 151,043,262 Rls. 4,687 $
31 4 1395 شهيدرجايي سومالي 27101950 روغن صنعتي 7,375 115,383,719 Rls. 3,761 $
32 2 1395 شهيدرجايي سومالي 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 1,250 113,808,750 Rls. 3,750 $
33 10 1395 شهيدرجايي سومالي 27101930 روغن ترانسفور ماتور 4,200 51,432,696 Rls. 1,596 $
34 11 1395 شهيدرجايي سومالي 61089100 1,170 43,646,892 Rls. 1,348 $
35 4 1395 شهيدرجايي سومالي 27101920 گريس 2,880 33,562,826 Rls. 1,094 $
مجموع کل
190,392,615,717 ريال
مجموع کل
6,126,872 دلار
[1]